(15.40 hodin)
(pokračuje Mládek)

Toto, dámy a pánové, není o zemědělské půdě, toto není o zemědělství. Podle odhadů ministerstva tržní cena, pokud se jedná o zemědělské pozemky, je zhruba o 60 % vyšší proti roku 1991. Takže co se týče zemědělství, tam žádný zásadní problém není. My se pokusíme toto navýšení zohlednit a dát možnost, aby zemědělci dostali o 60 % více.

Problém je to samozřejmě v okamžiku, kdy se někdo rozhodne, že půdu nebude používat pro zemědělství, a skutečně, o takovou půdu je největší zájem. Pak se může snadno stát, že půda se škrtem pera zhodnotí čtyřistakrát, jak se to stalo v některých jiných případech. Mimo jiné to byl jeden z hlavních důvodů pro restituční tečku a ukončení těchto věcí, protože posunutí o tři nebo pět let znamená vlastně reálné posunutí o deset let, protože i když dnes budeme mít restituční tečku, soudy budou pokračovat nejméně dalších pět let.

Myslím, že tuto debatu bychom si mohli nechat třeba na bod volba nových členů prezidia a dnes vzhledem k pokročilé hodině odhlasovat odvolání členů prezidia a posunout se s tímto bodem, systémovou debatu si ponechat k novým členům prezidia.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane ministře. Nevede se rozprava. Rozprava skončila. Rozprava se povede až k dalšímu bodu.

Dámy a pánové, stojíme před úkolem odvolat prezidium Pozemkového fondu. Já se omlouvám, to, co tady mám jako podklad, není vybaveno ničím jiným, než že se budeme řídit podle pokynů předsedy volební komise. Já dost pochybuji o tom, že by to patřilo do ranku předsedy volební komise, takže se s tím musíme vypořádat nějak jinak.

Já se pokusím zformulovat usnesení, o kterém byste posléze rozhodli hlasováním: Poslanecká sněmovna souhlasí s návrhem vlády České republiky na odvolání členů prezidia Pozemkového fondu České republiky.

Pane ministře, zkuste mi pomoci.

 

Ministr zemědělství ČR Jan Mládek Pan Kocourek mě správně upozornil, že správná formulace je "odvolává místopředsedu prezidia a členy".

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. Hlasuje o odvolání místopředsedy, poté o členech. Odvolává místopředsedu a členy. Odhlásím vás. Já se to pak ještě jednou pokusím zformulovat:

"Poslanecká sněmovna na návrh vlády České republiky odvolává místopředsedu a členy prezidia Pozemkového fondu České republiky ke 2. prosinci 2005."

Já ještě zazvoním.

 

Pokud jste všichni přihlášeni, pokud vám je jasné, o čem budeme hlasovat, tak v hlasování pořadové číslo 593 zvedněte ruku a stiskněte tlačítko "ano", pokud souhlasíte s tímto návrhem. Děkuji. Pokud nesouhlasíte, tak zvedněte ruku a stiskněte tlačítko "ne". Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 107 hlasujících bylo pro 107, nikdo proti. Vyhověli jsme vládě České republiky a k dnešnímu dni jsme odvolali místopředsedu a členy prezidia Pozemkového fondu České republiky.

 

Dámy a pánové, to ještě není poslední bod, kterému se budeme věnovat.

 

Posledním bodem při pohledu na hodinky zřejmě bude

 

179.
Návrh na odvolání členů dozorčí rady Pozemkového fondu České republiky

 

Prosím, aby se slova ujal pan ministr Mládek.

 

Ministr zemědělství ČR Jan Mládek Vážený pane předsedající, dámy a pánové, z pověření poslaneckého klubu ČSSD podávám návrh na odvolání pana Ing. Jiřího Drdy z funkce člena a předsedy dozorčí rady Pozemkového fondu. Ze své pozice předsedy dozorčí rady Pozemkového fondu pan Drda v dostatečném časovém předstihu znal potřebná opatření, která by zamezila spekulativním postupům při vydávání pozemků, a neučinil tak, a proto navrhuji jeho odvolání.

Zároveň bych chtěl dodat, že jelikož je to paritní orgán, předpokládám, že strana, která ho navrhla do funkce, navrhne jinou osobu do tohoto orgánu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Otevírám rozpravu. Přihlásil se pan poslanec Oldřich Vojíř.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Vážený pane předsedající, páni ministři, dámy a pánové, je mi hrozně líto, že dochází k takovémuto posunu v tomto jednání, neboť jak v předchozím bodě bylo patrné, jestliže jsme si vědomi toho, že prezidium má určité výkonné pravomoci bezesporu svěřené, dokonce v čele prezidia sedí automaticky ministr, tak je to samozřejmě orgán, který může cosi posouvat, cosi ovlivňovat a dokonce rozhodovat. Má k tomu výkonný výbor. To je ta výkonná složka. Kdybych to připodobnil k firmě, tak je to jako představenstvo a management, a to jsou ti, kteří s firmou nakládají. Dozorčí rada je od toho, aby kontrolovala hospodaření.

Říkám to proto, že sám jsem místopředsedou dozorčí rady Fondu národního majetku, a přestože jsem kolikrát byl přítomen jednání prezidia, tak jsem neměl sebemenší možnost cokoliv ovlivnit, posunout. Měl jsem informace, které jsem předával na jednání dozorčí rady, v tomto případě Fondu národního majetku, všem členům dozorčí rady - kolega mi určitě potvrdí, že to vždy takto bylo. To znamená, že kdybychom teď přijali výklad, který je tady naznačován, že předseda dozorčí rady, který se případně mohl zúčastnit jednání prezidia - což bylo určité pravidlo, že ano, aby mohl informovat o tom, co dozorčí rada projednala - mohl slyšet, nebo měl materiály, které prezidium projednávání, tak všichni ostatní je měli k dispozici také, nebo si je případně mohli kdykoliv vyžádat. Kdybychom teď přijali princip, že předseda dozorčí rady je někdo, kdo vše ovlivňoval, někdo, kdo měl dokonce zasáhnout a nekonal, tak bychom na něj navalili jakýsi statut prokuristy, a nikoliv člena dozorčí rady. Já myslím, že ti, co se pohybují v podnikání, velmi dobře vědí, jaký je rozdíl mezi prokuristou a předsedou dozorčí rady.

My nemůžeme přijmout tento výklad. Protože je zřejmě velká pravděpodobnost, že tento výklad by většina Sněmovny přijala, bylo by korektní, abychom toto projednávali až v úterý. Proto žádám buď o přerušení tohoto bodu a jeho projednání v úterý, nebo o přestávku na jednání klubu ODS až do konce dnešního jednání. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: O slovo se přihlásil pan ministr Mládek a s faktickou poznámkou pan poslanec Zgarba.

 

Ministr zemědělství ČR Jan Mládek Navrhuji této připomínce vyhovět, už jenom proto, že bychom nutili kolegy do nedůstojného vyhlašování přestávky těsně před koncem zasedání Sněmovny, takže bude lepší, když to projednáme v úterý. Toto je skutečně o řád méně důležité než to předchozí jednání.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministrovi. Ještě pan poslanec Zgarba.

 

Poslanec Petr Zgarba: Pane místopředsedo, děkuji za slovo. Budu velmi stručný, nechci zdržovat v pokročilou dobu. Jen chci pro pořádek sdělit, že jsem k tomuto bodu ve střetu zájmů, protože vlastním restituční nárok. Nicméně mám dvě technické připomínky.

Pane předsedo, vaším prostřednictvím, k předešlému vyjádření pana poslance Beneše při odvolávání prezidia chci celé této Sněmovně sdělit toto. Nevím, jak počítal pan kolega ministry, kteří si přidělovali půdu. Petr Zgarba od nástupu do své funkce nezískal od žádné státní organizace žádnou státní půdu, ani jeden čtvereční metr, či od jiné, neřkuli od Pozemkového fondu. Takže bych poprosil, aby si pan kolega výčet ministrů opravil.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP