(16.20 hodin)

Poslanec Vladimír Říha: Vážený pane předsedající, pane místopředsedo vlády, dámy a pánové, chtěl bych uplatnit pozměňovací návrhy k tisku 1102, které jsou rozdány písemně na stůl. Jednak je to dvojlist, kde pozměňovací návrh je členěn na A, který se týká tisku 1102, a část B, která se týká tisku 1102/1, to znamená pozměňovacího návrhu výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Potom samostatný list, který má v záhlaví napsáno druhé čtení a týká se § 34 až § 108. Tyto návrhy uplatňuji.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Nyní má slovo pan poslanec Koníček, připraví se poslední přihlášený do rozpravy pan poslanec Michalík.

 

Poslanec František Koníček: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych se přihlásil k pozměňovacímu návrhu k tisku 1102. Byl také rozdán na lavice a týká se § 77 a § 96, přičemž v textu je připuštěno legislativní řešení ve variantě, kde to nechávám na zpravodaji a na legislativě, kterou z těchto variant si zvolí.

Současně chci říci, že tento návrh je návrhem, který není, nebo je vlastně v určité kontradikci s tím, co předkládala paní poslankyně Páralová, a týká se v podstatě přímé podřízenosti pěti sociálních ústavů Ministerstva práce a sociálních věcí, které by mělo být jejich registrujícím orgánem.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Posledním přihlášeným je pan kolega Michalík.

 

Poslanec Alfréd Michalík: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, při detailním posouzení pozměňovacích návrhů pana Koníčka a mého musím říci, že jsou totožné. Tím pádem stačí, když budeme posuzovat návrh pana poslance Koníčka, a já svůj stahuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Kdo se další hlásí do rozpravy? Pan poslanec Hovorka.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové, já si dovolím načíst dva pozměňovací návrhy, a sice v § 109 odst. 4 v písm. b) se vypouštějí slova "anebo speciální pedagogiku". V § 119 odst. 11 v písm. a) se doba 7 let nahrazuje dobou 5 let a v písm. p) se doba 10 let nahrazuje dobou 5 let.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Toto byl poslední pozměňovací návrh v rámci druhého čtení podrobné rozpravy. Žádnou další přihlášku nevidím. Rozpravu končím a končím i druhé čtení tohoto návrhu.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo 15, kterým je

 

15.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách
/sněmovní tisk 1103/ - druhé čtení

 

I tento z pověření vlády uvede pan ministr Škromach. (Ministr Škromach udělal zamítavé gesto.) Výmluvné gesto, které znamená, že vše potřebné bylo již řečeno.

Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Usnesení tohoto výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 1103/1. I v tomto případě je zpravodajkou výboru paní kolegyně Jitka Vojtilová. Má slovo k tomu, aby nás informovala o jednání výboru.

 

Poslankyně Jitka Vojtilová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, výbor pro sociální politiku a zdravotnictví se na své 41. schůzi vládním návrhem zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách zabýval a přijal následující usnesení: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas s tímto návrhem zákona v přijatých pozměňovacích návrzích.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, paní kolegyně. Nejprve otevírám obecnou rozpravu. Žádná přihláška. Končím.

Otevírám podrobnou rozpravu. Paní kolegyně Páralová má slovo a poté pan poslanec Říha.

 

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych přednesla pozměňovací návrhy k tisku 1103.

V celém zákoně se za prvé slova "1. července 2006" nahrazují slovy "1. července 2007".

Za druhé. Slova "1. lednem 2007" se nahrazují slovy "1. lednem 2008".

Za třetí. Slova "1. ledna 2007" se nahrazují slovy "1. ledna 2008".

Za čtvrté. Slova "jeho vyhlášení" se nahrazují slovy "1. července 2006".

V článku 6 přechodná ustanovení se mění takto: V odstavci 8 se slova "31. května 2006" nahrazují slovy "30. září 2006".

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, paní poslankyně. Slovo má pan kolega Říha.

 

Poslanec Vladimír Říha: Pane místopředsedo, dámy a pánové, mám velmi drobný pozměňovací návrh k tisku 1103, a sice k části první, změna zákona o sociálním zabezpečení.

V článku I se za bod 14 vkládají nové body 15 a 16, které zní:

Bod 15: V § 94 odst. 3 se slova "a dávka uvedená v § 80" zrušují.

Bod 16: § 94a se zrušuje. Následující body se přečíslují.

Odůvodnění: Jedná se o legislativně technickou úpravu v souvislosti s tím, že ustanovení odkazují na již v předchozích bodech zrušená ustanovení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má pan kolega Koudelka.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Vážený pane místopředsedo, vážená Sněmovno, přednáším tento krátký návrh.

V článku XVII Zákon o zaměstnanosti se vkládá za bod 95 nový bod 96, který zní: V příloze 2 zákona bodu 11 se slova "Úřad práce Brno-venkov" mění na slova "Úřad práce Brno-město".

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Slovo má paní kolegyně Šojdrová.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Děkuji. Vážené kolegyně a kolegové, dovoluji si navrhnout pozměňovací návrh k tisku 1103, a to k části 13, změna zákona o dani z přidané hodnoty, článek 16, který navrhuji doplnit takto:

V § 59 se označí jako bod č. 1 a doplní se bod č. 2, který zní: § 113 Účinnost. V § 113 Účinnost - se ruší písmeno B.

V části 16 - účinnost článku 22 - se za stávající text doplňuje další věta, která zní: Část 13 - změna zákona o dani z přidané hodnoty - článek 16, bod č. 2 nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2006.

Návrh předávám písemně paní zpravodajce. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, paní kolegyně. Pan kolega Koudelka. Ještě jste zapomněl na své oblíbené exekutory.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Ne, nezapomněl. Doplňuji ještě svůj pozměňovací návrh tak, že v článku 17, zákon o zaměstnanosti, se rovněž mění v příslušném bodu název "Úřad práce Most" na "Úřad práce Ústí nad Labem".

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Žádnou další přihlášku nevidím, rozpravu končím. Tím končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji panu ministrovi i paní zpravodajce.

 

Zahajuji projednávání bodu č. 11, kterým je

 

11.
Vládní návrh zákona o životním a existenčním minimu
/sněmovní tisk 1062/ - druhé čtení

 

Tento návrh uvede z pověření vlády pan ministr Škromach.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, dovolte mi, abych uvedl komplex tří návrhů zákonů, které vlastně na sebe navazují - tento zákon, který bezprostředně souvisí s dalšími dvěma návrhy zákonů, které budou projednány, to je zákonem o pomoci v hmotné nouzi a tzv. doprovodným zákonem.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP