(16.40 hodin)
(pokračuje Škromach)

Věřím, vážené paní poslankyně a páni poslanci, že s návrhem vyslovíte souhlas a možná že i tím pomůžete protestujícím před Úřadem vlády, aby tam nemuseli trávit zimní dny, kdy už určitě to nebude příjemné a kdy bude mrznout a kde tito lidé, myslím si, že celkem oprávněně, protestují proti kouření mladistvých a dětí, a domnívám se, že i tato úmluva a její ratifikace může napomoci tomu, abychom učinili další krok ke zlepšení situace v této oblasti.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane místopředsedo vlády. A připomínám, že tomuto tisku se věnovaly hned tři výbory - výbor zahraniční, výbor pro sociální politiku a zdravotnictví a výbor rozpočtový. Jako první by podle podkladů měl vystoupit pan poslanec Václav Nájemník, který je zpravodajem zahraničního výboru, poté pan poslanec Petr Rafaj a dále pan poslanec Josef Janeček.

 

Poslanec Václav Nájemník: Dámy a pánové, já jsem svůj boj prohrál na zahraničním výboru a jsem zplnomocněn k tomu, abych prohlásil toto: Zahraniční výbor se zabýval tímto bodem na 44. schůzi dne 25. května 2005 a text, ke kterému jsme dospěli, zní takto:

Po odůvodnění náměstka ministryně zdravotnictví Michaela Víta, zpravodajské zprávě poslance Václava Nájemníka a po rozpravě zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení:

1. Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Rámcové úmluvy o kontrole tabáku podepsané v Ženevě dne 16. června 2003,
2. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,
3. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru,

Podepsáni Václav Nájemník, zpravodaj výboru, Vladimír Reiber, ověřovatel výboru, Vilém Holáň, místopředseda výboru.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane poslanče. Nyní prosím zástupce rozpočtového výboru. Sám velký předseda rozpočtového výboru Michal Kraus se ujme odůvodnění usnesení.

 

Poslanec Michal Kraus: Pane předsedající, myslím si, že v zájmu stručnosti projednávání tohoto bodu mohu pouze konstatovat, že rozpočtový výbor přijal prakticky totožné usnesení, jak ho přijaly ostatní výbory, a v souvislosti s tím tedy předkládám také návrh, abychom předložený bod projednali v souladu s tímto usnesením.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji za konkrétní odůvodnění. A prosím, aby se slova ujal pan poslanec Josef Janeček, který je zpravodajem výboru pro sociální politiku a zdravotnictví.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážené kolegyně, vážení kolegové, usnesení ze dne 1. června 2005 v prvním bodu doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala usnesení, kterým Česká republika dává souhlas s ratifikací Rámcové úmluvy o kontrole tabáku podepsané v Ženevě a zmocňuje zpravodaje výboru, aby seznámil váženou Sněmovnu s tímto závěrem, čili doporučuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji všem zpravodajům a otevírám rozpravu. Přihlášku do rozpravy nemám, takže rozpravu končím, a nemýlím-li se, návrhy usnesení ve všech třech výborech jsou shodné, takže nic nebrání tomu, abychom přistoupili k hlasování.

Odhlásím vás, je třeba, aby tento návrh prošel, poprosím o novou registraci. Povoláme i zálohy. (Předsedající přivolává poslance z přilehlých prostor do jednací síně.)

 

Budeme hlasovat o usneseních, tak jak byla odůvodněna a sdělena Poslanecké sněmovně.

V hlasování pořadové číslo 303 se táži, kdo je pro takový návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 81 poslanců, 66 bylo pro, 6 proti. Tento návrh byl přijat.

 

Končím projednávání bodu 153.

 

Dalším bodem je bod

 

154.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o partnerství a spolupráci
zakládající partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými
státy na jedné straně a Republikou Tádžikistán na straně druhé,
podepsaná dne 11. října 2004 v Lucemburku
/sněmovní tisk 947/ - druhé čtení

 

Je to příležitost pro ministra zahraničních věcí Cyrila Svobodu.

 

Ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, předkládám k dalšímu legislativnímu procesu a ke schválení Dohodu o partnerství a spolupráci zakládající partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Tádžikistán na straně druhé.

Tato smlouva, jak už z projednávání vyplývá, usnadní obchod se zbožím, službami a usazování výkonu služeb na území Tádžikistánu, povede také k ochraně duševního a průmyslového vlastnictví a k podpoře a ochraně investic. Nahrazuje původní bilaterální smlouvu, která byla uzavřena mezi Evropskými společenstvími a bývalým Sovětským svazem. Tato dohoda přispěje k upevnění a posílení přítomnosti Evropské unie v Tádžikistánu a v oblasti Střední Asie, a to jak z hlediska politického, hospodářského i obchodního, a poskytne samozřejmě rámec pro budoucí spolupráci Evropské unie s Tádžikistánem. Dohoda obsahuje obdobná ustanovení jako ostatní dohody o partnerství a spolupráci, které byly podepsány např. s Ruskou federací, Ukrajinou, Moldavskem, Gruzií, Arménií, Ázerbájdžánem, Uzbekistánem, Kazachstánem a Kyrgyzstánem. Pouze Turkmenistán a Bělorusko chybějí, a to z politických důvodů.

Jde o první dohodu, která obsahuje ustanovení o boji proti terorismu a proti šíření zbraní hromadného ničení. Smyslem této dohody je realizovat politický dialog mezi Evropskou unií a Tádžikistánem, kde právě zdůrazňuji otázku boje proti terorismu a proti šíření zbraní hromadného ničení a proti nedovolenému obchodování s drogami. Druhé hlavní téma je spolupráce v různých oblastech, které jsou ve smlouvě vytyčeny, ať už je to oblast sociální, hospodářská, oblast financí a obchodu. Ale pro nás bude také velmi zajímavé, že tato smlouva pokrývá otázku zpětného přebírání osob, otázku řešení nedovoleného přistěhovalectví a boje proti drogám. A konečně třetí oblast, která je pokryta touto smlouvou, je vzájemný obchod.

Tato smlouva umožňuje jednostranné pozastavení jejího provádění, nebudou-li dodržovány závazky z obou stran. Nyní zdůrazňuji především z hlediska Tádžikistánu otázku dodržování demokracie, lidských práv a zásad tržního hospodářství.

Ratifikace všemi členskými státy Evropské unie je nezbytnou podmínkou pro vstup dohody v platnost. Tato smlouva nebude mít dopad na státní rozpočet ani na rozpočet Evropské unie. Z hlediska právního jde o smlouvu smíšenou, to znamená o smlouvu, která zavazuje a kterou uplatňují a provádějí jak členské státy Evropské unie, tak Evropská společenství.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP