(11.10 hodin)
(pokračuje Filip)

Dalším bodem našeho jednání je

 

17.
Vládní návrh zákona o prevenci závažných havárií způsobených vybranými
nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení
některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů,
ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií)
/sněmovní tisk 1070/ - druhé čtení

 

Prosím pana ministra Ambrozka, aby ještě neodcházel od stolku zpravodajů. Děkuji poslanci Františku Pelcovi, který je zpravodajem, že už také zaujal místo u stolku zpravodajů. Je vidět, že je připraven.

Z pověření vlády, jak už jsem uvedl, předložený návrh přednese ministr životního prostředí Libor Ambrozek. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek: Děkuji. Pane předsedající, kolegyně a kolegové, budu velmi stručný. Tento vládní návrh zákona o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky nahrazuje zákon 353/1999 o prevenci závažných havárií, tzv. zákon o prevenci závažných havárií.

Hlavním důvodem předložení návrhu zákona je transpozice nového právního předpisu Evropských společenství v této oblasti, tedy směrnice Parlamentu a Rady 2003/05/ES. Mimoto se transponuje z rozhodnutí Komise 98/433/ES o harmonizovaných kritériích pro úlevy podle článku 9 směrnice Rady 96/82/ES. Dalšími důvody jsou zabezpečení plnění povinnosti vyplývající pro Českou republiku z mezinárodní úmluvy o spolupráci při haváriích přesahujících hranice států a využití dosud získaných zkušeností při zavádění zákona 353/1999 Sb.

Navrhovaný zákon na rozdíl od současně platného zejména upřesňuje a doplňuje seznam nebezpečných látek a doplňuje provozy a zařízení, na které se zákon vztahuje, vzhledem k nedostatku věrohodných podkladů od provozovatelů, u kterých druh a množství nebezpečných látek nezakládá povinnost předložit návrh na zařazení jednorázově zavedeného vypracování protokolu obsahujícího seznam množství nebezpečných látek přesahujících 2 % množství podle přílohy 1 zákona a jeho předání krajskému úřadu. V souvislosti se zařazením provozů a zařízení výbušninami některých báňských zařízení potažmo nově napravovaného zákona je doplněna technická a výuková asistence poskytovaná Českým báňským úřadem.

Návrh zákona byl předběžně konzultován s výborem pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny a jeho připomínky byly promítnuty do konečného textu návrhu zákona. Návrh byl projednán i výborem pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životního prostředí, který k němu přijal pozměňovací návrhy, které si dovoluji také podpořit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru Liboru Ambrozkovi. Budu konstatovat pouze fakt, že tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Usnesení výboru máte rozdáno jako sněmovní tisk 1070. Nyní už žádám zpravodaje pana poslance Františka Pelce, aby uvedl svou zpravodajskou zprávu. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Pelc: Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás velmi stručně seznámil s usnesením výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí z 56. schůze ze dne 9. listopadu 2005, číslo usnesení 320, k vládnímu návrhu zákona o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými látkami, nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona číslo 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, sněmovní tisk 1070.

Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí na své 56. schůzi po odůvodnění dr. Jana Dusíka, náměstka ministra životního prostředí, a po zpravodajské zprávě poslance dr. Františka Pelce a po rozpravě přijal usnesení, kterým doporučuje Poslanecké sněmovně sněmovní tisk 1070 projednat a schválit s přijatými pozměňovacími návrhy.

Přijaté pozměňovací návrhy jsou zpravidla technicky formulačního charakteru a byly vám, jak říkal již pan místopředseda, rozdány v písemné podobě. Troufám si tvrdit, že je zbytečné je zde načítat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Konstatuji, že do obecné rozpravy nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, zda se někdo hlásí z místa. Není tomu tak. Končím tedy obecnou rozpravu.

Zahajuji rozpravu podrobnou. Konstatuji, že také do ní nemám žádnou písemnou přihlášku. Evidoval jsem ve slovech pana zpravodaje, že byly rozdány pozměňovací návrhy - jenom usnesení výboru. Takže to je součástí druhého čtení. Pokud se nikdo nehlásí do podrobné rozpravy, podrobnou rozpravu končím.

Za těchto okolností mohu poděkovat ministrovi životního prostředí panu Liboru Ambrozkovi a zpravodaji Františku Pelcovi a skončit bod číslo 17.

 

Dostáváme se k bodu

 

21.
Návrh poslanců Jana Kasala a dalších na vydání zákona, kterým se mění
některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím
/sněmovní tisk 828/ - druhé čtení

 

Tento návrh jsme projednávali ve druhém čtení při 45. schůzi, kdy jsme po obecné rozpravě vrátili návrh výborům k novému projednání. Ústavněprávní výbor návrh zákona znovu projednal, jeho usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 828/3.

Ptám se zástupce navrhovatelů pana místopředsedy Kasala, jestli má zájem v úvodu vystoupit. Ano. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane místopředsedo, děkuji za slovo. Paní a pánové, moje vystoupení bude velmi stručné. V závěru projednávání tohoto návrhu zákona ve druhém čtení jsem nabídl těm, kteří mají zájem se s problematikou hlouběji seznámit, účast na semináři. Pozval jsem všechny poslance. Někteří se zúčastnili, jiní nemohli. Seminář se uskutečnil 29. září. Předcházel jednání ústavněprávního výboru, který se tomu věnoval, jak potom uvede paní zpravodajka.

V tuto chvíli bych chtěl říci, že jak jde čas, mám za to, že návrhy, ke kterým dospěl nakonec ústavněprávní výbor, nesnižují záměr navrhovatelů v původní verzi, zpřesňují některá ustanovení a vynechávají ta, která pro fungování tohoto zákona jsou možná nadbytečná, nebo by snad bránila jeho přijetí.

V tuto chvíli končím svou řeč na úvod druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji zástupci navrhovatelů. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka ústavněprávního výboru paní poslankyně Vlasta Parkanová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Vlasta Parkanová: Děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové, ústavněprávní výbor se znovu vrátil k projednávání tohoto tisku dne 2. 11. 2005. Přijal usnesení, ve kterém jednak revokuje své předchozí usnesení z 26. května 2005. Doporučuje Poslanecké sněmovně, aby předložený poslanecký návrh schválila. Zařadil do návrhu celou řadu významných změn a doplňků, jak vyplývalo z diskuse, z již zmiňovaného semináře a z nejrůznějších námitek a pochybností, které poslanci a poslankyně v průběhu projednávání v ústavněprávním výboru vznesli.

Vy máte celý soubor, který je uveden pod číslem III, k dispozici. Jen stručně připomenu, že ústavněprávní výbor přijal navrhovateli předkládanou úpravu zákona o policii v části první zákona. Pokud jde o úpravu zákona o přestupcích, původně přijatou v minulém, květnovém usnesení výboru a podporovanou nyní i předkladateli, ústavněprávní výbor (ji?) nepřijal a celou novelu zákona o přestupcích z návrhu zákona vypustil, čímž zůstává v návrhu beze změny zachován současný stav, kdy k projednání přestupku mezi blízkými osobami je třeba souhlasu postižené osoby. Novela občanského soudního řádu v části třetí byla přijata ve znění, které předkladatel navrhoval. Novela občanského zákoníku znevýhodňující pachatele domácího násilí při sporu o nájem bytu byla stejně jako v minulém usnesení z návrhu vypuštěna. Novela trestního řádu v části šesté, kde se navrhovalo vypustit domácí násilí z trestných činů, které lze odstíhat jen se souhlasem poškozeného, byla se souhlasem navrhovatele též vypuštěna. Pokud jde o účinnost, ta byla posunuta na leden 2007.

Závěrem tedy ještě jednou chci sdělit Sněmovně, že ústavněprávní výbor v této poměrně významně pozměněné podobě doporučuje Sněmovně návrh přijmout. Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP