(14.50 hodin)

Ministr zemědělství ČR Jan Mládek Pane předsedající, ministr zemědělství byl pověřen vládou toto odůvodnit. To pro pořádek, na začátek.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám to neupírám. Já se tady držím podkladů a tady se praví: Prosím, aby se slova ujal pověřený zástupce klubu ČSSD. Tak jsem se snažil vyhovět jak liteře, tak aktuální situaci. Nakonec to zbylo přece jenom na vás, tak jak jsem se původně domníval.

 

Ministr zemědělství ČR Jan Mládek Děkuji, pane předsedající. Myslím, že přeskočíme tyto drobné technické záležitosti, a já přejdu k věci.

Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vláda na svém zasedání konaném dne 9. listopadu 2005 navrhla svým usnesením číslo 1458 bod 1 odvolat z pozice členů prezidia Pozemkového fondu České republiky Miladu Fritzovou, Jiřího Hladíka, Jana Kendera, Martina Kocourka, Zuzanu Moravčíkovou, Pavla Rybníčka, Františka Střelečka a Karla Večeře.

Předkládám Poslanecké sněmovně návrh na odvolání všech uvedených členů prezidia Pozemkového fondu České republiky s následujícím zdůvodněním. Prezidium Pozemkového fondu svými postupy vytvořilo prostor pro spekulativní vydávání a převody pozemků ve vlastnictví státu ve správě Pozemkového fondu České republiky mimo veřejnou nabídku, čímž omezilo práva dalších osob a dopustilo vytvoření spekulativního a korupčního prostředí, ve kterém bylo s majetkem státu neoprávněně manipulováno. Z tohoto důvodu žádám Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky, aby svým hlasováním podpořila návrh vlády a všechny jmenované členy prezidia Pozemkového fondu České republiky odvolala.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane ministře, a otevírám rozpravu. Jako první se přihlásil pan poslanec Martin Kocourek.

 

Poslanec Martin Kocourek: Děkuji, vážený pane místopředsedo. Vážený pane ministře, vážené kolegyně a kolegové, musím se přiznat, že jsem původně k tomuto bodu nechtěl vystupovat, protože se mě osobně dotýká, jak jsem zde byl jmenován jako člen prezidia, avšak vzhledem k tomu, že kolem jednání prezidia ze dne 7. 6. 2005 stále kolují z mého pohledu dezinformace a mýty, rozhodl jsem se nyní vystoupit a pokusit se alespoň ty nejkřiklavější dezinformace a mýty vyvrátit a uvést je na správnou míru. Dokládá to i zdůvodnění pana ministra, se kterým přišel před Poslaneckou sněmovnu, protože to zdůvodnění je zcela v jiném duchu než prezentované názory od pana ministra, případně jiných členů vlády k této věci. Takže i proto považuji za nezbytné se k této věci vyjádřit. Také jsem si zároveň dovolil pro vás všechny nechat namnožit ono tolik diskutované usnesení prezidia, abychom mohli porovnat, co jsou fakta a co jsou mýty, o kterých zde budu mluvit.

Nyní dovolte, abych přešel k onomu pojmenování a pokusu o vyvrácení základních pěti mýtů, které kolem usnesení prezidia ze dne 7. 6. 2005 tak úspěšně přežívají.

První mýtus se snaží navodit dojem, že prezidium Pozemkového fondu dne 7. června hlasovalo o převodech nějakých konkrétních pozemků. Tomuto mýtu zjevně propadl i premiér Paroubek, který například 2. listopadu pro ČTK řekl, cituji: Je zajímavé, že pro prodej těch pozemků v prezidiu Pozemkového fondu nehlasoval ministr Zgarba, ale hlasovali představitelé ODS. Nebo tomuto mýtu propadl i nový ministr zemědělství, který v televizi Nova v pořadu Sedmička dne 27. listopadu mimo jiné řekl: Oznámení padne i na pana kolegu Kocourka, který seděl v prezidiu, resp. stále sedí, a hlasoval pro ony podivuhodné převody.

Pokud se ale podíváme na onen zápis z jednání prezidia ze 7. 6., tak zjistíme, že prezidium o převodech nebo prodejích pozemků nerozhodovalo a ani rozhodovat nemohlo, protože rozhodování o převodech pozemků prezidiu Pozemkového fondu vůbec nepřísluší. Tvrzení o tom od zmíněných premiéra Paroubka a pana ministra Mládka mě proto velmi překvapuje a překvapuje mě, že taková nekvalifikovaná tvrzení mohou vůbec vyslovit.

To jsou tedy fakta k vyvrácení mýtu prvního, tedy mýtu, že prezidium hlasovalo o nějakých konkrétních převodech pozemků.

Mýtus druhý se snaží navodit dojem, že usnesení prezidia ze dne 7. 6. ohledně zhodnocení právních rizik ve vazbě na restituční tečku a opatření, která by rizika minimalizovala, bylo přijato ukvapeně a rychle. I tento mýtus je naprosto nepravdivý. Prezidium Pozemkového fondu se totiž problematikou dopadu a rizik z restituční tečky zabývalo již 25. ledna 2005. A prokazuje to i zápis z jednání tohoto prezidia, ve kterém prezidium ukládá předsedovi výkonného výboru Pozemkového fondu - cituji - předložit na březnové jednání prezidia analýzu vypořádání restitučních nároků za nevydané pozemky před restituční tečkou s ohledem na velká města. To byl úkol pro předsedu výkonného výboru z ledna 2005. Na březnovém zasedání prezidia dne 29. března prezidium projednávání materiálu předloženého předsedou výkonného výboru přerušilo s tím, že výkonný výbor ve spolupráci se dvěma dalšími členy prezidia, a podotknu, že jsem mezi nimi nebyl, předloží znovu do prezidia dopracovaný materiál s názvem Návrh možných dalších kroků včetně zhodnocení právních rizik vyplývajících pro Pozemkový fond České republiky z předložené analýzy. V březnu pak byla prezidiem dokonce vytvořena pracovní skupina, která se měla problematikou rizik a opatření plynoucích z restituční tečky speciálně zabývat a předkládat na prezidium materiál s návrhy na nezbytná opatření směrem k minimalizaci právních rizik pro Pozemkový fond plynoucích z restituční tečky. Takovýmto materiálem od zmíněné pracovní skupiny se prezidium pravidelně zabývalo na svých dalších zasedáních zejména v dubnu 2005. Následně byl pro červnové zasedání prezidia zpracován materiál s názvem Zhodnocení právních rizik ve vazbě na zákon číslo 253/2003 Sb., který novelizoval zákon číslo 229/1991 Sb., a možná opatření, která by rizika minimalizovala.

Takovýto materiál, který byl 7. června prezidiem projednáván, byl tedy diskutován skoro pět měsíců pod patronací pracovní skupiny prezidia. Nelze tedy v žádném případě tvrdit nebo říci, že prezidiem přijaté usnesení z června 2005 bylo ukvapené a nepromyšlené. Naopak. Problémy a rizika z restituční tečky byly diskutovány dlouhodobě a na základě dlouhodobého problému nad komplexním materiálem v rámci řádného bodu programu jednání prezidia, který navrhl ministr zemědělství, který byl schválen všemi hlasy členů prezidia včetně ministra zemědělství.

Tolik tedy k mýtu druhému, mýtu, který dělá dojem, že rozhodnutí bylo přijato ukvapeně a rychle.

Mýtus třetí se snaží vytvořit dojem, že při hlasování o usnesení prezidia dne 7. 6. 2005 byl předchozí ministr zemědělství přehlasován nebo se hlasování zdržel. Tento mýtus přiživuje i současný ministr zemědělství, který zmíněného 27. listopadu v pořadu Sedmička řekl: V tom klíčovém hlasování, kde pan ministr Zgarba a další byli proti, byli čtyři proti, tak ten jeden jediný hlas pana poslance Kocourka převážil a byl tím klíčovým hlasem, který rozhodl.

Pokud si ale vezmeme k ruce opět zápis jednání prezidia ze dne 7. 6. 2005, pane ministře, tak zjistíme, že jediné těsné hlasování v prezidiu bylo kolem varianty jedna u bodu 6 programu části III, ale tam je zcela jasně uvedeno, že pro variantu jedna hlasovali 4 členové prezidia, proti bylo 5 členů prezidia. Pak se tedy musím zeptat pana ministra Mládka, které konkrétní hlasování měl na mysli, když tvrdil, že pan předchozí ministr zemědělství a další byli proti, čtyři byli proti.

Pro úplnost ještě připomenu, že nad zmíněným materiálem Zhodnocení právních rizik atd. bylo v rámci přijímaného usnesení prezidia k tomuto materiálu, neboli pod bodem 6 zápisu, celkem 7 hlasování, z toho tři hlasování byla v poměru 9, 0, 0, tři hlasování byla v poměru 8, 0 a jeden se zdržel a jedno již zmíněné hlasování bylo v poměru 4 pro a 5 proti, nikdo se nezdržel.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP