(17.00 hodin)

Poslankyně Jitka Vojtilová: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já načtu pozměňovací návrh, který měla připravený paní poslankyně Anička Čurdová, ale vzhledem k tomu, že má v současné chvíli jiné závažné povinnosti, tak za ni tento pozměňovací návrh přečtu a osvojím si jej.

1. Za bod 3 se vkládá nový bod 4, který zní: V § 8 se na konci odstavce 2 doplňuje věta: "Při své činnosti bere orgán sociálně-právní ochrany v úvahu přání a pocity dítěte s přihlédnutím k jeho věku a vývoji tak, aby nedošlo k ohrožení nebo narušení jeho citového a psychického vývoje." Následující body se přečíslují.

2. Změna bodu 80: V § 42 odst. 2 zní: "(2) Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc mohou poskytovat ochranu a pomoc dítěti mladšímu jednoho roku, pokud

a) podle posudku ošetřujícího lékaře nebo lékaře, v jehož dosavadní péči se dítě nachází, umístění do tohoto zařízení umožňuje zdravotní stav dítěte a

b) rozsah pověření k provozování zařízení zahrnuje i péči o děti mladší jednoho roku."

3. Nové znění bodu 82: V § 44 odst. 3 písmeno b) zní:

b) stanovení nejnižšího a nejvyššího počtu dětí, u nichž bude v zařízení pěstounská péče vykonávána tak, že celkový počet dětí v zařízení, včetně dětí pěstouna, popřípadě dalších dětí, nesmí přesáhnout počet šest dětí; tento počet lze překročit, jen budou-li pěstounu svěřeny do pěstounské péče sourozenci nebo půjde-li o dítě pěstouna, které po uzavření dohody začalo pobývat v zařízení, anebo výjimečně i z jiných důvodů zvláštního zřetele hodných."

4. Změna bodu 108: V § 51 odst. 5 písmeno a) bodu 6 se slova "ústavnímu zařízení (§ 29 odst. 1)" nahrazují slovy "zařízení uvedenému v § 29 odst. 1".

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, paní poslankyně. Prosím pana kolegu Petra Krilla, poté paní poslankyni Kateřinu Dostálovou.

 

Poslanec Petr Krill: Děkuji, paní předsedající. Dovolím si za nepřítomného kolegu Lubomíra Suka přednést krátký pozměňovací návrh, a to k části druhé - změny zákona o rodině.

V článku IV se doplní nový bod: 6. V § 92 se doplňuje odstavec 3: "Výživné podle odstavce 1 lze přiznat nejdéle na dobu pěti let po rozvodu."

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám. A prosím tedy nyní paní poslankyni Kateřinu Dostálovou a po ní bude hovořit zatím poslední přihlášený pan kolega Vladimír Říha. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Kateřina Dostálová: Děkuji, paní místopředsedkyně. Já podobně jako někteří moji předřečníci bych si chtěla osvojit dva pozměňovací návrhy paní kolegyně Lucie Talmanové, která se dnes nemohla účastnit projednávání tohoto bodu, ale vzhledem k tomu, vážení kolegové, že tyto pozměňovací návrhy kolegyně Talmanové vám byly rozdány do lavic, nebudu vás tady zdržovat. Osvojuji si její návrhy, které máte v lavicích. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám. Návrhy nám byly rozdány, takže je tento postup naprosto v pořádku. A já požádám nyní pana kolegu Vladimíra Říhu o slovo.

 

Poslanec Vladimír Říha: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, já se omlouvám, budu hovořit trochu déle, protože jsem to nestačil rozmnožit. Mám pozměňovací návrh k článku I.

Za prvé. V § 39 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:

"Odstavec 2. Na zařízení sociálně-právní ochrany uvedené v odst. 1, zřízené kraji nebo obcemi, se přiměřeně vztahují ustanovení § 49 odst. 2 písmeno b) až f) a odstavec 6 a 7.

Odstavec 3. Obec je povinna ohlásit krajskému úřadu zřízení nebo zrušení zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, a to do 15 dnů od jeho zřízení nebo zrušení. Krajský úřad je povinen sdělit ministerstvu do 15 dnů zřízení, popř. zrušení zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc krajem, a jde-li o zřízení nebo zrušení takového zařízení obcí, je povinen splnit tuto povinnost do 15 dnů ode dne, kdy mu obec tuto skutečnost oznámila."

Za druhé. Za § 42f se vkládají paragrafy 42g až 42n, které včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 39i znějí: Nadpis - "Státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

§ 42g odst. 1. Zřizovatel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má nárok na státní příspěvek za pobyt a péči poskytovanou nezletilému dítěti v tomto zařízení na základě rozhodnutí soudu nebo na základě žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Odst. 2. Zřizovatel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc je povinen využít státní příspěvek pouze pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

Odst. 3. Státní příspěvek náleží za každé dítě ve výši

a) částky potřebné k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb stanovené pro toto dítě podle zákona o životním minimu 39i), vynásobené koeficientem 7,00, trval-li pobyt dítěte v tomto zařízení po celý kalendářní měsíc,

b) jedné třicetiny částky uvedené v písmenu a) za každý kalendářní den, pokud pobyt dítěte v tomto zařízení trval jen po část kalendářního měsíce; v této výši náleží státní příspěvek, i když pobyt dítěte v uvedeném zařízení trval jen po část kalendářního dne.

Odst. 4. Jestliže splňuje dítě po část kalendářního měsíce podmínky pro stanovení státního příspěvku v nižší výměře a po část kalendářního měsíce ve zvýšené výměře, stanoví se výše státního příspěvku ve vyšší výměře.

Odst. 5. Dojde-li ke změně částky potřebné k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb stanovené pro dítě podle zákona o životním minimu 39i), upraví se výše státního příspěvku ode dne, od něhož k takové změně došlo.

§ 42h odst. 1. Státní příspěvek se vyplácí měsíčně v české měně, a to po uplynutí kalendářního měsíce, za který náleží, nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po tomto měsíci.

Odst. 2. Výše státního příspěvku se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

Odst. 3. Státní příspěvek vyplácí krajský úřad.

Odst. 4. Státní příspěvek se poukazuje na účet zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, který o státní příspěvek požádal.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP