(15.30 hodin)
(pokračuje Šimonovský)

Určitě se asi shodneme s panem ministrem Ambrozkem na tom, že celá trasa průplavu a zejména její územní ochrana se dotýká zájmu územního rozvoje jednotlivých obcí a krajů a je potřeba hledat velmi citlivě, jak upravovat tuto trasu tak, aby bylo možné ostatní systémy v území rozvíjet plnohodnotně a využít spíše této trasy k tvorbě krajiny a okolí stávajícího říčního systému a systému budování ochranných hrází než stavět do této trasy a blízkého okolí řeky Moravy zejména nějaké pevné stavby. Zde povodně v posledních letech ukázaly, že by si měly obce v tomto území dávat velký pozor na povolování jak občanské výstavby, tak bytové funkce. Údolní niva by měla být zachována. A je podle mého názoru totožné, pokud v tomto území, které je inundační pro rozvodněný tok, také zároveň může být realizována územní ochrana budoucího vodního díla, které zlepší vodní poměry na řece. Ukazuje se, že některá umělá vodní díla slouží velmi pozitivně k rozvoji regionů. Baťův kanál je asi typickým příkladem, kde se podařilo rozvinout rekreační plavbu a udělat z této poměrně krátké trasy plavebního kanálu turistickou atrakci. A 55 tisíc spokojených návštěvníků v loňském roce na Baťově kanálu určitě za to stojí. Nákladní doprava, jak jste správně řekl, je jedním z možných využití této trasy.

Osobně jsem proti vypovězení smlouvy AGN, když jste se takto přímo zeptal. Podle mého názoru tato dohoda je dohodou, která definuje tzv. chybějící možná propojení v Evropě a nikterak nesvazuje právním režimem Českou republiku.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pane ministře, omlouvám se, ale…

 

Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský: Dopovím jen tuto krátkou úvahu ve dvou větách. Nesvazuje plavební hloubky, které byly uváděny v první interpelaci. Nejsou povinné. Povinná je v těchto trasách při novostavbách plavební hloubka 1,4 m, což je asi zachovaný stav na Labi, který se bude realizovat v rámci těchto dvou stupňů - Přelouč a Děčín.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Melčák chce ještě něco podotknout, ovšem pouze v té minutě.

 

Poslanec Miloš Melčák: Děkuji, vážený pane předsedo, za to, že vaše trpělivost nepřetekla natolik, abyste mi tu minutu ještě dal. Velmi bych chtěl ocenit i to, že jste nechal trpělivě pana ministra a místopředsedu vlády vylíčit veškeré výhody, které setrvání na dohodě AGN pro Českou republiku představovalo. Jsem rád, že zmínil i otázky, které se týkaly katastrofálních povodní, pro které tento koridor má rozhodně větší význam jak nákladní doprava.

Jestli mohu položit ještě jednu otázku, pane předsedo, zeptal bych se pana místopředsedy vlády, co hodlá Ministerstvo dopravy učinit pro odstranění případných nedostatků tohoto záměru, jehož koncepce před více než deseti lety ustrnula a v podstatě se nevyvíjí. Vzhledem k novým skutečnostem by bylo dobré tuto koncepci oživit. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Také děkuji za dodržení časového limitu. Prosím pana ministra Šimonovského, aby ještě reagoval.

 

Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský: Pane poslanče, nepřipravujeme žádné další prověřování a další technické stanovení parametrů této možné budoucí vodní cesty. Očekáváme její aktuálnost v horizontu asi třiceti let. Proto by bylo určitě mrháním prostředků, kdybychom nyní prováděli a připravovali technickou dokumentaci. Krátkodobé záměry jsou v tom, že reagujeme na stanovené ochrany z různých důvodů v území. Snažíme se přizpůsobit trasu kanálu tak, aby stále byla reálná, to znamená, že vynakládáme ročně řádově tři až čtyři miliony korun na aktualizaci jednotlivých úseků, abychom vyšli vstříc požadavkům obcí a krajů na rozvoj některých funkcí, případně i prvky ochrany území, které se realizují v území, ale nebudeme nyní prověřovat tuto trasu. Nemyslíme, že něco ustrnulo. Byla stanovena technicky možná trasa. Byla zabudována v polovině devadesátých let do dohody AGN, která platí. Pouze nějaké urychlené potřeby dopravní politiky by mohly vést k tomu, že by vláda a Ministerstvo dopravy začalo technicky prověřovat tuto trasu a připravovat dokumentace pro jednotlivé správní řízení. Tato potřeba nenastává - to jsem se snažil říci na začátku. Myslím, že dostatečná ochrana, která je poskytována, je samozřejmě dostatečnou pro Ministerstvo dopravy.

V krátkosti - nepřipravujeme žádné technické prověřování.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ukončím tuto interpelaci pana poslance Melčáka. Přejdeme k interpelaci poslance Jana Klase na ministra Františka Bublana. Prosím pana poslance, aby interpelaci nyní přednesl. Připraví se pan poslanec Miroslav Krajíček.

 

Poslanec Jan Klas: Děkuji. Pane ministře, již na jaře tohoto roku jsem informoval vedení BIS o špatné bezpečnostní situaci na letišti Ruzyně. Ředitel BIS vás o této skutečnosti písemně informoval. Za několik měsíců potom byla odvysílána reportáž z letiště Ruzyně, která dokumentovala, jak relativně snadnou záležitostí je pronesení střelné zbraně až na palubu letadla. V této reportáži jste vystupoval zcela neadekvátně, a sice v tom smyslu, že jste celou situaci bagatelizoval a zlehčoval výroky typu "teroristé nemají takovou invenci jako redaktoři televize" apod. Ale co hůře! Vy jste vystupoval tak, jako byste o dlouhodobě špatné bezpečnostní situaci na pražském letišti slyšel poprvé.

Proto se vás jako ministra zodpovědného za oblast vnitřní bezpečnosti tohoto státu ptám za prvé: Vy jste nečetl dopis ředitele BIS, který jste musel obdržet několik měsíců před odvysíláním zmiňované reportáže?

Za druhé: Jste vůbec informován o tom, co se děje při výběru bezpečnostních agentur, které zajišťují bezpečnost na letišti?

Za třetí: Víte, že vybraná agentura formou internetové aukce, kterou nebudu prozatím jmenovat a má být vyhlášena 15. prosince 2005, nemůže být k 1. 1. 2006 sama schopna personálně zajistit požadované úkoly a splnit kvalifikační předpoklady? Že tedy jediným řešením je zabezpečení služeb formou subdodávek od předchozích agentur působících na letišti? Tomu říkáte řešení?

Za čtvrté: Myslíte si, že snížení částky, kterou ČSA vynakládají za současné špatné zajištění bezpečnosti, o cca 20 milionů za rok povede k jejímu zkvalitnění?

Takto bych mohl pokračovat dále. Proto se vás ptám: Máte vůbec skutečný zájem a jste vůbec schopen řešit tuto dlouhodobě špatnou bezpečnostní situaci na letišti Ruzyně, nebo jsou vaše řeči o boji proti mezinárodnímu terorismu jenom prázdnými populistickými proklamacemi?

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Nyní prosím pana ministra Bublana, aby se znovu ujal slova a reagoval na tuto interpelaci.

 

Ministr vnitra ČR František Bublan: Děkuji, pane předsedo. Otázek bylo několik. Pokusím se je všechny zodpovědět.

Co se týče zprávy ředitele BIS, těchto zpráv dostávám mnoho. To, co máte, pane poslanče, na mysli, byla pouze dílčí zpráva, která popisovala určitý jev. Přiznám se, že jsem četl ještě daleko závažnější zprávy, se kterými samozřejmě také pracuji. Abyste se nesnažil navodit nějaký dojem, že se o toto téma nezajímám, mám v ruce dokument, který budu předkládat ve výboru pro zpravodajskou činnost, kde je popisována bezpečnostní situace nejen na letišti Ruzyně, ale na všech našich letištích.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP