(Jednání pokračovalo v 18.37 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Je 18 hodin 37 minut a já vás prosím, abyste se posadili, protože čas pro jednání skončil.

Já, protože tady vznikla taková menší neshoda mezi mnou a panem poslancem Kováčikem a panem poslancem Krausem, tak bych rád doporučil vám, dámy a pánové, ale i sobě, abychom čas od času ten jednací řád přece jenom pročetli. To, k čemu jsem byl vyzýván, umožňuje § 59 jednacího řádu, který se týká rozpravy. To, jak jsem se choval já, jak se choval zpravodaj, je popsáno v § 66, kde se praví: "Po skončení rozpravy udělí předsedající závěrečné slovo navrhovateli a zpravodaji. Navrhovatel i zpravodaj se mohou závěrečného slova vzdát." Čili jinými slovy, předsedající schůze nemá žádnou možnost zasáhnout a omezit ani pana ministra, ani pana zpravodaje. A pokud se mnou nesouhlasíte, tak to prosím pěkně přednesme na podvýboru pro změnu jednacího řádu nebo vzneste námitku proti tomu, jak řídím schůzi. Sněmovna vám buď vyhoví, nebo nevyhoví, ale dbejme na to, aby litera jednacího řádu byla dodržována. To, že v Poslanecké sněmovně zpravidla zpravodaj nevyužívá závěrečného slova po skončené rozpravě k přednášení politických stanovisek, je zvykem tady v Poslanecké sněmovně. A v tom vám dávám za pravdu. Ale předsedající nemá možnost ukáznit zpravodaje, i kdyby mluvil půl hodiny.

Hovoří pan poslanec Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedající, právě proto, že znám jednací řád a věděl jsem o tomto ustanovení, které citujete, jsem dokonce dvakrát zdůraznil, že bych si třeba eventuálně mohl myslet, že to tak je. Čili já jsem vás nevyzýval, abyste něco takového udělal, já jsem vás nekritizoval. (Smích zprava.) Já jsem jenom řekl, že bych si mohl myslet.

Nezvratné je, že bylo zneužito slovo zpravodaje k tomu, že tady - jak jste sám potvrdil - je zvyk k politickým postojům slovo zpravodaje nevyužívat, že je tady zvyk zpravodaje informovat o tom, jak probíhalo projednávání a provést hlasováním.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Pan poslanec Kraus se hlásí.

 

Poslanec Michal Kraus: Pane předsedající, já se domnívám, že samozřejmě můžeme vykládat jednací řád zleva, zprava, shora, zdola. Pokud o něm budeme hovořit, tak si myslím, že jsou určité věci, které platí pro všechny. Mimo jiné § 57 odst. 3 hovoří o tom, že zpravodaj informuje o obsahu projednávané věci a výsledcích jednání výboru. Za prvé § 59 odst. 4 hovoří obecně o poslancích. A tam je přesně to ustanovení, o které jsem se já opíral.

Můžete mít samozřejmě pravdu, že zpravodaj podle toho paragrafu, který jste citoval, má závěrečné slovo, kde tedy není specifikované, jakým způsobem má hovořit. Nicméně vy sám jste zpravodaje vyzval, aby přednesl návrhy přednesené v rozpravě. Zpravodaj tak neučinil, a přesto jste ho nenapomenul.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Což učinil, protože jsem ho k tomu vyzval potom.

 

Poslanec Michal Kraus: Učinil tak až na návrh, vlastně až na další, opětný návrh, kdy teprve potom následně hledal písemné návrhy. Ve své závěrečné řeči tak neučinil a vy jste ho nenapomenul.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře. Tak se seznamte se stenozáznamem. Zjistíte, že v této fázi jsem ho napomenul. Požádal jsem ho, aby učinil to, co zpravodajská zpráva závěrečná by měla obsahovat.

A nepřeme se už, spíš vyzvěme pana zpravodaje, aby předstoupil k mikrofonu, předložil Poslanecké sněmovně návrhy tak, abychom o nich mohli hlasovat. Shodneme se zřejmě na tom, ale to už bych zřejmě předbíhal doporučení pana poslance Kochana - pouze můj názor, se kterým předpokládám, že budete souhlasit, že usnesení týkající se návrhu pana poslance Janečka a pana poslance Vojíře, toho druhého návrhu pana poslance Vojíře, jsou stojící vedle sebe. To znamená, nemá smysl potom dávat hlasovat o usnesení závěrečném jako o celku. Je s tím souhlas? Ano.

Takže pane zpravodaji, prosím, abyste se ujal slova.

 

Poslanec Jozef Kochan: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Takže já navrhuji tento program hlasování. Nejdříve bychom hlasovali o návrhu pana poslance Janečka, potom, jestli bude tenhle schválen, tak bychom hlasovali o návrhu pana poslance Vojíře a třetím hlasováním by bylo hlasování pana poslance Krákory. (Hlasy ze sálu.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane zpravodaji, já bych si dovolil doporučit následující postup: Nejprve hlasovat o usnesení výboru. K I.1 zazněly dva pozměňovací návrhy - jeden z úst pana poslance Vojíře, druhý z úst pana poslance Krákory.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP