(16.00 hodin)

Poslanec Miloš Patera: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, dovolil jsem si svůj pozměňující návrh rozdat na lavice v písemné podobě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Nyní má slovo paní poslankyně Táňa Fischerová.

 

Poslankyně Taťána Fischerová: Pane předsedající, pane ministře, kolegyně, kolegové, také se přihlašuji k pozměňovacím návrhům, které máte rozdány do lavic. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Nyní má slovo pan poslanec Klas. Připraví se paní kolegyně Páralová.

 

Poslanec Jan Klas: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych si dovolil načíst svůj pozměňující návrh k § 39 a § 40.

Paragraf 39 Osobní asistence. Odstavec 1. Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejich situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba právě potřebuje.

Odstavec 2. Služba podle odstavce 1 obsahuje zejména tyto základní činnosti: a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, b) pomoc při osobní hygieně, c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, d) pomoc při zajištění chodu domácnosti, e) výchovně vzdělávací a aktivizační činnosti, f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, a konečně g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Paragraf 40 Pečovatelská služba. Odstavec 1. Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb vyjmenované úkony.

Odstavec 2. Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, d) pomoc při zajištění chodu domácnosti, a konečně e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Nyní má slovo paní poslankyně Páralová.

 

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji, vážený pane místopředsedo. Kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych zde přednesla pozměňovací návrhy k tisku 1102.

Za prvé. § 6 Poskytovatelé sociálních služeb zní: Poskytovateli sociálních služeb jsou při splnění podmínek stanovených tímto zákonem územní samosprávné celky a jimi zřizované právnické osoby, další právnické osoby a fyzické osoby.

Odůvodnění. Můj návrh vypouští Ministerstvo práce a sociálních věcí jako zřizovatele a poskytovatele sociálních služeb pěti ústavů. Ministerstvo se dostává zákonitě do střetu zájmů. Tato zařízení dostávají podstatně více financí od ministerstva a ředitelé těchto zařízení sami provádějí správní řízení. Jsou tedy v tomto případě samojedinými rozhodčími.

Za druhé. V § 11 odst. 1 písm. a) se číslice 2000 nahrazuje číslicí 3000.

Za třetí. V § 11 odst. 2 písm. b) se číslice 5000 nahrazuje číslicí 6000.

Odůvodnění. V mnoha případech by došlo ke zhoršení situace těch, kteří dnes pobírají příspěvek při péči o osobu blízkou. Pokud je dítě školou povinné, musí rodiče připlácet na asistenta ve škole, a v podstatě by tím padl veškerý příspěvek na péči. Proto navrhuji zvýšení částky příspěvku na péči pro děti do 18 let v prvním a druhém stupni postižení.

Za čtvrté. V § 29 se na začátek odstavce 1 vkládají slova "v případě důvodného podezření zneužívání příspěvku".

Odůvodnění. Není v silách obce kontrolovat vždy a všechny příjemce příspěvku, proto navrhuji, aby byla prováděna kontrola pouze v případech důvodného podezření ze zneužívání příspěvku. Pracovníci sociálních odborů z velké části poměry klientů sociálního systému znají. Je to i návrh Svazu měst a obcí. Vzhledem k tomu, že půjdou příspěvky přímo za zdravotně postiženými, není třeba kontrolu příliš přehánět, protože by se nám prodražila a zvýšily by se nároky na personální obsazení obcí.

Za páté. V § 30 odst. 7 se číslo 15 nahrazuje číslem 10.

Ta číslovka se týká předepsané archivace dokumentace. Zákon předepisuje archivaci dokumentace o vyplácených dávkách po dobu 15 let, což bude pro obce náročné. Navrhuji v souladu s názorem Svazu měst a obcí zkrátit dobu archivace na 10 let. Nárok na zaplacení přeplatku zaniká po třech letech, jak uvádí § 22 odst. 2, takže těch 10 let by mělo být dostatečných.

Za šesté. V § 34 odst. 1 se za slovo "zřizují" vkládá slovo "zejména".

Odůvodnění. Služby jsou v zákoně vyjmenovány taxativně. Při dnešním bouřlivém rozvoji sociálních služeb a vznikání nových by toto zakotvení v taxativním výčtu v zákonu znamenalo výraznou překážku při legislativním zakotvení.

Za sedmé. V § 68 odst. 1 se za slova "osoby žijící v sociálních komunitách" vkládají slova "osoby duševně nemocné". - To myslím zdůvodňovat nemusím.

Za osmé. V § 69 se ve větě první vypouštějí slova "se zdravotním postižením".

Odůvodnění. Úzké vymezení cílové skupiny sociální rehabilitace zkomplikuje možnosti financování podporovaného zaměstnávání pro osoby znevýhodněné jinak než zdravotním postižením. Sociální rehabilitace je služba, která účinně pomáhá v sociálním začlenění nejenom osobám se zdravotním postižením, jak to předpokládá vládní návrh, ale také jiným skupinám znevýhodněných lidí, například obětem domácího násilí, mladým lidem, kteří vyrostli v dětském domově, lidem bez domova, příslušníkům národnostních menšin, lidem vracejícím se z výkonu trestu odnětí svobody apod. Pojem sociální rehabilitace je sice tradičně spojen především s lidmi se zdravotním postižením, v praxi se však tento typ služby již řadu let úspěšně poskytuje mnohem šířeji všem výše uvedeným cílovým skupinám a není důvod, proč by ostatní cílové skupiny měly být v budoucnu ze služby sociální rehabilitace vyloučeny.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP