(18.00 hodin)

Poslanec František Koníček: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, kolegové, já nebudu zdržovat, poněvadž máme před sebou ještě některé další body. Chtěl jsem tady jenom poukázat narozdíl od svých předřečníků na jeden aspekt, který už tady naznačil pan ministr. Je to záležitost administrace nově zaváděné dávky doplatku na bydlení.

Já jsem se tímto problémem zabýval i ve výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, a jak tady už bylo řečeno, Svaz obcí a měst s tím měl pochopitelně problém, pokud by to zůstalo v samostatné působnosti obcí, jak to předpokládá vládní návrh zákona. Chci říci, že z tohoto hlediska se domnívám, že je možno předkládat kompromis, kdy právě tato agenda, která je spojena s rozhodováním, s celou agendou administrace a vyplácením této dávky, by byla posunuta na úroveň pověřených obcí.

V tomto smyslu, a to je vlastně vše, avizuji svůj pozměňovací návrh, který přednesu v podrobné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji. Ptám se na další přihlášky do obecné rozpravy. Není taková přihláška. Končím obecnou rozpravu a zahajuji rozpravu podrobnou. Mám několik přihlášek. Jako první vystoupí pan poslanec Karásek.

 

Poslanec Svatopluk Karásek: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, mám pět pozměňovacích návrhů k tomuto zákonu. Protože jsou rozdány na lavice, jenom je předám. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Svatopluku Karáskovi. Nyní je pořadí pan poslanec Miloš Patera, paní kolegyně Páralová, pan kolega Říha, pan kolega Koníček.

 

Poslanec Miloš Patera: Paní předsedající, vážený pane ministře, kolegyně a kolegové, můj pozměňovací návrh byl podán se změnou, a byl bych proto rád, kdybyste si vybrali tu verzi, která je označena jako platná verze a je na ní napsáno, že je to aktualizace verze ze 6. 12. 2005. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Prosím nyní paní kolegyni Alenu Páralovou.

 

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, páni ministři, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych zde přečetla legislativně technické úpravy ke sněmovnímu tisku 1063.

1. K § 8 odst. 2 - Slova "odst. 4" nahradit slovy "odst. 5".

Odůvodnění: Opravuje se chybný odkaz.

2. K § 11 odst. 4 písm. b). Slovo "poskytované" nahradit slovem "poskytovaných".

3. K § 24 odst. 2. Za slovy "existenčním minimem" vypustit středník.

4. K § 26. Z nadpisu vypustit slovo "zákonných".

5. K § 30. V nadpisu za slovo "Zvýšení" doplnit slovo "částky".

6. K § 32. V odstavci 5 slova "odstavce 2" nahradit slovy "odstavce 3". V odstavci 6 slova "v odstavcích 1 až 4 a 7" nahradit slovy "v odstavcích 1, 3 a 8".

7. K § 59 písm. f) - Slova "k adresátům" nahradit slovy "k počtu adresátů".

8. K § 82 - V § 82 se slova "1. červenec 2006" nahrazují slovy "1. říjen 2006".

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji paní poslankyni Aleně Páralové. Nyní má slovo pan kolega Vladimír Říha. Po něm bude hovořit pan poslanec František Koníček.

 

Poslanec Vladimír Říha: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, já si dovolím předložit avizovaný pozměňovací návrh, a to:

1. V § 2 přidat nový odstavec 6.

(6) Za osobu v hmotné nouzi může orgán pomoci v hmotné nouzi považovat též osobu, která nesplňuje podmínky uvedené v odstavci 2, avšak v daném čase s ohledem na neuspokojivé sociální zázemí a nedostatek finančních prostředků nemůže úspěšně řešit svoji situaci a je ohrožena sociálním vyloučením, jestliže zejména:

a) je propuštěna z výkonu vazby nebo z výkonu trestu odnětí svobody, nebo

b) je po ukončení léčby chorobných závislostí propuštěna ze zdravotnického zařízení, psychiatrické léčebny nebo léčebného zařízení pro chorobné závislosti, nebo

c) je propuštěna ze školského zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy, nebo z pěstounské péče po dosažení zletilosti, resp. v 19 letech, nebo

d) nemá uspokojivě naplněny životně důležité potřeby vzhledem k tomu, že je osobou bez přístřeší, nebo

e) je osobou, jejíž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby.

2. V § 5 přidat nový odstavec 5.

(5) Mimořádnou okamžitou pomoc lze poskytnout osobě uvedené v § 2 odst. 6, pokud je uvedena v odstavci 1 a 2.

3. V § 6 v odst. 1 vložit nové písmeno b): Obecní úřady obcí s rozšířenou působností.

Následující body přeznačit.

V odstavci 2 za slova "pověřeným obecním úřadům" vložit čárku a nový text "obecním úřadům obcí s rozšířenou působností".

4. Za § 19 vložit nový § 19a.

§ 19a Program individuálního motivačního postupu.

(1) Příslušný orgán pomoci v hmotné nouzi sestavuje na základě zjištěných skutečností v úzké spolupráci s osobou v hmotné nouzi uvedenou v § 2 odst. 6, žádající mimořádnou okamžitou pomoc, program individuálního motivačního postupu s cílem předejít jejímu sociálnímu vyloučení. Sestavení a plnění programu individuálního motivačního postupu je u osob v hmotné nouzi uvedených v § 2 odst. 6 možné stanovit jako podmínku poskytnutí mimořádné okamžité pomoci.

(2) Obsah programu individuálního motivačního postupu osoby uvedené v § 2 odst. 6, zacílený na zabránění sociálního vyloučení, je zejména ve stanovení konkrétních dílčích kroků a časového rozpisu plnění jednotlivých přijatých ustanovení, zejména aktivit na straně příjemce mimořádné okamžité pomoci, včetně rozsahu spolupráce s příslušným orgánem pomoci v hmotné nouzi. Rámcový obsah programu individuálního motivačního postupu stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem.

(3) Příslušný orgán pomoci v hmotné nouzi může za předpokladu dostatečně motivovaného přístupu osoby v hmotné nouzi k řešení vlastní nepříznivé situace od sestavení programu individuálního motivačního postupu upustit, zejména u osoby uvedené v § 2 odst. 6 písm. e).

5. V § 35 odst. 1 vložit nové písmeno c).

c) osoba uvedená v § 2 odst. 6, pokud je možno ji uznat za osobu v hmotné nouzi.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP