(15.00 hodin)
(pokračuje Ambrozek)

A jsem přesvědčen, že ty různé nápady, jak budeme odklánět Dunaj u Vídně a budeme z něho napájet jižní a střední Moravu, se skutečně blíží spíše těm záměrům obracení sibiřských řek.

Co se týká využití pozemků, dnes je tendence vidět za každým využitím pozemku spekulaci. Samozřejmě, že spekulacím nelze určitě nikdy zabránit, nicméně dovolím si odvolat se i na stanoviska řady krajů a obcí, kterým to brání nejenom v rozvoji, jak jsem uvedl, ale kterým to brání třeba i v realizaci protipovodňových opatření. Nevím, jestli je nutné jenom proto, aby se na nás některé části Evropy dívaly hezky, bránit využití části našeho území pro ochranu proti povodním, pro regionální rozvoj, pro obnovu ekologické stability říčních niv. Skutečně chci znovu ujistit, že z hlediska dopadů na přírodu České republiky, především na CHKO Poodří, Litovelské Pomoraví a na nivu Moravy a Dyje, které jsou zařazeny na seznamu NATURA 2000, že ten dopad je naprosto nepřijatelný a nemůže být z tohoto titulu schválen ani Evropskou komisí, její částí odpovědnou za ochranu životního prostředí.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobrá, to bude asi všechno k této interpelaci a můžeme pokročit k interpelaci pana poslance Jana Klase, který by měl interpelovat ministra Františka Bublana ve věci bezpečnostní situace na letišti v Ruzyni. Ale pana poslance Klase tady nevidím, a to jsem ho tedy už jednou tady přečetl, že by měl interpelovat. Takže se asi v tomto případě opravdu naplní jednací řád, který praví, že není-li interpelující přítomen, tak jeho interpelace propadne. Opravdu tady není pan poslanec Klas?

Tak v tom případě postoupíme k interpelaci pana poslance Miroslava Krajíčka, který má interpelovat pana ministra Davida Ratha ve věci investiční politiky Ministerstva zdravotnictví. Pan ministr je tady omluven. Jenom připomínám, že omluvy, které tady jsou, jsou tady od rána, takže předpokládám, že byly - možná dneska ráno nebyly přečteny, ale byly přečteny v úvodu schůze. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Krajíček: Děkuji vám, pane předsedo, a v podstatě musím sdělit, že podle mých informací pan ministr Rath není v Bruselu, ale je na území Prahy. Takže tak jak jsem ve svých příspěvcích v rozpravě v úterý říkal, že nejenom že lže, ale dokonce podvádí. A podvádí, pane předsedo, vás a podvádí i tuto Sněmovnu. Já se vzdávám své interpelace a použiji to někdy jindy.

Děkuji vám. (Potlesk z pravé části jednacího sálu.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Já si tady toto ověřím, ale ta slova jsou v této chvíli silná, protože pokud vím, tak měl pan ministr být v Senátu a po druhé hodině, mezi druhou a třetí, měl opustit Prahu právě na to jednání v Bruselu. Což si myslím, že není vyloučeno, že to takto proběhlo. V této chvíli bych si netroufal dělat závěr. Ale v každém případě tuto věc si ověřím, protože i já vycházím z toho, že tady mám omluvu, kterou mi včera odpoledne pan ministr potvrdil. Včera, když jsem se ho ptal, tak mi řekl, že mezi druhou a třetí musí z Prahy odjet. Takže takto jsem to dostal i ústně. Ověřím si to.

Ale postupme v této chvíli k další interpelaci, to je interpelace pana poslance Milana Bičíka, ten tady je, na ministra Milana Šimonovského, který je zde přítomen také. Prosím pana poslance, může interpelovat ve věci nenaplnění dikce § 54 odst. 6 zákona 56. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Milan Bičík: Vážený pane místopředsedo vlády, vážený pane ministře, zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v platném znění, ve svém § 80 odst. 3 svěřuje rozhodování o udělení a odnětí oprávnění k provozování stanice technické kontroly a k vydávání osvědčení k jejímu provozování krajským úřadům. Podmínky pro udělení oprávnění jsou uvedeny v § 54 odst. 3 zákona a odstavec 6 téhož paragrafu hovoří o tom, že způsob a rozsah pokrytí správního obvodu stanoví prováděcí právní předpis. A zde je, pane ministře, jak kámen úrazu, tak i obsah mého dotazu.

Příslušný zmiňovaný prováděcí právní předpis totiž dodnes nebyl vydán. Vaše ministerstvo vydalo pouze metodické usměrnění v souvislosti s novelou zákona vydanou pod číslem 103/2004 Sb., takže dodnes nejsou stanovena závazná pravidla posuzování způsobu a rozsahu pokrytí správního obvodu činnostmi stanic technické kontroly správním orgánem. Tedy chybějí jednoznačná kritéria pro posuzování žádostí pro oprávnění provozování stanic technické kontroly. Sám jistě dobře víte, že v praxi tak dochází k řadě komplikací, nejasností ve výkladu, napadání správních rozhodnutí apod.

Ptám se vás tedy, pane ministře, jak daleko je na vašem ministerstvu zpracování příslušného prováděcího právního předpisu a kdy bude vydán.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím pana ministra Šimonovského, aby se ujal slova. Má k dispozici oněch pět minut.

 

Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský: Pane předsedo, pane poslanče, tento prováděcí předpis, který navazuje na zákon 56, je již připraven na konečné znění a finalizaci. Očekáváme, že vyjde ve Sbírce zákonů do konce tohoto roku, nejpozději v lednu roku 2006.

Důvodů vydání metodického pokynu a určité prodlevy mezi účinností zákona 56, který byl Poslaneckou sněmovnou přijat, je několik. V prvé řadě chci uvést, že záměr omezit množství stanic technické kontroly na určitém území byla poslanecká iniciativa, kterou nepředpokládal náš úřad, a proto jsem také neměli připraven prováděcí předpis. Přesto konstatuji, že to byla dobrá iniciativa a v praxi bude jistě dobře fungovat. Myslím, že i skutečnost, že byl přijat tento zákon a upraveno nejen územní množství stanic technické kontroly, ale zejména byla přijata také ustanovení, která podmiňují akreditace těmto stanicím technické kontroly a pravidelné přezkoušení těchto kvalitativních ukazatelů, které musí splnit stanice technické kontroly, každé tři roky, tak to vedlo k tomu, že stanice technické kontroly byly nuceny se připravit na tento zákon, a i metodický pokyn, který jsme v tom mezidobí s jednotlivými krajskými úřady připravili, tak byl dodržován.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP