(11.00 hodin)
(pokračuje Pešán)

Za další k bodu 10.V bodě 10 se slova "se za slovo které" nahrazují slovy "se za slova stanoví, které".

Za další k bodu 23. V bodu 23 návětí zní: Za bod 230 se vkládá nový bod, který zní.

To je všechno a děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji za přednesení návrhů. V podrobné rozpravě vystoupí jako první pan poslanec Jiří Papež, připraví se pan poslanec Kratochvíle.

 

Poslanec Jiří Papež: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, dovolte mi přednést krátký pozměňovací návrh k projednávanému sněmovnímu tisku 1116.

Pozměňovací návrh zní: V novelizačním bodě 61, kde se navrhuje nové znění odstavce 3 v § 21, navrhuji vypustit druhou větu. Tolik celý můj pozměňovací návrh.

Dovolte mi alespoň stručné zdůvodnění. Část ustanovení, které navrhuji vypustit, je podle mého názoru nadbytečná a je jen dalším zbytečným zpřísňováním české legislativy nad rámec předpisů Evropské unie. Problematika je dostatečně řešena příslušnými směrnicemi Rady, které jsou závazné i pro Českou republiku. Uvedené ustanovení by jen komplikovalo a zbytečnou administrativou zatěžovalo podnikání v oblasti farmových chovů a samozřejmě nadbytečným způsobem rozšiřovalo pravomoci státní veterinární správy. Proto vám děkuji za podporu mého pozměňovacího návrhu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Papežovi. Vystoupí pan poslanec Kratochvíle v podrobné rozpravě. Prosím, pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec Karel Kratochvíle: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vás upozornil, že vám byly rozdány pozměňovací návrhy k tomuto bodu dnes na stůl. Jen jsem chtěl doplnit, že se v návrhu jedná o bod 66, kdy se doplňuje poznámka pod čarou "nařízení 854/2".

Ke zdůvodnění. Ustanovení předpisu 854/2004 se vztahuje pouze na činnost a osoby, na něž se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 853/2004. Stejně jako u předchozích ostatních předpisů se zdůrazňuje princip flexibility. V tomto případě se jedná o flexibilní přístup ke specifickým potřebám závodů, které používají tradiční metody, objem jejich výroby je nízký nebo se nacházejí v regionech, které jsou ve složitější situaci z hlediska zeměpisné polohy.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Kratochvílemu. Má někdo další zájem vystoupit v podrobné rozpravě? Není tomu tak, podrobnou rozpravu končím.

Ptám se pana ministra nebo pana zpravodaje, jestli mají zájem o závěrečná slova. Není tomu tak. Dobře, není ani jiný návrh, který by byl hlasovatelný, proto končím i druhé čtení bodu číslo 10 a budeme pokračovat podle schváleného pořadu schůze bodem číslo 16. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodajovi, protože u stolku zpravodajů zaujmou svá místa pan ministr životního prostředí Libor Ambrozek a pan zpravodaj poslanec Rudolf Tomíček.

 

Bodem číslo 16 je

 

16.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech
a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1067/ - druhé čtení

 

Žádám pana ministra životního prostředí Libora Ambrozka, aby z pověření vlády uvedl předložený návrh. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, návrh novely zákona o obalech a o změně některých zákonů byl zpracován v návaznosti na přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/12, a má tedy primárně za cíl reagovat na změny vyvolané touto směrnicí. Česká republika je povinna zapracovat do vnitrostátního práva doplňující kritéria a názorné příklady, které upřesňují pojem "obal", a přijmout opatření, aby se na celém území dosáhlo využití a recyklace obalových odpadů v rozsahu, který je uveden v článku 6 zmíněné směrnice.

Kromě výše uvedených transpozičních změn byly zapracovány ještě tyto změny. Provádějí se úpravy související s povinnostmi České republiky jako členského státu EU, např. vyjasňují se terminologické nejasnosti ohledně dovozu z třetích zemí do Evropské unie a předávání obalů či balených výrobků v rámci členských států v tzv. intrakomunitárním obchodu. Upravují se ustanovení týkající se správního trestání tak, aby odpovídala vládou schválené koncepci správního trestání.

Návrh novely byl projednán v Evropské komisi a Evropská komise k němu neuplatnila připomínky.

Návrh novely byl také projednán ve výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. S většinou pozměňovacích návrhů souhlasím a dovoluji si poděkovat výboru za rychlé projednání tohoto transpozičního návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi životního prostředí Liboru Ambrozkovi. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Usnesení výboru vám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 1067/1, a proto žádám pana poslance Rudolfa Tomíčka, aby se ujal slova jako zpravodaj tohoto výboru. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, dovolte, abych vás seznámil s usnesením výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí z 56. schůze dne 9. listopadu 2005, které se týká vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 1067.

Výbor na své 56. schůzi po odůvodnění dr. Jana Dusíka, náměstka ministra životního prostředí, po zpravodajské zprávě poslance Ing. Rudolfa Tomíčka a po rozpravě přijal usnesení, kterým doporučuje Poslanecké sněmovně sněmovní tisk 1067 projednat a schválit s přijatými pozměňovacími návrhy. - Tady bych se dovolil odvolat právě na ten tisk 1067/1, ve kterém jsou uvedeny všechny pozměňovací návrhy přijaté výborem pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu. Konstatuji, že do obecné rozpravy nemám žádnou písemnou přihlášku a ptám se, jestli je zájem vystoupit v obecné rozpravě. Není tomu tak, obecnou rozpravu končím.

Zahajuji rozpravu podrobnou, do které nemám žádnou písemnou přihlášku, ale vidím pana zpravodaje, že se hlásí do podrobné rozpravy. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Děkuji. Já bych si jen dovolil předložit legislativně technickou úpravu k tisku 1067, která se týká toho, že se jedná o změnu názvu. V § 46 odst. 4 se slova "Česká zemědělská a potravinářská inspekce" nahrazují slovy "Státní zemědělská a potravinářská inspekce".

Tato změna názvu vychází ze zákona č. 146/2002, o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém byla právě tato změna provedena, takže aby bylo názvosloví používáno vždy stejně, tak toto jako legislativně technickou úpravu k tomuto tisku navrhuji přijmout. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. V podrobné rozpravě je ještě další přihlášený pan poslanec Suk.

 

Poslanec Lubomír Suk: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dovolím si, kolegyně a kolegové, vám pouze sdělit, že si osvojuji pozměňovací návrhy kolegy Václava Mencla, které vám byly k tomuto sněmovnímu tisku 1067 rozdány na lavice pod jeho jménem, a jsou to pozměňovací návrhy k § 15a. Jsou předloženy ve dvou variantách včetně odůvodnění.

To je vše, co jsem vám chtěl sdělit.Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Lubomíru Sukovi za připomenutí pozměňovacích návrhů, které tady máme. Má někdo další zájem vystoupit v podrobné rozpravě? Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím.

Zájem o závěrečné slovo v tom případě asi nebude ani od ministra, ani od zpravodaje. Děkuji tedy panu ministrovi, děkuji zpravodaji a končím bod číslo 16.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP