(18.20 hodin)
(pokračuje H. Šedivá)

Za třetí. Město Kopřivnice, výstavba domova důchodců v částce 50 mil. Kč.

Stavební úpravy Městského úřadu ve Fulneku a přístavba garáže Fulnek, 3,7 mil. Kč. Toto je vše okres Nový Jičín.

A dále - zařadit položku město Valašské Meziříčí, umělý trávník třetí generace, a to částku 15 mil. Kč.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Šedivé. Slova se ujme pan poslanec Jan Klas, připraví se paní místopředsedkyně Miroslava Němcová. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Klas: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi přednést jeden pozměňovací návrh.

Navrhuji do kapitoly Všeobecná pokladní správa zařadit následující položku do programu 298110, což je podpora rozvoje a obnovy regionální infrastruktury. Jedná se o položku Sdružení sportovních klubů Kladno, IČO 16979753, dostavba víceúčelové sportovní haly, částka 35 mil. Kč.

Dovolte mi stručné zdůvodnění. Sdružení sportovních klubů usiluje o dostavbu sportovní haly jako náhrady za halu Bios, shořelou v srpnu roku 2002. První etapa byla již realizována v roce 2003 za 20 mil. korun z vlastních prostředků, převážně z pojistné částky za shořelou halu. Hala byla tréninkovým zázemím pro devět klubů s 1500 členy a pro školy a oddíly hokeje, hokejbalu a fotbalu.

O tuto částku navrhuji snížit položku vládní rozpočtová rezerva. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Janu Klasovi. Dříve než se ujme slova paní místopředsedkyně Němcová, sdělím zatím přihlášené do rozpravy: pan poslanec Třešňák, paní poslankyně Nedvědová, pan poslanec Melčák a pan poslanec Laštůvka.

Prosím, paní místopředsedkyně, máte slovo.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji za slovo. Pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, mé pozměňující návrhy ke státnímu rozpočtu pro rok 2006 jsou tyto. Je jich celkem šest, pět z nich se týká kraje Vysočina a jeden z nich kraje Středočeského. Nejprve tedy prosím dovolte, abych uvedla návrhy, které se týkají kraje Vysočina.

Za prvé navrhuji, aby do kapitoly Všeobecná pokladní správa byla zařazena položka Přístavba a rekonstrukce Základní školy v Golčově Jeníkově a částka 25 mil. Kč.

Tuto školu jsem opakovaně navštívila. Jednala jsem se starostou, s členy městského zastupitelstva a rady a mohu vás ujistit, že se jedná o akci, která je velmi důležitá, protože část školy je ve velmi nevyhovujících podmínkách. A mohu vřele doporučit Poslanecké sněmovně, aby tento návrh podpořila.

Druhou položkou, kterou chci navrhnout, je položka, která se týká města Velkého Meziříčí a jedná se o druhou fázi rekonstrukce koupaliště. Na tuto akci navrhuji uvolnit částku 10 mil. Kč a alternativně, pokud nebude možno vyhovět v této výši, 5 mil. Kč.

Třetí položka, o které chci mluvit, je pravděpodobně nejspornější, byť účel, pro který chci získat prostředky, je jistě velmi chvályhodný. Jedná se o Nemocnici v Novém Městě na Moravě, která i rozhodnutím Poslanecké sněmovny v minulých letech byla v mnohých pavilonech rekonstruována, takže je nyní již velmi moderním zdravotnickým zřízením, a to jediným na okrese Žďár nad Sázavou. Přesto zde je ještě pavilon interny, který rekonstruován dosud nebyl. A protože je to pavilon, který v podstatě léčí velmi obtížně léčitelné choroby a týká se převážně seniorů, je určitě vhodné, aby rekonstrukce tohoto pavilonu proběhla.

Celková částka je uvažována - alespoň tak, jak jsem dostala podklady od ředitele této nemocnice a z krajského úřadu z Vysočiny - ve výši 298 mil. Kč. Je mi jasné, že takovouto částku rozpočet pro rok 2006 uvolnit nemůže, přesto ji navrhuji, ale zároveň navrhuji alternativu 50 mil. Kč, tak aby tato rekonstrukce alespoň v nějaké rozumné efektivní etapě mohla proběhnout a posléze mohla pokračovat, dejme tomu, v dalších letech.

Čtvrtá změna ke státnímu rozpočtu, kterou chci navrhnout, se týká Základní školy ve Vilémově. To je obec v bývalém okrese Havlíčkův Brod. Jedná se o opravu střechy. A paní starostka vypracovala žádost na uvolnění 2,5 mil. Kč, aby mohla tato akce proběhnout.

Pátý návrh, který mám a který se týká kraje Vysočina, se týká obce Rokytnice nad Rokytnou. Jde o rekonstrukci a opravu základní školy ve výši 9 460000 Kč.

Můj poslední návrh se týká kraje Středočeského a vznáším ho zde již opakovaně, myslím, že třetí nebo čtvrtý rok. Nejsem si jista. Domnívám se, že před čtyřmi lety poprvé Poslanecká sněmovna uvolnila na první fáze rekonstrukce baziliky Nanebevzetí Panny Marie na Svaté Hoře u Příbrami 10 mil. Kč, kde proběhla rekonstrukce této velmi výjimečné památky. Bohužel, oněch 10 mil. korun nemohlo stačit. Já jsem o tom i tehdy mluvila - že nebude stačit a že budu prosit Sněmovnu o uvolnění peněz, tak aby tato rekonstrukce mohla pokračovat. Nebyla jsem úspěšná vloni ani předloni. Čili rekonstrukce byla v podstatě zastavena.

Proto, byť si nedělám iluze, žádám Poslaneckou sněmovnu o to, abychom podpořili rekonstrukci baziliky Nanebevzetí Panny Marie na Svaté Hoře u Příbrami tím, že bychom uvolnili 3 mil. Kč na restaurování západního průčelí.

To bylo mých šest pozměňovacích návrhů. Navrhuji dvě alternativy jejich finančního krytí. První alternativou je, aby tyto návrhy byly kryty z kapitoly Státní dluh, tedy snížením výdajů na úroky státního dluhu. A druhou variantou je uvolnění vládní rozpočtové rezervy.

Ještě mi dovolte poznámku. To už není žádný pozměňovací návrh. V této poznámce bych chtěla říci, že podporuji všechny návrhy všech mých kolegů, které se týkaly kapitoly Ministerstva kultury, protože jsme si vědomi toho, že je řada akcí, které si zaslouží pozornosti, a z nějakých důvodů je prostě kapitola Ministerstva kultury dlouhodobě podceňována. Proto všechny návrhy, které zde přednášeli mí kolegové, ať už se týkaly programu státní podpory profesionálních divadel či symfonických orchestrů nebo památkové péče nebo filmových festivalů nebo podpory živého umění, podporuji.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Miroslavě Němcové. Po paní místopředsedkyni se slova ujme pan poslanec Jiří Třešňák, připraví se paní poslankyně Veronika Nedvědová. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Třešňák: Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, také já chci využít možnosti ve druhém čtení načíst pozměňovací návrh ke státnímu rozpočtu, a to pouze jeden.

Do kapitoly Všeobecné pokladní správy zařadit novou položku - obnovu náměstí Míru v Dolních Beřkovicích, okres Mělník, ve výši 5,9 mil. Kč. Jedná se ještě o likvidaci následků katastrofální povodně v roce 2002. A jako zdroj financování navrhuji o tuto částku snížit vládní rozpočtovou rezervu. To je vše.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Třešňákovi. Slova se ujme paní poslankyně Veronika Nedvědová, připraví se pan poslanec Vladimír Laštůvka. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, dovolte i mně dva pozměňovací návrhy.

První je - z rezervy VPS poskytnout 1 220 940 Kč na rekonstrukci čistírny odpadních vod pro chatu Hvězda Klubu českých turistů v katastrálním území Řetová.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP