(9.50 hodin)
(pokračuje Musílková)

Proč to říkám v souvislosti s projevem ministra Ratha? Protože právě v této diskriminaci je možno hledat také kořeny odchodu pojištěnců. Dosáhne-li ministr Rath svého, jistě dojde ještě k dalšímu prohloubení diskriminace pojištěnců Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Ponechám stranou skutečnost, že pan ministr opakovaně ve svých veřejných projevech porušuje zákon o ochraně osobních údajů tím, že zveřejňuje úroveň odměňování určitých zaměstnanců VZP a porušuje tak povinnost mlčenlivosti danou zákonem o státní kontrole tím, že zveřejňuje informace, o kterých se při výkonu nucené správy a probíhající kontroly dozvěděl.

Dovolte ještě pár poznámek.

K výhodnosti či nevýhodnosti věčných nedohod v segmentu lůžkové péče. Ještě v roce 2001 měla Všeobecná zdravotní pojišťovna vyrovnanou finanční i platební bilanci. Z toho lze odvodit, že pokud by všechny segmenty poskytovatelů zdravotní péče byly od roku 2002 hrazeny tak, aby úhrady odpovídaly procentnímu nárůstu pojistného, pak by každý další rok končil vyrovnanou bilancí. V materiálech budete mít modelaci obsaženu. Pokud by se pojišťovna byla schopna spolu s ostatními zdravotními pojišťovnami - ochota chyběla ovšem na druhé straně stolu - dohodnout na odpovídajících cenách procentního nárůstu výběru pojistného, tak by za roky 2002 až 2005 vydala za poskytovanou nemocniční lůžkovou péči o 5,2 miliardy méně, za poskytování následné péče o 4,1 miliardy méně. Pokud by byly takto nastaveny i regulační mechanismy na předepisované léky a zdravotnické prostředky pro lůžková zařízení, pak by úspora výdajů dosáhla částky 4,9 miliardy, což by spolu činilo 14 miliard. To jsou právě ty peníze, které ve VZP chybějí.

V současné době Ministerstvo zdravotnictví připravuje úhradovou vyhlášku pro první pololetí roku 2006, ze které lze vidět snahu o zastropování růstu úhrad omezením objemu předepisovaných léků a zdravotnických prostředků na úroveň 98 % výdajů roku 2005. Takže že by se konečně začaly slaďovat příjmy a výdaje? Lze o tom úspěšně pochybovat. Je přece třeba zvýšit platy lékařů, kteří přímo i nepřímo ovlivňují velmi širokou základnu voličů před nastávajícími volbami! Kde na to vzít? Kde jinde než ošizením pacienta. Způsob je jednoduchý.

Připravovaná vyhláška na první pololetí 2006 nařizuje navýšit úhrady nemocnicím o objem léků, které byly pojišťovnou až dosud nakupovány takzvaně centrálně a distribuovány na jednotlivé kliniky a pracoviště cíleně za pacientem. Mohlo by se říci, že je to v pořádku. Léky nakoupí nemocnice ze zvýšených úhrad.

(K řečnickému pultu byla přinesena sklenice vody.) Děkuji.

Problémem je to, že se jedná o léky, které jsou předepisovány na recept. Takže příjmy nemocnic vzrostou nejenom o peníze z rozpuštěných peněz za centrální nákupy, ale i o peníze, které pojišťovna ještě jednou zaplatí ústavním lékárnám za léky vydané za recepty. Existuje proto celkem trefný výraz - tunelování. Neboť ředitelé nemocnic byli přímo vyzváni na zasedání s panem ministrem, aby právě tyto peníze použili na navýšení mezd. Nemocnicím sice budou hrozit sankce za překročení stanovených limitů za léky, ale jistě nebude problém vydat v nemocnicích nařízení, že léků se musí předepsat méně, jinak platy prostě navýšit nepůjdou, a doporučit lékařům, aby pacienty pravdivě o stavu věcí informovali, to je sdělit jim, že pojišťovna omezila možnosti předepisování léčiv pod hrozbou sankcí. Kdo bude čelit tlaku různých pacientských organizací, není těžké odhadnout. K dovršení všeho pan ministr jistě neopomene tvrdit, že konečně zatrhne černý obchod uvnitř pojišťovny.

Jaká je pravda? VZP není lékárnou. VZP nakupuje přes lékárny, aby vyhověla legislativě. Za dodání léčiva je zodpovědná lékárna či distributor. Za podání léčiva je zodpovědný lékař. Selekci lze udělat, pokud jsou léky naprosto zaměnitelné, ale lékaři, nejvyšší odborníci dle jednotlivých nejnákladnějších chorob - tabulku budete mít ve svých materiálech - trvali na tom, že léky zaměnitelné nejsou a že je v určitých případech nutno mít k dispozici celé spektrum. VZP nepreferovala jednotlivé výrobce. O výrobě preparátu rozhodují opět lékaři dle potřeb pacientů. Věříme, že naprosto nezištně a jen s ohledem na nejlepší prospěch pacienta. Množství podaných léčiv jednotlivým pacientům je dokladováno na rodné číslo. Chce pan ministr Rath říci, že tyto přípravky lékaři kradou a prodávají je sportovcům? To ale mohou dělat s jakýmkoliv lékem, neboť lékař má recepty, takzvané poukázky na peníze. Jak hlídá lékařská komora etiku? Jsou-li někde informace o takových kriminálních činech, nechť je dán trestní podnět. Navíc nejde o pět druhů léků, jak tady zaznělo. Jedná se o devět skupin léků dle vybraných diagnóz, celkem 83 položek. Distributor nebo lékárna dodají lék na určené pracoviště. To odpovídá za předání léku v předepsaném režimu proti podpisu a razítku na řádném dodacím listu, který je pak součástí faktury. VZP má přehled o tom, co objednala na základě požadavků lékařů, a má i evidenci vykázané spotřeby těmito lékaři, a to přímo na rodná čísla pacientů - pojištěnců VZP.

(Tajemník RV diskutuje s poslancem Vlčkem.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, poprosil bych především pana tajemníka výboru, protože si myslím, že je to velmi nedůstojné, aby někdo rušil paní ředitelku Musílkovou.

 

Ředitelka VZP Jiřina Musílková: Děkuji. K nedodržování úhradové vyhlášky č. 50/2005 k oblasti následné péče. Je třeba konstatovat, že přes různé tlaky mediální, z Ministerstva zdravotnictví, od poskytovatelů pojišťovna nemohla v oblasti následné péče předložit dodatek smlouvy vypracovaný přesně podle úhradové vyhlášky bez ohledu na existenci dalších legislativních předpisů, neboť management VZP odhalil konflikt této vyhlášky s cenovým výměrem Ministerstva financí České republiky. Jak jsem tady již řekla, nedávný verdikt Nejvyššího soudu potvrdil správnost postupu vedení pojišťovny, které zastává názor, že platné vyhlášky je třeba dodržovat v souběhu. Rozhodnutí Nejvyššího soudu tím potvrdilo stanovisko pojišťovny, že i když vyhláška Ministerstva zdravotnictví stanovuje paušální sazbu za ošetřovací den pro rok 2005 ve výši 113 % oproti roku 2004, tak souběžně je třeba dodržet cenový výměr Ministerstva financí, kterým se stanovuje maximální cena bodu. Faktickým výsledkem ministrem napadeného nedodržování jedné jediné úhradové vyhlášky MZ č. 50 ze strany pojišťovny je soudem potvrzený nesoulad dvou právních předpisů a úspora zbytečných výdajů.

Dovolte mi ještě faktickou připomínku k části vyhlášky 50 určené ambulantním specialistům na první pololetí, k jejímuž autorství se doktor Rath opakovaně a před svědky přihlásil. Tato část úhradové vyhlášky byla napsána, a troufám si to říci, tak diletantským způsobem, který zcela ignoroval realitu, a byla proto prakticky celou ambulantní obcí lékařů odmítnuta. Pouze 150 věrných nešťastníků trvalo na tom, že chtějí být v prvním pololetí 2005 takto placeni. Tito lékaři nyní budou přesně podle pravidel této vyhlášky vracet statisícové částky za regulace. Již dvakrát jsme v této záležitosti psali na Ministerstvo zdravotnictví, abychom se ujistili, že máme postupovat přesně podle vyhlášky, a nebyli nařčeni, že vyhlášku neplníme. Velké částky v nás vzbuzují velké obavy. Zatím jsme odpověď nedostali, i když už zákonná lhůta uplynula.

Byla tady zmíněna léčba osteoporózy. Léky proti osteoporóze se podávají po stanovení diagnózy denzitometrem, nyní celotělovým, dva roky, a potom se kontroluje výsledek léčby, neboť dříve než za dva roky se efekt léčby neprojeví v takové intenzitě, aby byl prokazatelný. Vyšetření celotělovým denzitometrem je v preskripčních omezeních uvedeno jako podmínka pro stanovení diagnózy teprve od 1. 1. 2005. Ne, jak bylo řečeno, několik let. Je to dáno vyhláškou Ministerstva zdravotnictví. Je zřejmé, že s pacienty, kteří mají stanovenu diagnózu podle starých pravidel platných v té době, je dokončován postup ještě podle starých pravidel. Pokud lékaři postupují jinak, porušují nejenom všechny předpisy, ale i špatně pracují po odborné stránce.

Chce ministr Rath říci, že lékaři pracují špatně a neumějí stanovit diagnózu podle odborných pravidel? Není náhodou za odbornost lékařů zodpovědná Česká lékařská komora, jíž byl donedávna prezidentem? Kontroluje vůbec lékařská komora kvalitu práce lékařů? K tomu jenom obecnou poznámku: Nemohla by lékařská komora pomoci všem zdravotním pojišťovnám k účelnému vynakládání s léky tím, že by vedla lékaře k účelné preskripci, že by se podílela na kontrole kvality preskripce lékaři, že by každý podvod ze strany lékaře při preskripci a vykazování péče také odsoudila?

***
Přihlásit/registrovat se do ISP