(12.00 hodin)
(pokračuje Hrnčíř)

Z těchto důvodů, čistě legislativně, vám dávám, opakuji, návrh na vrácení výboru k novému projednání, který by zkusil posoudit legislativní návaznosti a předložil vám soubor pozměňovacích návrhů, opravených, možná že jich bude méně než 150, možná že jich bude více než 150, ale pravděpodobnost zaručeně v souladu by mohla být daleko vyšší.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ještě se přihlásil do podrobné rozpravy pan poslanec Evžen Snítilý.

 

Poslanec Evžen Snítilý: Děkuji. Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi jenom jemnou změnu ve formulaci vládního návrhu zákona. Změna se týká § 16 odstavec 2 písmeno c). Celý text tohoto odstavce (?) by se nahradil textem "Ministerstvo spravedlnosti u staveb sloužících k plnění úkolů Ministerstva spravedlnosti a staveb pro služební účely Vězeňské služby a jejích organizačních složek".

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Snítilému. O slovo se přihlásil v podrobné rozpravě pan ministr a poslanec Radko Martínek.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, nejdřív musím odpovědět svému kolegovi, váženému kolegovi Hrnčířovi, vaším prostřednictvím, pane předsedající. Jednak bych mu chtěl vyřídit, že si velmi vážím jeho dosavadní práce jako zpravodaje, kterou vykonal na tomto zákoně. Práce opravdu nebyla lehká a myslím, že se jí až doposud zhostil velmi dobře, a věřím, že se zhostí se stejnou kvalitou i dokončení projednávání tohoto návrhu.

Pan kolega Hrnčíř mě dobře zná, takže ví, že není mým zvykem házet jakékoliv ručníky do ringu, takže mu v tomto rozhodně nevyhovím. Stejně tak musím konstatovat, že některá tvrzení o formálních nebo neformálních koalicích - myslím, že tady neexistuje zcela evidentně, protože naše ministerstvo ke všem pozměňovacím návrhům, které v průběhu půl roku padly, přistupovalo se stejnou zodpovědností, vypracovávalo velmi zodpovědně stanoviska a vysvětlovalo, proč jednotlivé návrhy může nebo nemůže přijmout. Znovu tady garantuji a přihlašuji se k tomu, co jsem tady říkal, že znovu budeme i ty pozměňovací návrhy, které padly ve druhém čtení, pečlivě analyzovat a budeme je posuzovat nikoliv podle toho, z které politické strany ten konkrétní navrhovatel je předložil, ale podle toho, jestli jsou kvalitní a jsou ku prospěchu věci, či nikoliv.

K akademické otázce, proč je tomu tak, že ve druhém čtení je předkládáno tolik návrhů. Já za své působení ve Sněmovně bohužel jsem svědkem toho, že při všech složitých normách se tato věc opakuje. Je samozřejmě otázkou, jestli je to správné, nebo ne, ale to je otázka jednacího řádu Poslanecké sněmovny a nikoliv jednotlivého zákona. Prostě každý poslanec má na to právo a nikdo mu ho nemůže vzít, a to i přesto, že tento zákon tady byl více než půl roku, to znamená, že byla samozřejmě dostatečná možnost, aby jednotlivé návrhy byly předloženy.

Já se rozhodně nenechám zavést do různých procedurálních a politických debat, protože bych chtěl, aby tento zákon byl dál projednáván ve formě konstruktivní, to znamená jako významná norma.

Na závěr bych prosil a požádal Sněmovnu, aby hlasovala o mém návrhu na zkrácení doby mezi druhým a třetím čtením na 48 hodin, čímž se vytváří pouze teoretická možnost na to, aby mohl být tento zákon příští pátek ve třetím čtení projednán. Pokud by byl běžný termín 72 hodin, tak tam by to ani teoreticky možné nebylo. Prosím vás, abyste teoreticky umožnili tuto možnost, s tím, že na našem ministerstvu byla zavedena ke všem zákonům příslušná organizační opatření tak, aby i přes sobotu a neděli se pracovalo na pozměňovacích návrzích, tak aby byly připraveny včas a včas připravena i stanoviska.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi Radko Martínkovi za vystoupení v podrobné rozpravě. Nemám žádnou další přihlášku do podrobné rozpravy, podrobnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova ze strany zpravodaje nebo ministra. Není tomu tak. Jenom konstatuji, že v podrobné rozpravě - pan zpravodaj mě kontroluje - padly dva návrhy, o kterých lze hlasovat nyní, a to vrácení návrhu výborům k novému projednání a zkrácení lhůty pro třetí čtení podle jednacího řádu na 48 hodin, protože na kratší dobu nemůžeme. To jsou všechny návrhy. Má někdo pocit, že jsem snad nevyhověl některému z návrhů, které byly podány? Jiný procedurální návrh opravdu nepadl.

Pokusím se přivolat ostatní poslance z předsálí, kam jsme je v průběhu rozpravy vyloučili, aby tam vedli své debaty o jiných záležitostech, případně nerušili pana zpravodaje.

Odhlásím vás a požádám vás o novou registraci. Přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

O návrhu pana zpravodaje na vrácení návrhu zákona výborům k novému projednání budeme hlasovat v hlasování pořadové číslo 788. To jsem právě zahájil a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 788 z přítomných 133 poslanců pro 27, proti 58. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o druhém procedurálním návrhu a to je zkrácení lhůty pro třetí čtení na 48 hodin.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 789 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 789 z přítomných 136 poslanců pro 97, proti 26. Návrh byl přijat.

 

Končím druhé čtení bodu číslo 35 tisku 998.

 

U stolku zpravodajů zůstávají oba dva aktéři, to znamená pan ministr Radko Martínek a pan poslanec Pavel Hrnčíř, protože jde o

 

36.
Vládní návrh zákona o změně některých zákonů souvisejících
s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění
/sněmovní tisk 999/ - druhé čtení

 

Připomínám, že jsme ve druhém čtení a z pověření vlády uvede tento tisk pan ministr pro místní rozvoj Radko Martínek. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek Já budu, dámy a pánové, stejně stručný jako v prvním případě. Chtěl bych využít této příležitosti pouze k tomu, abych poděkoval jak výboru, tak všem poslancům, kteří se tímto tiskem zabývali, za dosavadní vstřícnost při projednávání tohoto návrhu zákona.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Připomínám, že jsme tento návrh v prvém čtení přikázali výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Usnesení výboru vám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 999/1. Prosím nyní zpravodaje pana poslance Pavla Hrnčíře, aby přednesl zpravodajskou zprávu. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, paní poslankyně, páni poslanci, podobně jako u sněmovního tisku 998 proběhlo jednání souběžně i se sněmovním tiskem 999, což jsou související novelizace s přijetím stavebního zákona. Proběhlo úplně ve stejném duchu veřejné projednání za účasti široké veřejnosti, proběhl i soubor všech pozměňovacích návrhů, se kterými se vypořádaly jak podvýbor pro územní plánování a stavební řád, tak ve svém finále výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, jehož výsledek je usnesení číslo 334 ze dne 30. 11. 2005.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP