(16.00 hodin)
(pokračuje Langer)

Otázka další zní, zda věříme, nebo nevěříme, že peníze za inzerci v tomto časopise neskončily v kapse pana ministra Ratha. Vy, kteří nevěříte tomu, že peníze skončily v jeho kapse, potom logicky musíte být přesvědčeni o tom, že je to slušný člověk, že nelže a že nekrade. Vy, kteří tomu nevěříte, vám nezbývá nic jiného, než být přesvědčeni, že pan ministr Rath nejen že lže, ale možná i krade. (Potlesk z pravé části jednacího sálu.)

A poslední otázka, která z toho všeho vyplývá, zda věříme tomu, že pan Rath vytuneloval časopis pro lékařskou komoru, či nikoliv. Vy, kteří věříte, že nevytuneloval, jste si jisti tím, že pan ministr Rath je slušný člověk, že nelže a nekrade. Vy, kteří věříte tomu, že jej vytuneloval, vám nezbývá nic jiného, než být přesvědčeni o tom, že nám všem lže a že i možná krade.

Kolegyně, kolegové, vím, že odpovědi na tyto otázky se liší v této Sněmovně. Já to respektuji, je to právo každého z nás. Nicméně mohu vás ujistit, že přece jen nějakou odpověď na tyto otázky najdeme. Pan ministr Rath totiž dosáhl, myslím, polistopadového rekordu v české politice. Za zhruba měsíc svého působení v ministerské funkci již stačil nashromáždit asi pět žalob na ochranu osobnosti a nejméně tři trestní oznámení. Je jedno, jak si na tyto otázky odpoví každý z nás. Já věřím, že jasnou, nezpochybnitelnou a přesvědčivou odpověď na to, zda pan ministr Rath je slušný člověk, nebo zda je člověk, který škodí, lže a možná krade, nám dají české soudy.

Děkuji za pozornost. (Potlesk zprava.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: S faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Kopecký.

 

Poslanec Robert Kopecký: Pane předsedající, dámy a pánové, po vystoupení pana kolegy Langera si kladu sám sobě otázku…

(Smích z pravé části jednacího sálu. Předsedající: Klid!)

Prosím, smějte se, ono vám nic jiného nezbývá. (Smích z levé části jednacího sálu.)

Chci vám říci: Jak já mám uvěřit tomu, že někdo, kdo vzešel z ODS, by mohl lhát? Jak někdo, kdo vzešel z ODS, by mohl krást a nechovat se slušně? Člověk, který přece vzešel z ODS, nelže, nekrade a chová se jako pionýr. Tak se chováte vy!

Řeknu vám otevřeně, já si pana doktora Ratha vážím, protože on tady otevřel otázku jinou. On s vámi pouze mluví vaším jazykem! My jsme měli poslední tři ministry zdravotnictví sociální demokracie velmi slušné: paní dr. Emmerovou, pana Fišera a pana Kubinyiho. Byli jste na ně sprostí a uráželi jste je! Je to vaše věc. A to, že vám pan dr. Rath odpovídá vaší metodou - ještě ji pocítíte. Já si myslím, že i ve volbách!

Děkuji. (Potlesk a smích v jednacím sále.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan místopředseda Langer.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji panu kolegovi Kopeckému, kterého mám jinak rád a on to ví, že nám konečně sdělil podstatu personální politiky České strany sociálně demokratické: Po třech slušných ministrech přišel hulvát. (Potlesk a smích z pravé části jednacího sálu.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě s faktickou poznámkou pan poslanec Kopecký.

 

Poslanec Robert Kopecký: Já prostě nesouhlasím se slovem hulvát. A jestli si to myslíte, tak byl vychovaný u vás, pane Langere! Tak to děláte vy a nedovedu si představit, jací budou ti ministři, kteří mají teprve přijít (smích v jednacím sále) - z vaší strany. Chci vám otevřeně říci, že přece jenom tato debata je k něčemu dobrá. Jestli ten ministr bude pan doktor Julínek, začínám vážně pochybovat. První, kdo mě přesvědčil o Modré šanci a dokázal ji tady dokonale vysvětlit, byla paní ředitelka Musílková.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Vrátíme se k řádně přihlášeným, to byl pan poslanec Říha a připraví se pan poslanec Tluchoř.

 

Poslanec Vladimír Říha: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, pokusím se to na chvíli vrátit do věcné roviny. V rozpravě přede mnou vystoupilo již několik kolegů, kteří jsou také členy správní rady jako já, a proto cítím povinnost této Sněmovně vydat účet ze svého krátkého působení ve správní radě.

Jsem pojištěncem i se svou rodinou u VZP, v letech 1994 až 1998 jsem byl ve správní radě pražské pobočky a tato Sněmovna mě zvolila členem správní rady ústředí VZP s účinností od 11. července tohoto roku, takže jsem se de facto zúčastnil dvou zasedání správní rady, protože v době říjnového zasedání jsem byl hospitalizován.

Dovolte mi, abych jenom ještě úplně úvodem zareagoval na kolegu Recmana, který položil otázku, která se týkala usnesení vlády z března tohoto roku, kde vláda požadovala doplňující informaci. Chtěl bych říci, že tu informaci samozřejmě všichni máme, protože nám byla dodána již tuším s tiskem srpnovým. Jmenuje se Doplňující souhrnná informace Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva financí o očekávaném vývoji systému veřejného zdravotního pojištění v roce 2005. Samozřejmě to nebudu číst celé, ale jenom velmi stručně ze závěrů té zprávy:

Při stanovení provizoria bylo na VZP ČR požadováno, aby odstranila v běžném hospodaření ty nedostatky, které byly zjištěny v jejím zdravotně pojistném plánu 2005. V doplňující informaci tyto nedostatky odstranila. Tak jako v předchozích letech očekává VZP ČR k 31. 12. 2005 minimální stav zůstatků na bankovních účtech fondu a nenaplnění rezervního fondu, který bude i na konci roku 2005 vykazovat tzv. vnitřní dluh cca 1,5 miliardy korun oproti zákonem předepsanému přídělu do tohoto fondu. Reálná výše stavu závazků po lhůtě splatnosti vůči zdravotnickým zařízením dosáhne cca 14 miliard korun.

A ještě na úplný závěr: Z vývoje v posledních letech, jehož základní charakteristiky jsou patrné i na základě analýzy očekávaných výsledků hospodaření zdravotních pojišťoven v letošním roce, lze vyvodit, že za současně platných zákonných i podzákonných předpisů nelze dosáhnout ani dynamicky obnovovat rovnováhu systému veřejného zdravotního pojištění. Tento systém navzdory určitým dílčím úpravám, jako byla úprava přerozdělování příjmu z pojistného, má naopak tendenci vychylovat se na trajektorii extenzivního růstu do nerovnovážných stavů se stále rozsáhlejšími disproporcemi a v kratších lhůtách, právě především v důsledku nedokonale nebo špatně nastavených pravidel a prováděcích předpisů, které ekonomické rozhodování nahrazují ekonomicky nedostatečně podloženou direktivou. Jiná cesta než zásadní náprava systémových pravidel fungování veřejného zdravotního pojištění směrem ke svéprávnému a ekonomicky odpovědnému chování všech subjektů, jež se v systému veřejného zdravotního pojištění pohybují, od pojištěnců přes nositele zdravotního pojištění až po poskytovatele zdravotní péče, proto není účelná.

Tolik citát z doplňující souhrnné informace.

Chtěl bych v tuto chvíli jenom podat zprávu o svém působení na zasedání správní rady v pátek. Chci hovořit spíše o vnějších okolnostech, protože jsem podepsal závazek mlčenlivosti.

Chci říci, že jsem opravdu na začátku zasedání nehlasoval pro změnu programu, z jednoduchého důvodu: protože s touto změnou programu nebyly předloženy písemné podklady pro jednání správní rady. Domnívám se, že správní rada je závažný orgán, a tak jako v této Sněmovně a ve výborech se rozhodujeme nad konkrétními předloženými materiály, že bylo vhodné předložit písemné materiály, nad kterými bychom měli jednat.

Nicméně když program byl schválen, tak došlo k tomu, o čem hovořil kolega Patera, a sice že k vlastnímu hlasování o návrhu na odvolání ředitelky VZP nedošlo. Nedošlo, i když pravděpodobně bylo možné si vypočítat z určitých reakcí a chování členů správní rady, jak by mohli reagovat.

Mohu říci, že jsem byl trochu překvapen tím, proč je tak neodkladné v tuto chvíli hlasovat o odvolání, ve chvíli, kdy již je uvalena nucená správa. Podle mého názoru ve chvíli nucené správy paní ředitelka nemůže udělat žádný krok, který by nebyl kontrolován nuceným správcem.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP