(11.50 hodin)
(pokračuje Buzková)

Poplatky za jednotlivé zkoušky stanoví vyhláška.

Kontrolou dodržování podmínek zkoušek je podle stanoveného hodnoticího standardu pověřen příslušný autorizující orgán a navíc jsou zkoušky prováděny s veřejnou kontrolou, to znamená, byly by přístupné veřejnosti. Požadavek na zvýšený dohled na činnost autorizovaných osob je správný, ale o způsobu provedení takového dohledu jsou jisté pochybnosti, protože nemůže být asi u každé zkoušky kontrola, a dosavadní systém dalšího vzdělávání zatím bez jakékoliv kontroly, (?) a zpřísnění podmínek hodnoticím standardem, autorizovanou osobou, navíc i kontrolními mechanismy bude i finančně náročné. Přesto je zejména u důležitějších dílčích kvalifikací navrhováno komisionální zkoušení. Jisté možnosti může přinést i evidence četnosti vydaných osvědčení s následnými kontrolními opatřeními. Pokud bude doporučen nějaký rozumný postup na vylepšení objektivity zkoušek a doporučeno další opatření proti zneužití systému, nebráníme se je uplatnit.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jak již řekla paní poslankyně Šojdrová, jedná se o zcela novou úpravu a svým způsobem o průlomový zákon. V této Sněmovně se velmi často hovoří o trhu práce, o boji proti nezaměstnanosti, o tom, jakým způsobem podporovat nezaměstnané absolventy apod. Já jsem přesvědčena, a nejen já, je o tom přesvědčena celá řada odborníků ze školství i z praxe, podobný názor zaujala i tripartita, že takovýto návrh zákona může být velice významným nástrojem pro snižování boje s nezaměstnaností a pro uplatňování některých lidí v praxi. Jedná se totiž o to, že člověk, který skutečně něco umí, bude podle tohoto návrhu zákona schopen získat doklad, že pro takovouto praxi je plně kvalifikován, což se může projevit na jeho přístupu k zaměstnání a může se to projevit i na jeho odměně. Svým způsobem to do značné míry liberalizuje možnost přístupu ke kvalifikaci, protože to např. umožňuje i to, aby člověk, který se vyučí v určitém oboru, v rodinné firmě, měl možnost získat, dá se říci trochu nadneseně, kus papíru o tom, že je skutečně plně kvalifikovaným odborníkem v dané oblasti.

Jsem přesvědčena o tom, že veškeré výhrady, které zde padly, jsou výhrady, které lze diskutovat v rozpětí mezi prvním a druhým čtením, a žádná výhrada, která zde byla vznesena, není výhradou dostatečnou k tomu, aby tento návrh zákona nebyl postoupen do dalšího čtení. Jsem přesvědčena o tom, že právě toto je jeden z návrhů, který občané této země mohou velmi pozitivním způsobem pocítit ve svém životě.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, paní ministryně. Slovo má pan zpravodaj.

 

Poslanec Milan Bičík: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, já mohu jenom konstatovat, že v rozpravě vystoupilo celkem šest poslankyň a poslanců. O jednom z návrhů, které v rozpravě zazněly, jsme již hlasovali. K hlasování nám nyní zbývá pouze návrh pana kolegy Bartoše a Plevy, kteří navrhují prodloužit dobu projednání ve výboru o 20 dnů, a dále nám zbývají k hlasování návrhy na rozšíření přikázání pro projednání návrhu zákona o výbory hospodářský - to byl návrh můj a pana kolegy Plevy, a výbor pro sociální politiku a zdravotnictví. Jiné návrhy v rozpravě nezazněly.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane zpravodaji.

 

Nejprve budeme hlasovat o návrhu na přikázání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 519. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 519 z přítomných 123 poslanců pro návrh 101, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Další návrh na přikázání byl přikázat návrh hospodářskému výboru.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 520. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 520 z přítomných 124 poslanců pro 66, proti 27. Návrh byl přijat.

 

Třetí návrh byl přikázat tento návrh k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 521. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 521 z přítomných 124 poslanců pro 77, proti 12. Návrh byl přijat.

 

Poslední návrh byl návrh na prodloužení lhůty k projednání o 20 dnů. Odhlašuji vás na žádost z pléna a prosím, abyste se ještě jednou přihlásili. Budeme hlasovat o prodloužení lhůty o 20 dnů.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 522. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 522 z přítomných 108 poslanců pro 38, proti 27. Návrh nebyl přijat.

 

Tím končím první čtení tohoto návrhu zákona.

 

Zahajuji projednávání bodu č. 235, kterým je

 

235.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů /sněmovní tisk 1068/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády návrh uvede ministr vnitra František Bublan.

 

Ministr vnitra ČR František Bublan: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych stručně uvedl zákon, kterým se mění zákon na úseku cestovních dokladů a který předkládám v důsledku toho, že bylo přijato nařízení Rady Evropské unie č. 2252/2004 o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státy Evropské unie. Podle tohoto nařízení jsou všechny členské státy Evropské unie povinny vydávat od určitého data cestovní doklady s biometrickými prvky. Jak už možná víte i z médií, první datum pro vydávání cestovních pasů s jedním biometrickým prvkem, to znamená s tváří osoby, je stanoveno na 28. srpna 2006. Od tohoto data jsme povinni pasy, které budeme vydávat na dobu, která je delší než jeden rok, vydávat s jedním biometrickým prvkem. Další lhůta je 36 měsíců od tohoto rozhodnutí, které bylo 13. prosince, a od tohoto data budeme zase vydávat pasy se dvěma biometrickými prvky, čímž se posílí samozřejmě otázka bezpečnosti.

K zajištění této aplikace je nezbytné přijmout novely zákonů upravujících vydávání cestovních dokladů České republiky, ale také novelu zákona o pobytu cizinců a novelu zákona o azylu. Já jenom připomenu některé věci, které budou změněny. Především se to týká míst, kde bude nutné vydávat tyto cestovní pasy. Dnes to máme u obecních úřadů, které mají matriky, v budoucnu to samozřejmě nebude možné, protože technické zařízení na vydávání těchto pasů s biometrikou bude příliš nákladné, takže vláda navrhuje v tomto materiálu, aby pasy byly vydávány u obcí s rozšířenou působností.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP