(17.00 hodin)
(pokračuje Musílková)

Na znamení vaší důvěry v budoucnost Všeobecné zdravotní pojišťovny, která byla zřízena zákonem přijatým v této Sněmovně, by si Všeobecná zdravotní pojišťovna přijetí zdravotně pojistného plánu, byť pozdě, zasloužila.

Protože mám poslední možnost stát před vámi, chci vám, vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci, poděkovat za vstřícnost i za dobré vztahy, za pochopení a osobní přispění, za toleranci a s většinou z vás za otevřenost a projevenou přátelskost.

Děkuji vám. (Tleská pravá část Poslanecké sněmovny.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní ředitelce VZP Jiřině Musílkové a budeme pokračovat v rozpravě. V tuto chvíli bude hovořil poslanec Miroslav Krajíček a připraví se pan poslanec Tomáš Dub.

 

Poslanec Miroslav Krajíček: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, členové vlády, vážené kolegyně a kolegové, v rozpravě, kterou k tomuto bodu vedeme již velmi dlouho dobu, se snaží pan ministr přesvědčit nejen nás o tom, že jeho postup ve věci uvalení nucené správy na Všeobecnou zdravotní pojišťovnu je pouze snahou zabránit plýtvání veřejnými finančními prostředky, které spravuje Všeobecná zdravotní pojišťovna. Chce nás přesvědčit, že nucená správa byla na pojišťovnu uvalena oprávněně a má zajistit, aby tyto veřejné finanční prostředky byly vynakládány pouze efektivně.

Vážené dámy a pánové, na začátku mého příspěvku mi dovolte malé odbočení do tématu, které s projednávanou problematikou zdánlivě nesouvisí. V ruce mám dokument z kontrolní akce Nejvyššího kontrolního úřadu o provedené kontrole číslo 005/06 finančních prostředků státního rozpočtu určených na investice a obnovu areálu Fakultní nemocnice Motol. Tento kontrolní závěr o provedené kontrole schválilo kolegium Nejvyššího kontrolního úřadu na svém 19. zasedání konaném dne 31. října 2005. S jakými závěry se kolegium Nejvyššího kontrolního úřadu ztotožnilo? Snažil jsem se najít nějaké zjednodušující vyjádření či výrazy pro usnesení, která naleznete v šesti bodech v části Shrnutí a vyhodnocení přijatého kontrolního závěru. To se mi však nepodařilo. Přijatá usnesení jsou nejen neuvěřitelná, ale musí být přímo alarmující pro ministra zdravotnictví, který řídí ministerstvo, které je odpovědné za tuto nemocnici, jejímž je zřizovatelem, zvláště pokud by si přečetl i ostatní stránky tohoto kontrolního závěru. Pro stručnost uvedu pouze částečné citace z této kapitoly.

Bod první. Ministerstvo zdravotnictví má povinnost prověřovat koncepční a funkční řešení staveb v návaznosti na reálné potřeby a priority budoucích uživatelů a vyhodnocovat jejich efektivnost a soulad s koncepcí resortu atd. atd. atd.

Bod druhý. Ministerstvo zdravotnictví nerespektovalo závazný postup dle vyhlášky č. 40/2001 Sb. pro poskytování prostředků státního rozpočtu, atd. atd.

Bod třetí. Ministerstvo zdravotnictví a Fakultní nemocnice Motol zastávaly v přípravné fázi, ale i v následných fázích investičních projektu odstranění havarijního stavu v dětské fakultní nemocnici rozdílná stanoviska na věcné a funkční vymezení stavby atd.

Bod čtvrtý. Ministerstvo zdravotnictví a Fakultní nemocnice Motol nerespektovaly základní principy stanovené právními předpisy pro řízení investičních projektů… A opět pokračuje.

Bod pátý. Důsledkem nedostatečně zpracované přípravné fáze a zejména chybného stanovení finančních prostředků investorem byla změna v koncepci řešení energocentra, ke které došlo až v průběhu dalších fází investičního projektu. A tak dále.

Bod šestý. Ze zadávací dokumentace k výběrovému řízení je patrné, že nebyla zadána rekonstrukce křídel A a B. Je tedy zřejmé, že finanční prostředky stanovené usnesením vlády z 10. března 2004 číslo 213 ve výši jedné miliardy 69 milionů korun budou použity pouze pro křídlo C a energocentrum a usnesení vlády tak nebude splněno.

Ani jediné usnesení kontrolního závěru z této kontrolní akce Nejvyššího kontrolního úřadu nevyznívá pro Ministerstvo zdravotnictví a Fakultní nemocnici Motol pozitivně. Je to, dámy a pánové, velmi neveselé čtení. No, spíše to připomíná tragédii, zejména ve spojitosti s plýtváním finančními prostředky.

Od roku 2000, kdy byla problematika řešení situace Fakultní nemocnice Motol a zejména její dětské části přenesena poslaneckou iniciativou na půdu Poslanecké sněmovny, nebylo Ministerstvo zdravotnictví schopno do dnešního dne zpracovat a předložit jako zřizovatel této nemocnice ani základní parametry investičního záměru v souladu se stávajícími předpisy, který by situaci v Motole uspokojivě vyřešil. Místo stanovení základních parametrů nechalo zpracovávat investiční záměr nemocnici, potažmo jejímu řediteli, bez tohoto základního zadání. Nedivím se řediteli nemocnice, že při absenci takovýchto základních parametrů nechává zpracovat investiční záměr v rozsahu, který by z jeho nemocnice učinil objekt, který by mohl aspirovat na titul nejlepšího zdravotnického zařízení v republice. A myslím si, proč ne v Evropě a proč ne dokonce na celém světě! Každý z nás má své ambice, a proto asi i já bych nechal zpracovat investiční záměr na jeho místě podobného charakteru, zvláště pokud bych jeho realizaci nemusel zaplatit.

A tak nemocnice zpracovala od roku 2000 do března roku 2004, tedy do doby, než vláda schválila záměr urychleného odstranění havarijní situace v dětské fakultní nemocnici, šestnáct investičních záměrů, které předkládala Ministerstvu zdravotnictví ke schválení. To však vydalo po projednání s Ministerstvem financí stanovisko pouze k některým z nich, převážně vždy negativní. Na zpracování těchto investičních záměrů byly vynaloženy desítky milionů korun zcela zbytečně, jak nám uvádí kontrolní zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu, protože to, co bylo zpracováno, nebude nikdy použito. A pokud nebude provedena okamžitá náprava, pak to povede dle mého názoru ke zbytečnému vyhození veřejných finančních prostředků ve výši několika stovek milionů korun, kterých se tak zoufale nedostávají v systému zdravotnictví.

Vážené kolegyně a kolegové, je jistě v zájmu nás všech, ale nejvíce v zájmu všech potenciálních pacientů, aby tato nemocnice poskytovala své zdravotní služby a zejména náročnou specializovanou péči dětským pacientům i nadále, a proto musí být pro poskytování této dá se říci nenahraditelné péče vytvořeny a zajištěny odpovídající podmínky.

Neuvádím to zde proto, abychom zpochybňovali potřebu investic v dětské fakultní nemocnici, ale proto, abychom si uvědomili rozdíl k přístupu, k plýtvání finančními prostředky v případě samotného Ministerstva zdravotnictví a instituce jiné, v tomto případě Všeobecné zdravotní pojišťovny. V obou případech se jedná o miliardy. Přitom v případě samotného ministerstva jde o naprosto konkrétně zdokumentované a prokázané plýtvání Nejvyšším kontrolním úřadem, v případě VZP jsou to doposud neprokázaná podezření, která slouží pouze k mediálnímu zakrývání skutečných problémů zdravotnictví.

Pane ministře, ve svém rozhovoru, který jste poskytl deníku Právo, doporučujete Občanské demokratické straně, aby si zametla před vlastním prahem. Nic proti tomu, ale bylo by dobré zejména ve vašem případě, abyste měl zameteno i vy před svým vlastním. (Tleskají poslanci ODS.)

Pokud již tato osvědčená a dlouhodobě platná rčení našich předků používáte, měl byste je používat a dodržovat všechna. Jinak je používáte pouze účelově a to moc důvěryhodně nepůsobí. Jen vám připomenu, že naši předkové měli další velmi platné rčení: Co nechceš, aby ti činili druzí, nečiň ani ty jim.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP