(16.00 hodin)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Votavovi a nyní zde mám přihlášku pana kolegy Petra Krilla a po něm požádám o slovo pana poslance Rudolfa Tomíčka.

 

Poslanec Petr Krill: Děkuji. Kolegyně a kolegové, dovolím si předložit tři pozměňovací návrhy k návrhu státního rozpočtu. První je v kapitole veřejné pokladní správy v programu podpora rozvoje a obnovy regionální infrastruktury 298110 a navrhuji doplnit akci Rekonstrukce přednádražního prostoru v Zábřehu, okres Šumperk, v částce 15 milionů. O tuto částku snížit vládní rozpočtovou rezervu.

Za druhé. V kapitole veřejné pokladní správy, program rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství, kapitola 298210, doplnit akci Rekonstrukce Základní školy ve Zvoli, okres Šumperk, v částce 2 miliony korun a rovněž o tuto částku snížit vládní rozpočtovou rezervu.

Třetím pozměňovacím návrhem je v kapitole veřejné pokladní správy opět v programu rozvoje a obnovy materiálně technické základy regionálního školství akce Rekonstrukce školní kuchyně s jídelnou a družinou v Bohuňovicích, okres Olomouc, v částce 10 milionů korun. O tuto částku rovněž snížit vládní rozpočtovou rezervu.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám. Prosím pana kolegu Tomíčka a po něm bude vznášet své návrhy pan poslanec Jaroslav Lobkowicz.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, dovolte, abych i já přidal něco k tomu houfu pozměňovacích návrhů vztahujících se ke státnímu rozpočtu na rok 2006.

V předloženém návrhu je v sešitu E část dvě kapitole veřejná pokladní správa uvedena akce v programu rozvoje a obnovy regionální infrastruktury pod číslem 298110 položka 2035 - Krajské muzeum v Karlových Varech, oddělení archeologie, kostel sv. Mikuláše, a to ve výši 0,5 milionu korun. Navrhuji převedení, pouze převedení této položky do kapitoly Ministerstva kultury do programu podpora záchranných archeologických výzkumů číslo 434312 pod názvem Záchranný archeologický výzkum - kostel sv. Mikuláše, Karlovy Vary. Taktéž ve výši 0,5 milionu korun. Příjemcem dotace v tomto případě by byl Národní památkový ústav v Plzni.

A jako druhý bod do kapitoly VPS navrhuji zařadit nový bod do programu podpora rozvoje a obnovy regionální infrastruktury s názvem Výstavba přístupové komunikace k hraničnímu přechodu v Potůčkách v okrese Karlovy Vary ve výši 6 milionů korun. Příjemcem dotace by byla obec Potůčky a samozřejmě zdrojem by byla vládní rozpočtová rezerva.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Prosím pana kolegu Jaroslava Lobkowicze a po něm pana poslance Viléma Holáně.

 

Poslanec Jaroslav Lobkowicz: Vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové, dovolte, abych přečetl dva pozměňovací návrhy ke státnímu rozpočtu České republiky na rok 2006.

1. Snížit položky výdajů v kapitole veřejná pokladní správa - investiční pobídky dotace (?) na daňovou povinnost o 100 milionů korun a tuto částku použít jako příspěvek na výkon státní správy pro statutární města Brno, Plzeň a Ostrava.

2. Navýšení kapitoly 298210 o částku 19 milionů korun na úkor veřejné pokladní správy a tuto částku věnovat na akci Přestavba tělocvičny Základní školy v Mertlíně, okres Plzeň-jih.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane kolego, a prosím tedy pana poslance Viléma Holáně a po něm pana poslance Stanislava Grospiče.

 

Poslanec Vilém Holáň: Vážené kolegyně a kolegové, navrhuji zařadit novou položku Oprava rodného domku Sigmunda Freuda v Příboře ve výši 6 milionů a uhradit ji ze vládní rozpočtové rezervy. Důvodem mého návrhu je skutečnost, že v příštím roce proběhnou v Příboře oslavy 150. výročí narození Sigmunda Freuda. Aktivit se zúčastní řada zahraničních hostů včetně hlav států a je žádoucí, aby se naše země při této příležitosti dobře prezentovala.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Prosím pana kolegu Stanislava Grospiče a po něm pana poslance Josefa Poláčka.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych navrhl dva pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu, a sice doplnění vládního návrhu zákona o státním rozpočtu o zvýšení výdajů kapitoly 333 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, program 233510 - podpora materiálně technické základny sportu a tělovýchovy, o dvě položky, a sice Rekonstrukce a modernizace víceúčelového hřiště, Tělovýchovná jednota Sokol Podlásky-Dalovice, ve výši 3 milionů korun. A za druhé, Výstavba sportovního areálu Rošany, obec Lošany, ve výši 8 milionů korun. A zároveň bych navrhl snížení o výše uvedené částky, tj. jedenáct milionů korun, kapitoly veřejné správy - vládní rozpočtové rezervy.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. A já přečtu dalších deset. První, který zahájí třetí desítku, je pan kolega Poláček a dále jsou to: Rozehnal, Papež, Karas, Kladívko, Talíř, Mencl, Fischerová, Levá, Vícha. Nyní má slovo pan kolega Josef Poláček.

 

Poslanec Josef Poláček: Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych i já podal pozměňovací návrh pro druhé čtení vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2006. Navrhuji doplnit položku 298210 - Odstranění havarijního stavu školy Edisonova ulice ve Varnsdorfu. O tuto akci jsem žádal již dvakrát na Ministerstvu financí a jednou ve Sněmovně. Chtěl bych říci, že v případě nutnosti uzavření školy z důvodu havarijního stavu nemá město Varnsdorf zajištěny náhradní prostory pro zabezpečení podmínek pro plnění povinné školní docházky ve městě.

Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Poláčkovi. Prosím pana kolegu Aleše Rozehnala a po něm pana poslance Jiřího Papeže.

 

Poslanec Aleš Rozehnal: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, chtěl bych podat dva pozměňovací návrhy ke sněmovnímu tisku 1128. Oba budou mít čerpání prostředků z veřejné pokladní správy - vládní rozpočtové rezervy.

První je Oprava zateplení půdních prostor pro sociální a charitativní činnost v objektu Táborská 65, Praha 4. Částka je jeden milion korun a je to pro náboženskou obec Církve československé husitské, Táborská 65, Praha 4.

Pozměňovací návrh dvě je Oprava kaple sv. Jana Křtitele v katastrálním území Holyně. Částka je 1,5 milionu korun a je to směřováno pro městskou část Praha-Slivenec.

Komentář k tomu nebudu dávat, protože důvody jsou myslím naprosto jasné. Na shledanou.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane kolego, a prosím pana poslance Jiřího Papeže, po něm pana kolegu Jiřího Karase.

 

Poslanec Jiří Papež: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, dovolte mi přednést několik krátkých pozměňovacích návrhů k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2006, tak jak jsem o jejich přednesení byl požádán zástupci občanů a institucí ve svém volebním regionu.

První pozměňovací návrh. Do kapitoly VPS, program 298210 - podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství, zařadit novou položku s názvem Rekonstrukce mateřské školy v Blovicích, okres Plzeň-jih, s částkou 2,9 milionu korun. O tuto částku snížit položku vládní rozpočtová rezerva.

Druhý pozměňovací návrh. Do kapitoly 335 Ministerstvo zdravotnictví, program 235310 - podpora rozvoje zdravotní péče, zařadit novou položku s názvem Digitalizace rentgenového pracoviště a pojízdný rentgen s částkou 7,5 milionu korun. O tuto částku snížit položku vládní rozpočtová rezerva.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP