(9.10 hodin)

Poslanec Josef Bíža: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením zemědělského výboru k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči.

Zemědělský výbor na své 52. schůzi přijal usnesení č. 159 a doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout vládní návrh zákona ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Josefu Bížovi a otevírám rozpravu. A prosím předsedu zemědělského výboru, aby tady nehlučel. Vím, že má radost, že byl zvolen.

V obecné rozpravě, kterou otevírám, vystoupí jako první a zatím jediný přihlášený pan poslanec Jiří Papež.

 

Poslanec Jiří Papež: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, dovolte mi abych popsal své pozměňovací návrhy, které přednesu v podrobné rozpravě. Důvod je prostý. Nepouštěl jsem se do detailní diskuse v prvním čtení návrhu tohoto zákona, protože jsem očekával výsledek jednání zemědělského výboru, ale při projednání ve výboru nebyly mé návrhy brány vážně a zdůvodnění, která pro jejich odmítnutí použilo Ministerstvo zemědělství, jsou natolik "příkladná", že se chci o pozměňovací návrhy podělit s vámi.

Nejdříve několik poznámek k návrhu zákona jako celku.

Současný zákon o rostlinolékařské péči i jeho novela obsahují nedostatky formální i technické, dále odborné, kompetenční, ale také takové, které jsou namířeny proti tzv. dotčeným osobám ve smyslu finančních nároků, přehnané byrokracie i vysokých požadavků na odbornou způsobilost. Nejdříve tedy k posledně jmenované skupině problémů, které se také týká většina mých pozměňovacích návrhů, které přednesu v podrobné rozpravě.

V § 79 byla s účinností od 31. 5. 2004 zavedena tzv. náhrada nákladů za provedené odborné úkony. Náhrady nákladů se však začaly realizovat až od 15. května letošního roku, tedy od doby, kdy vstoupila v platnost příslušná prováděcí vyhláška. Domnívám se, že toto opatření není vůči osobám registrovaným pro účely rostlinolékařské péče férové a že nebude žádnou výraznou příjmovou položkou pro státní rozpočet. Naopak už teď přináší spoustu administrativní činnosti pracovníkům rostlinolékařské služby, podepisování dalších papírů dotčenými osobami a hlavně neodůvodněné zpoplatnění. Rostlinolékařská služba je zatím ještě rozpočtovou organizací Ministerstva zemědělství, která by měla zajišťovat prostřednictvím zákona o rostlinolékařské péči kromě jiného ochranu rostlin a rostlinných produktů proti škodlivým organismům a poruchám a ochranu proti zavlékání škodlivých organismů do České republiky. Státní rostlinolékařská služba by tedy měla zajišťovat vhodné prostředí na úseku pěstování a uvádění na trh rostlin a rostlinných produktů. Podnikatelská činnost všech subjektů dotčených náhradami nákladů je zdaněna a Státní rostlinolékařská služba jako organizace zřízená státem provádí její další zpoplatnění. Tato činnost současně odvádí pracovníky rostlinolékařské služby od odborné k administrativní práci.

Další přinejmenším spornou pasáží v zákonu je § 86 o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky. Diskutovali jsme o něm na zemědělském výboru několikrát. Současné znění § 86 je diskriminující pro fyzické osoby, které musí mít výkon těchto činností zabezpečen odborně způsobilou fyzickou osobou, která je u nich v zaměstnaneckém poměru nebo v jiném smluvním vztahu. Nedomnívám se, že smluvně zajištěná odborná způsobilost osobou, která nebude pravidelně fyzicky přítomna na příslušné farmě při provádění aplikací přípravků na ochranu rostlin, ale bude organizovat tuto činnost tzv. na dálku či jen formálně na papíře, že by tato činnost byla kvalitnější než taková, kterou si bude garantovat sama fyzická osoba.

Základní otázkou je ovšem, jak odůvodněný je požadavek na tuto odbornou způsobilost vůbec, zda je taková způsobilost požadována i v jiných státech Evropské unie. Zde je třeba citovat ze stanoviska Ministerstva zemědělství k mým pozměňovacím návrhům, jež jsem přednesl při jednání v zemědělském výboru: "Povinnost odborné způsobilosti pro práci s pesticidy není zatím v rámci Evropské unie jednotně řešena." Jestli tedy správně rozumím návrhu, zbytečně zase jen šijeme bič na české podnikatele. Zase jsme papežštější než papež - já si to mohu dovolit říci. Zase snižujeme jejich konkurenceschopnost a zase zvyšujeme nároky na administrativu. Zase jen vymýšlíme další školení - podotýkám, že si je musí zemědělec zaplatit - a zase vymýšlíme jen další práci pro kontrolní orgány. Je to smutný stav podpory podnikání na českém venkově.

Argumentem proti zavedení odborné způsobilosti je také to, že etikety přípravků na ochranu rostlin, které jsou základním povinným vodítkem při používání přípravků, musí podle zákona i prováděcí vyhlášky nezbytně obsahovat veškeré informace o povolené aplikaci a bezpečném používání přípravků včetně zásad první pomoci, likvidace zbytků přípravků i obalů atd. Před aplikací jednotlivých přípravků, což je vlastně prakticky denně, je osoba, která řídí práce na úseku ochrany rostlin u jednotlivého podnikatelského subjektu, povinna instruovat své výkonné pracovníky a upozornit je na možná rizika z používání těchto přípravků. Veškeré potřebné informace jsou, jak jsem již řekl, uvedeny na etiketách jednotlivých přípravků a podle těchto etiket je nezbytné se aktuálně řídit. V této souvislosti se mi zdá, že vykonání zkoušky o odborné způsobilosti, a to navíc každých pět let opakovaně a znovu, se mi jeví jako nadbytečné, zatěžující povinné osoby časově i finančně.

Toto své tvrzení bych chtěl podpořit také tím, že odborná způsobilost - dříve se tomu říkalo zkoušky pro práci s jedy - byla kdysi zavedena nařízením vlády v roce 1988. 19. ledna 1999 bylo toto nařízení zrušeno a od tohoto roku až doposud nebyla žádná odborná způsobilost uplatňována, ale také nebyly zjišťovány žádné významné nedostatky a problémy při používání přípravků na ochranu rostlin. Odborná způsobilost v praxi prostě nikomu nechyběla, možná kromě kontrolních orgánů.

V § 86 odst. 2 jsou definovány ještě další dva druhy odborné způsobilosti. Při představě malého zemědělského podniku nebo zemědělského podnikatele je těchto způsobilostí - a to podotýkám, že pouze z jednoho zákona dotýkajícího se činnosti zemědělství - trochu moc.

V podrobné rozpravě proto přednesu příslušné pozměňovací návrhy.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP