(10.50 hodin)

Poslanec Miroslav Kapoun: Já bych navrhoval, aby usnesení hospodářského výboru bylo hlasováno ve dvou krocích, to znamená, doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu projednat a schválit tisk 1141 ve znění pozměňovacích návrhů, to je římská jedna odstavec jedna až osm. To by byl první krok. A druhý krok by bylo doprovodné usnesení římská dvě, které bych popřípadě, pokud by to bylo potřeba, přečetl.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Ano. Já vás nejdříve odhlásím na žádost z pléna a poprosím, abyste se znovu zaregistrovali svými identifikačními kartami.

 

Nejdříve tedy budeme hlasovat o usnesení, tak jak jej přednesl pan zpravodaj. Příchozí upozorňuji, že jsem vás odhlásila, a prosím, abyste se zaregistrovali.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 785 z přítomných 142 pro bylo 108, proti 2. Tento návrh byl přijat. A nyní ke druhé části.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Nyní ke druhé části. To je doprovodné usnesení, které jste dostali písemně. Já nebudu zdržovat předčítáním, jenom bych upozornil, že je to o možnosti, aby fond určitým způsobem bez schválení hospodářského výboru mohl rozhodovat do výše 15 procent rozpočtu prostřednictvím řídícího výboru. Stanovisko je souhlasné.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Pan ministr také? (Ministr: Souhlas.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 786 z přítomných 145 pro hlasovalo 112, proti 9. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Nyní bychom, paní předsedající, měli hlasovat o návrhu hospodářského výboru jako o celku.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Ano. Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 787 z přítomných 145 pro hlasovalo 117, proti 4. Konstatuji, že návrh rozpočtu byl schválen ve znění pozměňovacích návrhů. Děkuji.

 

Končím projednávání tohoto bodu. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodajovi a předávám řízení kolegovi Vojtěchu Filipovi.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat v našem schváleném pořadu schůze, a to bodem

 

35.
Vládní návrh zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
/sněmovní tisk 998/ - druhé čtení

 

Předložený návrh z pověření vlády uvede ministr pro místní rozvoj Radko Martínek. Zároveň žádám, aby než zaujme své místo, se u stolku zpravodajů připravil i pan poslanec Pavel Hrnčíř, který je zpravodajem výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

Prosím, pane ministře, máte úvodní slovo k tisku 998.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane místopředsedo, nebudu zdržovat příliš dlouhým úvodním slovem, protože už jsme na této schůzi ztratili hodně času.

Já bych chtěl zejména využít této příležitosti a poděkovat všem klubům zde v Poslanecké sněmovně za velmi vstřícné a konstruktivní projednávání tohoto návrhu zákona, který je velmi složitou materií, a budu velmi pečlivě naslouchat pozměňovacím návrhům ve druhém čtení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi za jeho úvodní slovo. Připomínám, že tento návrh jsme v prvém čtení přikázali výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Usnesení výboru vám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 998/1. Žádám nyní zpravodaje výboru pana poslance Pavla Hrnčíře, aby i on přednesl svou zpravodajskou zprávu.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Ano, děkuji. Vážený pane místopředsedo, paní poslankyně, páni poslanci, splním svou povinnost a přednesu zpravodajskou zprávu o průběhu projednávání sněmovního tisku 998, což je vládní návrh zákona o územním plánování a stavebním řádu, který Sněmovna projednala v prvním čtení v červnu letošního roku a přikázala ho výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, který zahájil projednávání 15. září veřejným seminářem, kterého se zúčastnilo asi 150 až 200 účastníků, kteří využili svého práva a předložili své připomínky - bylo jich asi 530 - které v prvé fázi projednal podvýbor pro územní plánování a stavební řád spolu s dalšími - asi jedním stem pozměňovacích návrhů poslanců, ze kterých vygeneroval 142 pozměňovacích návrhů, které předložil výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Tento výbor projednal celkem na dvakrát pozměňovací návrhy a přijal své usnesení číslo 335 ze dne 1. 12. 2005 ve sněmovním tisku 998/1, ve kterém je asi 147 pozměňovacích návrhů k vládní předloze tohoto zákona.

Tím si plním svoji povinnost zpravodaje výboru a osobní stanovisko k celému procesu přednesu v rozpravě. Pane místopředsedo, děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji za předloženou zpravodajskou zprávu a otevírám obecnou rozpravu. Konstatuji, že do obecné rozpravy nemám žádnou písemnou přihlášku. Eviduji přihlášku pana zpravodaje a potom pana poslance Mencla. Zpravodaj má podle jednacího řádu přednost.

Pane zpravodaji, máte nyní své vystoupení v obecné rozpravě. Připraví se kolega Václav Mencl. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Děkuji. Dámy a pánové, ani já podobně jako pan ministr nemám ambici zde opakovat připomínky, které jsem zde přednesl v rámci prvého čtení k tomuto vládnímu návrhu zákona. Konstatuji jenom jednou větou, že nadále trvá situace, že tento návrh zákona přináší málo zlepšení v málo případech, a celkem ho charakterizuji jako vládní návrh zákona, který přináší velké sliby, ale malé skutky.

Jednání výboru přineslo určité zlepšení situace u sněmovního tisku 998. Charakterizoval bych asi tři základní body, které oceňuji a dávám jim kladné znaménko, a to je, že převedlo oblast územního plánování, aspoň formálně, jako samosprávnou působnost namísto přenesené působnosti, která byla uvedena ve vládním návrhu zákona, čímž se alespoň jakýmsi malým způsobem vyhovělo požadavku Svazu měst a obcí, který touží po tom, aby působnost v této oblasti byla brána jako samostatná, aby o tom mohla rozhodovat především zastupitelstva měst a obcí. Výbor také zrušil tu část, která řešila násilnou výměnu pozemků rozhodnutím správního úřadu, což byla jakási nová forma vyvlastnění. A za třetí, zrušil i nadbytečnou novou povinnost zaváděnou stavebníkovi, a to že stavebník si musí vést jakousi knihu o užívání stavby, čili jakousi žákovskou knížku.

Vidím tu nějaké osobní vztahy mezi poslanci, kteří mě vyrušují z mé řeči.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já vám zjednám klid, pane poslanče. Požádal bych ty, kteří se nevěnují stavebnímu řádu, aby své hovory přenesli do předsálí, a ostatní, aby se věnovali velmi důležité materii, kterou je právě územní plánování a stavební řád. Věřím, že takový klid budou dodržovat všichni kolegové, radši řeknu odleva doprava, i když je to spíš jenom ve středu.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Kdyby to byly hovory, pane místopředsedo, to bych ještě zvládl, ale viděl jsem tady nějaké líbání mezi kolegy a kolegyněmi, to mě trošičku vyhodilo z konceptu. (Smích.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já myslím, že to je v pořádku. Patří to určitě mezi dobré mezilidské vztahy. Ale je pravda, že do jednacího sálu Poslanecké sněmovny to normálně nepatří.

Prosím, můžete pokračovat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP