(17.50 hodin)

Poslanec Vladimír Říha: Vážená paní místopředsedkyně, pane ministře, dámy a pánové, krátce potom, co návrh zákona o pomoci v hmotné nouzi prošel prvním čtením, jsem byl kontaktován skupinou sociálních kurátorů, kteří upozorňovali na to, že tento zákon nepostihuje jednu skupinu osob, která je velmi potřebná. Měl jsem v úmyslu tuto problematiku prodiskutovat v příslušném garančním výboru, ale vzhledem k tomu, že projednávání ve výboru, jak jsme slyšeli ze zprávy zpravodajky paní poslankyně Páralové, skončilo vlastně dříve, než bylo možné se věnovat nějaké věcné diskusi, dovolte mi, abych vysvětlil, proč jsem si osvojil pozměňovací návrh, který v podrobné rozpravě chci předložit.

Totiž navrhuje se definovat a zařadit do zákona o pomoci v hmotné nouzi novou specifickou skupinu osob, která potřebuje poskytnutí mimořádné okamžité pomoci. Tato skupina je naprosto heterogenní. Jejím jediným sjednocujícím prvkem je zvýšená míra rizika sociálního vyloučení u každého jedince patřícího k této skupině. Každý jedinec, který k této skupině přináleží, se zároveň nachází v situaci, která svou povahou a závažností vyžaduje zvláštní zřetel. Uváděná skupina osob se dělí podle charakteru okamžité bezprostřední situace, kterou je potřeba řešit, a poskytnutím mimořádné okamžité pomoci. Do této skupiny patří osoba, která v daném čase s ohledem na neuspokojivé sociální zázemí a nedostatek finančních prostředků nemůže úspěšně řešit svoji situaci a je významně ohrožena sociálním vyloučením, jestliže je propuštěna z výkonu vazby nebo z výkonu trestu odnětí svobody nebo je po ukončení léčby chorobných závislostí propuštěna ze zdravotnického zařízení, ať už z psychiatrické léčebny nebo z jiného zařízení pro léčbu závislostí, případně je propuštěna ze školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo z pěstounské péče po dosažení zletilosti resp. v devatenácti letech, nebo nemá uspokojivě naplněny životně důležité potřeby vzhledem k tomu, že je osobou bez přístřeší nebo je osobou, jejíž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby.

Význam mimořádné a okamžité pomoci těmto osobám tkví v provázanosti s dalšími odbornými činnostmi orgánu pomoci v hmotné nouzi na úrovni obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Orgán pomoci v hmotné nouzi tyto činnosti podle individuálních potřeb osoby v hmotné nouzi a podle místních podmínek volí, doplňuje a v souběhu s nimi motivuje osoby v hmotné nouzi k účinnému řešení jejich vlastní nepříznivé životní situace v rámci plnění programu individuálního motivačního postupu. Zaměření odborné sociální činnosti orgánu pomoci v hmotné nouzi na úrovni obecního úřadu obce s rozšířenou působností se specificky mění podle druhu okamžité životní situace žadatele o okamžitou mimořádnou pomoc. Jestliže se jedná o osobu, která byla propuštěna z výkonu vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody, vzhledem k minulosti některých jedinců z této skupiny, kteří se opakovaně dopouštěli trestné činnosti, je propojení poskytování mimořádné okamžité pomoci s další specializovanou sociální činností na úrovni obecního úřadu obce s rozšířenou působností významným faktorem ochrany většinové společnosti před nárůstem kriminality, neboť ve svém důsledku chrání majetek, zdraví i životy členů majoritní společnosti. Neméně je zapotřebí věnovat pozornost prvostíhaným a prvotrestaným osobám ve snaze odvrátit je od případného opakování protiprávního konání a zároveň zabránit jejich společenské izolaci.

Vzhledem k tomu, že úspěšnost alternativních trestů nedosahuje 50 %, jak o tom svědčí opakovaná prohlášení ředitele Probační a mediační služby České republiky, lze v budoucnu očekávat nárůst počtu osob navracejících se z výkonu trestu odnětí svobody.

Další skupinou osob jsou ty, které byly po ukončení léčby závislosti propuštěny ze zdravotnického zařízení, z psychiatrické léčebny nebo jiného léčebného zařízení pro léčbu závislostí, případně propuštěny ze školského zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy nebo z pěstounské péče po dosažení zletilosti, případně v devatenácti letech. Komplexní pomoc těm osobám, které jsou propuštěny po ukončení léčby závislosti, a v podstatě obdobně poskytovaná pomoc osobám propuštěným z ústavní a ochranné výchovy i osobám po skončení pěstounské péče prostřednictvím mimořádné okamžité pomoci spolu s další odbornou sociální činností orgánu pomoci v hmotné nouzi na úrovni obecního úřadu obce s rozšířenou působností se podílí na vytvoření společenského statusu uváděných osob v mnohdy novém prostředí a k úspěšnému dokončení socializačních a resocializačních procesů. Orgán pomoci v hmotné nouzi na úrovni obecního úřadu obce s rozšířenou působností se tak kromě jiného podílí na tom, aby tyto osoby pokud možno nezmizely v kriminogenních vrstvách místní společnosti.

Skupina osob, která nemá uspokojivě naplněny životně důležité potřeby vzhledem k tomu, že jsou to osoby bez přístřeší, v těchto případech okamžitá mimořádná pomoc poskytnutá uvedeným osobám v rámci reintegrace spolu s odbornou činností specializovaných pracovníků obecních úřadů obcí s rozšířenou působností nepochybně pomůže řešit na regionální úrovni podmínky resocializace osob bez přístřeší, a tím i předcházet eskalaci nepříznivé situace osob, kterým hrozí ztráta veškerého sociálního a hmotného zázemí. Tyto osoby, pokud jim není poskytnuta včasná pomoc, pak migrují do větších a velkých sídelních celků, jakými jsou Praha, Brno, Ostrava a další města, kde pouze prohlubují neřešitelnost svojí situace. Svědky toho jsme v okolí hlavního nádraží v Praze.

Další skupinou, poslední, jsou osoby, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby. V tomto případě okamžitá mimořádná pomoc jim poskytnutá proto, že se jim rozpadají životní reálie, staly se obětí protiprávního jednání včetně trestné činnosti, je důležitým prvkem zabraňujícím sociálnímu vyloučení v důsledku jejich viktimizace . Zájem společnosti prezentovaný okamžitou mimořádnou pomocí ve spojení s dalšími odbornými činnostmi pracovníků obecních úřadů obcí s rozšířenou působností je tak pro uváděné osoby významným pozitivním projevem v zájmu na obhajobu jejich sociálního statusu. Realizace okamžité mimořádné pomoci pro uvedené osoby obecními úřady obcí s rozšířenou působností nevytváří zvýšené nároky na státní rozpočet, neboť je personálně zajištěna specializovanými pracovníky, koordinátory sociální péče o osoby společensky nepřizpůsobivé, kteří na těchto úřadech působí v souladu se zákonem č. 114/1988 Sb. Specializovaní pracovníci představují odborný potenciál schopný účinně aplikovat okamžitou mimořádnou pomoc v souběhu s další odbornou činností ku prospěchu výše uváděných osob, zejména k zabránění jejich sociální exkluze. Zároveň tyto činnosti významným způsobem přispějí ke snížení kriminality, a tím k ochraně majetku a zdraví obyvatel v jednotlivých regionech. V neposlední řadě tyto činnosti pomohou zamezit protrahované sekundární viktimizaci obětí trestných činů.

Tolik obecné zdůvodnění k návrhu, který si dovolím podat v podrobné rozpravě, do které se tímto hlásím. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji, pane kolego, a prosím nyní pana poslance Františka Koníčka.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP