(14.40 hodin)
(pokračuje Vojíř)

Dovolte mi jen krátké zdůvodnění. Původní dikce této odrážky, která je uvedena v návrhu zákona, se od té, kterou jsem nyní přečetl, liší především v jednom zásadním slůvku, a to je, zdali zadavatel je ke vztahu k příslušné osobě ve výlučném, či rozhodujícím. Rozdíl právníci určitě okamžitě poznali. To výlučné, zjednodušeně řečeno - je jejím stoprocentním majitelem, a že ji tedy ovládá, kdežto to rozhodující znamená, že vnímá výraznou většinu. Připodobnil bych to obchodnímu zákoníku, kde jde o vztah ovládající a ovládaná osoba s tím, že je to např. dvoutřetinová většina vlastnických práv. Tato práva drží jeden subjekt jako takový, nikoli že by je sdílel s jiným subjektem, a ještě navíc by platilo, že vykonává kontrolu nad subjektem, který by pro něj mohl vykonávat službu, že by provedl veřejnou zakázku, ale on sám by veřejnou zakázku provádět nemusel, když to provedl subjekt, který je v jeho dominantním držení.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Nyní bych poprosil poslance Antonína Seďu. Připraví se Lubomír Suk, pak Petr Rafaj.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane předsedo. Vážení členové vlády, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych načetl dva pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona o veřejných zakázkách, sněmovní tisk 1076.

Za prvé. V § 59 odstavec 4 navrhuji doplnit za poslední větu následující text: Veřejný zadavatel je povinen přizvat k losování všechny zájemce, kteří prokázali splnění požadované kvalifikace.

Druhý pozměňovací návrh: V § 64 odstavec 4 navrhuji doplnit za poslední větu následující text: Sektorový zadavatel je povinen přizvat k losování všechny zájemce, kteří prokázali splnění požadované kvalifikace.

Stručné zdůvodnění předložených návrhů. Doplnění povinnosti přizvat k losování všechny zájemce v praxi zamezí zvítězit jednomu předem určenému uchazeči, jehož nabídku ostatní spřátelení uchazeči po předchozí domluvě tzv. přikryjí za příslib stejné protislužby v jiné zakázce. Ceny tímto způsobem dosahované se pak samozřejmě netvoří ve zdravém a rovném konkurenčním prostředí a jsou výrazně nadhodnocené. Kromě omezení korupčního prostoru dojde i k výrazným finančním úsporám při jednotlivých veřejných zakázkách.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím pana poslance Lubomíra Suka, připraví se Petr Rafaj.

 

Poslanec Lubomír Suk: Děkuji za slovo, pane předsedo. Kolegyně a kolegové, můj návrh ke sněmovnímu tisku 1076 byl rozdán na lavice. Každý bod vládního návrhu zákona o veřejných zakázkách, který jsem navrhl změnit, má i krátké zdůvodnění. Takže věřím, že si to pečlivě přečtete. To považuji za vše, co bych k tomu sdělil.

Dále mi dovolte, abych si osvojil pozměňovací návrhy kolegy Pavla Suchánka, které vám rovněž byly ke sněmovnímu tisku 1076 rozdány na lavice.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Nyní prosím pana poslance Petra Rafaje. Připraví se Josef Bíža.

 

Poslanec Petr Rafaj:Vážené kolegyně a kolegové, dovolil bych navrhnout změny v zákonu o veřejných zakázkách. Je to velice jednoduché a pro zadavatele vcelku podstatné.

Navrhuji v §47 odstavec 212 vypustit slovo "doručí" a nahradit ho slovem "prokazatelně odešle".

Je to z toho důvodu, že při velkých zakázkách, kdy se může přihlásit kdokoliv z Evropské unie, ať je to Španělsko, Portugalsko nebo v budoucnu Bulharsko, tento zákon by říkal, že tam musíme doručit do šesti dnů, což je velmi problematické, a ještě dokázat, že to do šesti dnů bylo doručeno.

V § 81 odstavec 379 e) - vypustit text "hodné zvláštního zřetele" a na konci věty doplnit "bez udání důvodu".

Jedná se zde o okamžik, aby zadavatel mohl odstoupit od soutěže v případě, že zjistí jakékoliv chyby, problémy. Dnes může dostat informace, že došlo k dohodě dodavatelů, takže jeho jedinou možnou ochranou je ukončit soutěže, protože pak to pro něj znamená daleko vyšší náklady na dodávky, než byly předtím.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Prosím pana poslance Josef Bížu. Připraví se paní poslankyně Táňa Fischerová.

 

Poslanec Josef Bíža: Pane předsedo, dovolte, abych se připojil s krátkým pozměňovacím návrhem k tisku 1076.

K § 19 odstavec 6. Za slovo "odstavce 4" se vkládají slova "nebo pět".

Odůvodnění: Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je upřesnit navrženou úpravu tak, aby bylo zřejmé, že se odstavec 6 vztahuje i na případy odstavce pět, to znamená, že se má započítávat celkový obrat i u nově vzniklých přidružených osob. Tento pozměňovací návrh je přesně v souladu s článkem 23 odstavec 3 směrnice 2004/17/ES o koordinaci postupu při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Také děkuji. Prosím paní poslankyni Táňu Fischerovou, připraví se pan poslanec Jaromír Schling.

 

Poslankyně Taťána Fischerová: Děkuji, pane předsedající. Já se tímto přihlašuji k pozměňovacím návrhům rozdaným do lavic. Pouze bych přidala jeden drobný pozměňovací návrh a přičinila dvě drobné opravy.

Za prvé - pozměňovací návrh zní: V § 12 odstavec 2 písmeno b) se doplňuje nový bod 3, který zní: Zadavatele uvedené v § 2 odstavce 3 zákona.

Odůvodnění: Stanovuje se finanční limit pro stanovení nadlimitní zakázky pro dotované.

Nyní ještě dvě opravy. V pozměňovacím návrhu číslo 139 k § 141 odstavec 1 se vypouštějí slova "znění uzavření smlouvy i jejích případných dodatků".

Odůvodnění: Návrh je duplicitní k § 79 odstavec 5 a také s ohledem na možný rozsah těchto dokumentů by bylo jejich umístění na centrální adrese nevhodné.

Ještě jedna oprava. V pozměňovacím návrhu číslo 144 k § 145 odstavec 1 se ve větě druhé za slovo "utajované" vkládá slovo "informace".

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím pana poslance Jaromíra Schlinga, připraví se Jitka Vojtilová.

 

Poslanec Jaromír Schling: Pane předsedající, dámy a pánové, přednesu pouze jednoduchý pozměňovací návrh, který upřesňuje proces atestací elektronických nástrojů pro zadávání veřejných zakázek, a sice: do § 144 odstavec 2 se za větu končící slovy "prováděném Ministerstvem informatiky." vkládá nová věta, která zní: "Podání žádosti o atest se (je?) zpoplatněno. Poplatek činí až 100 tisíc korun."

Do stejného odstavce § 144 se za slova "podrobnosti atestačního řízení" vkládá nový text, který zní: "náležitosti žádosti o atest a výši poplatku za podání žádosti o atest".

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím nyní paní poslankyni Jitku Vojtilovou, připraví se Evžen Snítilý.

 

Poslankyně Jitka Vojtilová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, předkládám pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona o veřejných zakázkách, tisk 1076.

1. V § 98 odstavec 4 zní: Účastní-li se otevřeného či užšího řízení při zadávání podlimitní veřejné zakázky na dodávky nebo služby dodavatel zaměstnávající více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, musí být nabídková cena tohoto dodavatele hodnocena jako nejnižší, nepřekročí-li nejnižší nabídkovou cenu předloženou ostatními uchazeči o více než 15 %.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP