(10.40 hodin)
(pokračuje Holáň)

Jako příklad bych uvedl vynález DDT, který se zdál být skvělý, a nakonec jsme s odstraňováním jeho důsledků měli dlouhou dobu potíže, nebo vynález atomové bomby před jejímž použitím všichni varovali. Také byla použita bez ohledu na to, že před tím mnozí varovali.

Proto se domnívám, že je třeba ještě mnoho diskutovat před otevřením tohoto zákona a věnovat se zejména otázce statutu lidského embrya a nutné předběžné opatrnosti.

Tolik pro podporu zamítnutí zákona.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Vilému Holáňovi. Nyní vystoupí pan poslanec Josef Janeček. Dále se přihlásil pan poslanec Ludvík Hovorka.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážení přátelé, vážené kolegyně a kolegové, nechtěl jsem původně k této věci vystupovat, ale vyprovokoval mě pan profesor Jičínský. Domnívám se, že velmi svědomitě a precizně formuloval onen většinový pocit, že tento zákon jako by měl napomáhat vědě a že je to základní vědecká otázka. Domnívám se, a děkuji za tu formulaci, že v tom je možná onen základní omyl, protože základní otázka není o vědě, základní otázka je skutečně na úrovni etiky a možná práva.

Diskuse, které v naší společnosti probíhají, a jsme jich svědky při řadě obdobných zákonů, probíhají na téma, zda je možno v průběhu lidského života stanovit nějaká kritéria, na jejichž základě je možno vyslovit tezi, že tento život už není hoden pojmu lidského života a takový život je možno ukončit či zlikvidovat jinak. Pan profesor Jičínský explicitně správně zmínil, že tuto diskusi jsme probírali v oblasti interrupcí, a probíráme ji také v oblasti eutanazie. Domnívám se, že je dobré si vzít určitou zkušenost a poznatky z těchto oblastí a ze zemí, kde takové zákony přijaty byly.

Pokud se podíváme do těchto zemí, řeknu nejklasičtější, nejlépe srozumitelnější a doložitelný příklad eutanazie, vidíme, že v těch státech, kde toto bylo uzákoněno, paragrafy byly nejprve velmi striktní. Pak se zjistilo, že jsou příliš těsné, takže se povolují, a praxe možná ve jménu takzvané vědy pokračuje dál. Dnes už k usmrcení není potřeba silné nezvladatelné fyzické bolesti, stačí už duševní bolest, už se do této oblasti zahrnují děti. Nastává něco, čemu se v této oblasti říká "princip kluzkého svahu". V politice jsme tomu zvyklí říkat "princip salámové metody". Znamená to: Nejprve ve jménu vědeckých poznatků a řešení zásadního problému se udělá určitý krok a poruší se základní princip, totiž princip nedotknutelnosti lidského života, a začneme ho zkoumat. V okamžiku, kdy ho začneme zkoumat a začneme vytvářet kritéria, z oněch zájmových skupin bude tlak na stále větší změkčování těchto kritérií. Zpravodaj to přesně řekl.

Za tím jsou nejen etické a vědecké zájmy, ale také velký byznys. Je zajímavé, že takovýto návrh zákona je předkládán v jedné z nejzkorumpovanějších zemí v Evropě. Vážení přátelé, jestliže v této jedné z nejzkorumpovanějších zemí uděláme takovouto právní normu, myslíte si, že všechno se bude do písmene řídit tímto navrženým zákonem? Pokud budeme tvrdit, že ano, tak samozřejmě víme, že to v Čechách snad ani není možné. Vždyť kdo budou kontrolory dodržování tohoto zákona? Vždyť lidí, kteří jsou schopni něco takového provádět, je tak málo, že to musí být také oni, kteří to budou kontrolovat. Tak malá je to skupina. Jinými slovy - právo výkonu i kontroly musíme dát do jedněch rukou.

Řekněme si upřímně: což není zjevné, že jenom málo lidí je schopno odolat velkým ekonomickým zájmům, velkým profesionálním, odborným ambicím? Silně o tom pochybuji. Pokud se podíváme např. na oblast lékové politiky v našem zdravotnictví, známe příklady z denní praxe, kdy lékaři jsou odměňováni za to, že převedou pacienta na jinou léčbu, jsou odměňováni za to, že předepíší ten a nikoli jiný lék atd. Domníváte se, že to v této oblasti nebude? Jsem hluboce přesvědčen, že tomu tak nejen bude, ale v Čechách tomu tak musí být.

Proto bych byl velmi rád, abychom takovéto normy, takto citlivé a normy tak výjimečné, v Čechách nepřijímali do té doby, než budeme nikoliv jednou z nejzkorumpovanějších zemí, ale až budeme jednou ze zemí, kde se korupce prakticky nevyskytuje. To by bylo pro mne kritérium, abychom mohli spustit závažnou debatu o takovémto tématu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Janečkovi. Nyní vystoupí pan poslanec Hovorka.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážený pane místopředsedo, vážení páni ministři, vážená paní ministryně, vážené kolegyně a kolegové, zatímco například asistovaná reprodukce může přinést v životě mnoho štěstí bezdětným manželům, tak v souvislosti s tímto zákonem vyvstává spousta otázek. Když jsem si přečetl tento zákon, napadlo mě, že v § 2 je uvedeno, že výzkumem na embryonálních kmenových buňkách se rozumí systematická tvůrčí činnost. Chtěl bych se zeptat: co je tvůrčího na tom, když lidský zárodek při výzkumu je zahuben?

Dále se ve vymezení pojmu říká, že lidským embryem je buňka nebo seskupení buněk, které jsou schopny se vyvinout v lidské individuum. Dále se mluví také o nadbytečném lidském embryu. Není to urážka pro zárodek života, mluvit o nadbytečném lidském embryu, jako o nadbytečném počátku lidského jedince?

K získávání lidských embryonálních buněk pro výzkumné účely lze použít jen "nadbytečná" lidská embrya, která jsou starší než 7 dnů. Chci se zeptat paní ministryně, proč je zde stanovena lhůta právě 7 dnů, a ne například 3 dny, 14 dní nebo měsíc?

V § 9 se v odstavci 5 a 6 mluví také o tom, že za souhlas s využitím nadbytečného embrya nesmí být poskytnuta ženě, manželovi ani dárci odměna, ale náklady se získáním souhlasu s využitím embrya se uhradí centru asistované reprodukce. Chtěl bych se zeptat, jaký je rozdíl v této záležitosti? Nelze obejít tento zákaz poskytnutí souhlasu nebo odměny za poskytnutí souhlasu? Vždyť přece to je tak jednoduché.

V zákoně je sice zakázáno klonovat člověka, ale co se stane, když někdo tento zákaz poruší? Jak velký by musel být trest, aby vyvážil rizika, která jsou s tím spojena?

Dámy a pánové, domnívám se, že nelze eticky vyřešit to, co je neetické. Přimlouvám se za zamítnutí tohoto zákona a připojuji se k tomuto návrhu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, to je poslední přihláška do rozpravy. V rámci rozpravy se hlásí ještě pan zpravodaj a potom pan ministr zdravotnictví Zdeněk Škromach.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP