(16.20 hodin)
(pokračuje Suchánek)

Druhý pozměňovací návrh k § 25 odst. 3 vládního návrhu zákona novely o dani z příjmu. Odst. 3 § 25 bude znít takto: Ustanovení odst. 1 písm. v) se použije i na úroky z půjček a na úroky hrazené na základě dodatků, které se mění ve výši poskytované půjčky nebo úvěru sjednaných po 1. 1. 2004 ke smlouvám uzavřeným před tímto datem.

Odůvodnění. Ve vládním návrhu je zásadní rozpor mezi navrženým zněním nového odst. 3 § 25 a jeho odůvodněním. Navrhuji proto přeformulovat toto ustanovení podle záměru předkladatele vyjádřeného v důvodové zprávě.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane poslanče. Nyní bude hovořit pan poslanec Kořistka. Připraví se pan poslanec Vlček.

 

Poslanec Zdeněk Kořistka: Děkuji za slovo. Ten můj pozměňující návrh, který jsem avizoval v obecné rozpravě, zní: Za § 16 se vkládá nový § 16a Daňové asignace a text: Poplatník uvedený v § 2 může určit právnickou osobu se sídlem na území České republiky, která není založena nebo zřízena za účelem podnikání, jako příjemce 1 % daně z příjmu fyzických osob. Podrobnosti stanoví zvláštní zákon.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Kořistkovi. Hovořit bude pan poslanec Vlček. Připraví se pan poslanec Hovorka.

 

Poslanec Miloslav Vlček: Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi přednést několik pozměňovacích návrhů k tisku 1040.

Za prvé to bude k bodu 59, část první, článek 1. Návrh novely zní: V § 35 doplněné odstavce 6, 7 zní:

Odstavec 6. Poplatníkům uvedeným v paragrafech 2 a 17, kteří jsou současně povinnými subjekty podle zvláštního právního předpisu, odkaz 118, a do 30. června 2006 zahájí provoz registrační pokladny podle zvláštního právního předpisu, odkaz 118, se daň za zdaňovací období, ve kterém tuto registrační pokladnu pořídili, snižuje o polovinu její pořizovací ceny, maximálně však o osm tisíc korun českých na jednu pokladnu. Slevu na daň lze uplatnit jen při prvním zahájení provozu registrační pokladny.

Odstavec 7. Poplatníkům uvedeným v paragrafech 2 a 17, kteří jsou současně povinnými subjekty podle zvláštního právního předpisu, odkaz 118, a do 31. prosince 2006 provedli technické zhodnocení jimi dosud používané pokladny ke splnění podmínek stanovených zvláštním právním předpisem, odkaz 118, se daň za zdaňovací období, ve kterém bylo technické zhodnocení dokončeno, § 33 v závorce, snižuje o 30 % hodnoty technického zhodnocení, maximálně však o čtyři tisíce korun českých na jednu pokladnu.

Odstavec 8 včetně poznámky pod čarou číslo 118 se ponechává ve znění původního návrhu.

Další pozměňující návrh je: v části první, článek 2 Přechodná ustanovení vládního návrhu doplnit do bodu 7 čísla 5 a 14.

Další pozměňující návrh. Za stávající část pátou se vkládá nová část šestá, která zní: Část šestá. Změna zákona o dani z přidané hodnoty. Článek 9. Zákon číslo 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění zákona čísla 635/2004 Sb., zákona číslo 669/2004 Sb., zákona číslo 124/2005 Sb., zákona číslo 215/2005 Sb., zákona číslo 217/2005 Sb., a zákona číslo 377/2005 Sb., se mění takto:

Za prvé. V § 4 odst. 1 písm. c) se za slovem "státě" slovo "nebo" nahrazuje čárkou a na konci textu písmene se doplňují slova "nebo daň přiznává (?) podle § 92a".

Za druhé. V § 4 odst. 1 písm. h) se za slovo "státě" slovo "nebo" nahrazuje čárkou a na konci textu písmene se doplňují slova "nebo daň přiznaná (?) podle § 92a".

Za třetí. V § 28 odst. 1 se za slovem "rubopis" slovo "nebo" nahrazuje čárkou a na konci textu odstavce se doplňují slova "nebo doklad vystavený podle § 92a".

Za čtvrté. Za § 92 se vkládá nový § 92a, který včetně nadpisu zní: § 92a. Zvláštní režim pro dodávání zlata.

Odst. 1. Za zlato se pro účely tohoto ustanovení považuje a) zlato o ryzosti 333 tisícin nebo vyšší s výjimkou investičního zlata v podobě neopracované, zejména slitku, cihly, prutu, valounu, zrna, granule, granálie, lístku, drátu, prášku, zlomků, smetků nebo odpadu, b) investiční zlato při dodání podle § 92 odst. 5.

Odst. 2. Při dodání zlata s místem plnění v tuzemsku plátcem jinému plátci, osobě registrované k dani v jiném členském státě nebo zahraniční osobě povinné k dani s výjimkou vývozu a dodání zlata do jiného členského státu jsou povinny přiznat daň osoby, kterým je zlato dodáno.

Odst. 3. Plátce, který dodává zlato osobám podle odst. 2, je povinen správci daně oznámit první dodání zlata každé osobě nejpozději do dne prvního dodání této osobě.

Odst. 4. Plátce, který dodává zlato osobám podle odst. 2, je povinen vystavit daňový doklad nejpozději do 15 dnů ode dne ukončení zdanitelného plnění.

Odst. 5. Daňový doklad musí obsahovat a) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek k jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který dodává zlato, b) daňové identifikační číslo plátce, který dodává zlato, c) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo název, sídlo nebo místo podnikání osoby, které je zlato dodáno, d) daňové identifikační číslo plátce, kterému je zlato dodáno, e) evidenční číslo daňového dokladu, f) rozsah a předmět plnění včetně váhy a ryzosti zlata, g) datum vystavení daňového dokladu, h) datum uskutečnění plnění, i) jednotkovou cenu bez daně a dále slevu, pokud není obsažena v jednotkové ceně, j) základ daně, k) sazbu daně nebo sdělení, že se jedná o plnění osvobozené od daně a odkaz na příslušné ustanovení tohoto zákona, l) sdělení, že výše daně je povinna doplnit a přiznat osoba, které je zlato dodáno.

Odst. 6. Osoby podle odst. 2, kterým je zlato dodáno, jsou povinny doplnit na obdrženém daňovém dokladu výši daně uvedenou v korunách a v haléřích, popř. zaokrouhlenou na desítky haléřů nebo na padesátihaléře. Za správnost vypočtené daně odpovídají tyto osoby.

Odst. 7. Osoby podle odstavce 2, kterým je zlato dodáno, jsou povinny přiznat daň ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Osmý odstavec. Zvláštní režim se nepoužije při dodání zlata České národní bance.

Za páté. V § 94 se doplňuje odst. 12, který zní:

Odst. 12. Osoba registrovaná k dani v jiném členském státě nebo zahraniční osoba povinná k dani, které nejsou registrovány jako plátci a je jim dodáno zlato podle § 92a s místem plnění v tuzemsku, se stávají plátcem daně uskutečněním dodání tohoto zlata.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP