(18.30 hodin)
(pokračuje Kühnl)

Tedy - část 47. Změna branného zákona, článek 50. Zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon) se mění takto:

Bod 1: V § 1 odst. 2 se slova "základní příprava" se zrušují.

Bod 2: v § 8 písm. a) se slova "nebo vojákem v základní přípravě služebnímu orgánu" zrušují.

Bod 3: V § 10 včetně poznámky pod čarou se bod 4 zrušuje.

Bod 4: § 11 se zrušuje.

Bod 5: V § 15 v odst. 1 se slova "v základní přípravě" zrušují.

Bod 6: V § 27 se písmena c) a d) zrušují, dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena c) a d).

Bod 7: V § 33 odst. 3 ve větě druhé se slova "základní přípravu" zrušují.

Bod 8: V § 36 odst. 4 ve větě první se slova "základní přípravy" zrušují.

Dosavadní část 47 se označuje jako část 48, a článek 50 se označuje jako článek 50 (51?). V tomto novém článku 51 se na konci textu doplňují slova "s výjimkou části 47., která nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2006.".

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu ministru Kühnlovi a prosím pana poslance Vladimíra Říhu.

 

Poslanec Vladimír Říha: Vážená paní místopředsedkyně, pane ministře, dámy a pánové, já si dovolím uplatnit v podrobné rozpravě pozměňovací návrh, který jsem předložil spolu s kolegou Kvapilem. A k tomuto tisku 1065 jen krátké odůvodnění - máte ho všichni na stole.

Za prvé se tam navrhuje vypustit čtvrtou část vzhledem k tomu, že se navrhuje posunout účinnost zákona na stejný den, kdy by měl nabýt účinnosti zákon o sociálních službách, takže se navrhuje vypustit novela zákona o sociálním zabezpečení. Potom tam následuje 25 bodů, které některá ustanovení vypouštějí, některá mění, a zase to souvisí s provázaností, s předchozím tiskem 1062, popřípadě s tiskem 1049. Také to souvisí s předpokládaným růstem nájemného od 1. ledna 2007.

Tento návrh na osmi stranách byl rozdán písemně, já už ho tedy nebudu dále komentovat, tímto ho považuji za předložený.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Zatím poslední přihlášenou do podrobné rozpravy je paní kolegyně Taťána Fischerová. Prosím, paní kolegyně.

 

Poslankyně Taťána Fischerová: Děkuji, paní předsedající. Kolegyně a kolegové, pan kolega Karásek, který momentálně není přítomen ve sněmovně, mě požádal, abych jeho jménem ho přihlásila k pozměňovacímu návrhu, který máte ve svých lavicích.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám. Zeptám se na další přihlášku do podrobné rozpravy. Nevidím žádnou přihlášku, podrobnou rozpravu končím.

Opět se zeptám na případná závěrečná slova - asi nebude nutno je absolvovat. Můžeme tedy skončit druhé čtení tohoto vládního návrhu zákona, tedy bodu č. 13, sněmovního tisku 1065. Děkuji paní zpravodajce a děkuji také panu ministrovi, pokud tady někde v místnosti je. To byl tedy bod č. 13.

O slovo se teď hlásí pan poslanec Michal Doktor.

 

Poslanec Michal Doktor: Vážená paní místopředsedkyně, dovolte, abych vás zdvořile, leč bezodkladně požádal o vyhlášení přestávky na jednání poslaneckého klubu ODS do 19.00. Členům stálého volebního výboru zároveň sděluji, že přestávkou, resp. jednáním poslaneckého klubu ODS naše jednání nebude dotčeno. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Takže vyhlašuji přestávku do 19 hodin.

Děkuji všem, kteří se zúčastnili dnešního pracovního dne, přeji vám příjemný večer a oznamuji, že zítra zahájíme svůj pracovní den bodem č. 230, což je informace vlády o možnostech řešení zadluženosti obcí při nedodržení některých podmínek spojených s plynofikací. Jde tedy o schválený bod č. 230 schváleného pořadu schůze.

Děkuji vám.

 

(Jednání skončilo v 18.35 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP