(12.50 hodin)
(pokračuje Hrnčíř)

Pokud by tento návrh nebyl přijat, dávám návrh na druhý pozměňovací návrh tohoto znění: V § 3 doplnit nový odstavec 2 a ostatní přečíslovat. Odst. 2 Vyvlastnitelem může být pouze osoba soukromého práva, nemůže jím být osoba… Pardon, opravuji. Vyvlastnitelem může být pouze osoba veřejného práva, nemůže jím být osoba soukromého práva

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu, jak všichni chápete, je to, aby vyvlastnitelem, neboli tím, kdo vyvlastněný pozemek nabývá, byl pouze veřejný subjekt - jako stát, obec nebo kraj, a nemohl by jím být soukromý subjekt, jako například pan Radko Martínek nebo nějaké s.r.o. nebo a.s.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Hrnčířovi. Slova se ujme pan poslanec Ludvík Hovorka, připraví se pan poslanec Karel Sehoř. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážený pane předsedající, vážení páni ministři, vážené kolegyně a vážení kolegové, chci se tímto přihlásit k pozměňovacím návrhům ke sněmovnímu tisku 1015, které vám byly předloženy na lavice i s patřičným odůvodněním Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Hovorkovi. Slova se ujme pan poslanec Karel Sehoř. Připraví se pan poslanec Aubrecht. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Sehoř: Pane předsedající, dámy a pánové, já bych se chtěl také přihlásit k pozměňovacím návrhům, které jsem nechal rozdat na lavici. Jsou z 6. 12., podepsané mým jménem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Děkuji. Slova se ujme pan poslanec Aubrecht, připraví se pan poslanec Břetislav Petr. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Aubrecht: Pane předsedající, dámy a pánové, já se chci také přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který vám byl předložen na lavici, ale protože si nejsem jist, jestli to dopadlo správně, proto ho raději přečtu. Je to podmiňující návrh:

Pokud bude přijat pozměňovací návrh k sněmovnímu tisku 998, kterým budou ze stavebního zákona vypuštěny paragrafy 102 až 108, je třeba přijmout pozměňovací návrh k tisku 1015 v tomto znění: V § 6 odst. 1 se za slovem "dědictví" čárka nahrazuje spojkou "nebo" a slova "nebo je-li pozemek předmětem výměny pozemků podle zvláštního právního předpisů" se vypouštějí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Aubrechtovi. Nyní pan poslanec Břetislav Petr, zatím poslední přihlášený do podrobné rozpravy.

 

Poslanec Břetislav Petr: Vážení kolegové, v § 21 odstavci 1 se za poslední větu doplňuje další text, který zní: Výše ocenění dle znaleckého posudku nebude krácena takzvaným koeficientem prodejnosti, pokud tento koeficient bude nižší než jedna. Předmětem úhrady budou dle ocenění i věci movité, které se stanou pro vyvlastňovaného v důsledku vyvlastnění nepotřebné.

Paragraf 21 se doplňuje o odstavec 5, který zní: V odůvodněných případech, zejména když se jedná o vyvlastnění staveb, které slouží k podnikání, je možný výkup nemovitosti v předstihu a poskytnout vyvlastňovanému plnění až do výše předpokládané ceny stanovené znaleckým posudkem.

Za třetí: V § 21 se doplňuje článek 5, který zní: Je-li v důsledku vyvlastnění ukončena činnost provozní jednotky, náhrada škody se poskytuje ve výši odpovídající objemu tržeb v čase oceňování.

V § 16 odstavec 1 se stávající text v bodě a) ruší a nahrazuje se tímto textem: a) krajský úřad.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Břetislavu Petrovi. Nyní se slova ujme pan poslanec Vícha, potom pan ministr Radko Martínek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Josef Vícha: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení páni ministři, jen pozměňovací návrhy k některým paragrafům.

V § 5 odst. 1 navrhuji změnu tohoto odstavce ve znění: Vyvlastnění je přípustné pouze tehdy, pokud vyvlastnitel učinil vše pro to, aby vyvlastňovanému byl po dobu nejméně šest měsíců před zahájením vyvlastňovacího řízení znám účel vyvlastnění stanovený zvláštním zákonem, a jestliže vyvlastňovaný navzdory upozornění vyvlastnitele neodpoví na zaslaný návrh dohody do jednoho měsíce od jejího doručení. V takovém případě se má za to, že vyvlastňovaný dohodu odmítá. Návrh dohody musí obsahovat požadavek vyvlastnitele včetně specifikace předmětu vyvlastnění, účel vyvlastnění, návrh náhrady doložený znaleckým posudkem a poučení o právních důsledcích skutečností, že vyvlastňovaný neodpoví ve lhůtě jednoho měsíce na zaslaný návrh dohody.

Znění v § 17 odstavec 3: Je-li účastníkem vyvlastňovacího řízení územně samosprávný celek, jehož úřad je příslušným k tomuto vyvlastňovacímu řízení, postoupí usnesením vedení řízení nadřízenému vyvlastňovacímu úřadu. Obdobně se postupuje i v případě, že účastníkem je osoba, na jejíž činnosti má územně samosprávný celek zájem.

Paragraf 20 odstavec 3 navrhuji alternativně vypustit a variantně změnit. Odstavec 3: Právní úkony, kterými vyvlastňovaný po doručení uvědomění o zahájení vyvlastňovacího řízení převádí, pronajímá nebo jinak zatěžuje pozemek nebo stavbu, kterých se vyvlastnění týká, jsou neplatné. O tomto následku musí být vyvlastňovaný poučen v uvědomění o zahájení řízení.

Pro jistotu načtu odstavec 4 a 5.

Odstavec 4: Za omezení podle předchozího odstavce je vyvlastnitel povinen platit vyvlastňovanému náhradu ve výši jednoho promile z hodnoty pozemku nebo stavby určené znaleckým posudkem (§ 21) za každý den omezení nebo ve vyvlastňovaným prokázané výši škody způsobené tímto omezením.

Odstavec 5: O náhradě podle odstavce 4 vydá vyvlastňovací úřad na návrh vyvlastňovaného předběžné opatření. Poznámka pod čarou x) § 61 správního řádu. O této možnosti musí být vyvlastňovaný poučen v uvědomění o zahájení řízení.

V § 10 navrhuji toto znění: Dojde-li k zániku práv uvedených v § 7 písm. a) - odstavec 1 zřejmě, nebo b) stanou se dosud nesplatné zajištěné pohledávky s platnými ve lhůtě určené rozhodnutím o vyvlastnění. Se zánikem těchto práv přecházejí jim odpovídající závazky vyvlastňovaného na vyvlastňovatele.

Paragraf 22 doporučuji vypustit.

V § 25 odst. 2 písmeno c) navrhuji toto znění: písm. c) určí výši náhrady pro vyvlastňovaného, a to zvlášť náhradu podle § 11 odst. 1, zvlášť podle § 11 odst. 2 a zvlášť náhradu podle § 20 odst. 4, jakož i pro nájemce a oprávněného z věcného břemene, jejichž práva vyvlastněním zanikají, a uloží vyvlastniteli, aby jim náhrady zaplatil ve lhůtě, která nesmí být delší než 2 měsíce od právní moci rozhodnutí (§ 11 a 13).

V § 26 navrhuji nový odstavec 5 v tomto znění: Odst. 5 Rozhodnutím o výši náhrady (§ 25 odst. 2 písm. c) ) není dotčeno právo vyvlastněného požadovat v souladu s obecnými předpisy - poznámka pod čarou x) občanský zákoník - náhradu nákladů podle § 11 odst. 2 ve výši rozdílu mezi skutečně vynaloženými náklady a náhradou stanovenou v rozhodnutí.

V § 29 odstavec 2 vypustit a odstavec 3 přečíslovat na odstavec 2.

Děkuji za pozornost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP