(18.10 hodin)
(pokračuje Janeček)

A tak jako se dá krást v akciové společnosti, jako se dá krást ve společnosti příspěvkové, tak se dá krást i ve společnosti neziskové. To přece všichni víme. Přece víme, jak se hospodaří s léky, a podívejme, nic tady o tom není.

Já osobně to čtu tak, že došlo k tiché dohodě, že ti dva, kteří se rvou o 200 miliard, se dohodli. Jedni budou vykrádat neziskové nemocnice, to je těch sto, a ti druzí budou vykrádat ziskové, to je také sto - jedna ku jedné. Já se domnívám, že to je férová dohoda, a možná jste si někdy plácli, ale říkám, občan na to doplatí. Tohle ho před tunelováním nezachrání a před tím, aby byl poškozován, také ne.

Ještě jednou opakuji: Toto není zákon, který by byl ve prospěch občanů tohoto státu, toto je předvolební rétorika, stejně tak jako to bylo u paragrafu, kterým jsme chtěli před krajskými volbami zabránit převodu na akciové společnosti. Všichni věděli, že paragrafy byly neúčinné, ale před volbami to dobře znělo. Ano, před volbami to dobře znělo, a musím říci, že bohužel někteří občané tomu uvěřili.

To jsou, vážení přátelé, takové poznámky k tomu, co by nás všechny mělo zajímat, a měli bychom si uvědomit a měli bychom si položit otázku, o co se tady hraje. Když si tuto otázku položíme, tak nám zbude jedna jediná odpověď: Hraje se o to, kdo bude mít větší možnost krást. Nevím, kdo bude vítěz.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Janečkovi za jeho vystoupení. Není rozprava, takže nebude faktická poznámka. Pan zpravodaj výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí František Beneš přednese svou zpravodajskou zprávu, potom otevřu rozpravu a dostanou příležitost všichni ti, kteří dosud museli mlčet v této věci.

 

Poslanec František Beneš: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí a splnil tak svou zpravodajskou povinnost k tomuto bodu.

Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí na své 51. schůzi 14. září 2005 uvedený tisk projednal a přijal toto usnesení: 1. Doporučuje Poslanecké sněmovně projednávaný sněmovní tisk 810 projednat ve znění komplexního pozměňovacího návrhu číslo 810/4 a schválit s přijatým pozměňovacím návrhem. - Přijatý pozměňovací návrh je součástí usnesení č. 298, s nímž jsem vás právě seznámil. Končím svou zpravodajskou zprávu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Ještě jsem neotevřel rozpravu, takže zatím nebudou faktické poznámky. Rozpravu otevírám. Vidím přihlášku pana poslance Tlustého, pana poslance Krause. - Pan poslanec Kraus tvrdí, že je první, já přehled nemám, takže mu dám slovo, pane poslanče, jestli dovolíte. Pan poslanec Kraus tvrdí, že se hlásil. Já jsem předtím viděl pana poslance Opálku s faktickou, ale nemohl jsem mu dát slovo, protože nebyla rozprava.

 

Poslanec Michal Kraus: Pane místopředsedo, vzhledem k tomu, že je 18.30 hodin a na 18.30 hodin jsou plánovány volby, a vím, že v rozpravě je přihlášena celá řada diskutujících, protože se ukazuje, že materie je neobyčejně zajímavá, doporučuji následující procedurální postup.

Jako Sněmovna bychom se dohodli, že budeme v projednávání tohoto bodu v rozpravě pokračovat i po 19. hodině až do vyčerpání všech diskusních příspěvků. To je první procedurální návrh.

Druhý procedurální návrh. Vzhledem k tomu, že jsme před několika okamžiky skončili dvouhodinovou přestávku poslaneckých klubů, mám za to, že všechny poslanecké kluby projednaly vše, co bylo potřeba, to znamená, že v případě, že by některý z poslaneckých klubů požádal o přestávku, doporučuji, abychom o ní hlasovali.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. V tuto chvíli má příležitost pan předseda poslaneckého klubu ODS Vlastimil Tlustý. Dává přednost místopředsedovi Ivanu Langerovi.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, doopravdy se chci zeptat pana předsedy poslaneckého klubu Krause, zda míní návrh vážně. Já si dokážu představit to, že Poslanecká sněmovna jedná do 19. nebo 21. hodiny, ale po předcházejícím hlasování, kterým jsme, obrazně řečeno, strčili do úst krajským hejtmanům roubík, teď chceme procedurálně dosáhnout toho, že o návrhu zákona, který bezprostředně dopadá bez ohledu na politické přesvědčení, politickou orientaci na 10 milionů občanů, se bude jednat v této Sněmovně v tak nestandardním režimu, jako je desátá, jedenáctá hodina večerní a půlnoc.

Znovu vás chci poprosit, kolegyně a kolegové, o racionální zamyšlení se nad naším počínáním, a jestli jsem předpokládal, že dáme možnost vystoupit těm, o kterých rozhodujeme, zmýlil jsem se. Byl bych velmi rád, kdybych se v tuto chvíli nemýlil, kdy předpokládám, že každý z nás doopravdy cítí odpovědnost vůči lidem, kteří s ním žijí v této zemi, a že nepřipustíte takovouto komedii a takové kašpárkovství. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu místopředsedovi Langerovi. Přes apel pan předseda klubu ČSSD trvá na svém návrhu. Je to příležitost pro faktickou poznámku pana poslance Tlustého.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane místopředsedo, není to faktická poznámka. V rámci obecné rozpravy přednáším procedurální návrh, o kterém bych prosil, aby o něm bylo hlasováno bezprostředně.

Tento procedurální návrh je motivován průběhem a výsledkem jednání veřejného zasedání poslaneckého klubu ODS, kterého se zúčastnili jak hejtmani, tak veřejnost, hosté, a zúčastnil se tohoto našeho jednání i místopředseda Sněmovny a druhý předkladatel právě projednávaného návrhu zákona pan Vojtěch Filip. Při tomto jednání se ukázalo, že názory na tuto předlohu se zásadně odlišují v závislosti na hypotéze, zda tento návrh je návrhem, který navrhuje zřizovatelům a lékařským zařízením, aby se transformovaly, chtějí-li, jinými slovy, jedná se výlučně o možnost, kterou mohou dobrovolně využít, a tuto interpretaci zcela podpořil právě pan navrhovatel kolega Filip. Že to tak je, dokumentuje i jím předložený písemný pozměňovací návrh, který leží všem na stole, ve kterém si můžete přečíst, že v § 34 odst. 5 se navrhuje doplnit za slova "Ministerstvo zdravotnictví" slova "na žádost zřizovatele". To jednoznačně dokumentuje tuto interpretaci. Nicméně my jsme z přečtení této předlohy nabyli dojmu, že předloha nenabízí takovouto možnost, ale ukládá takovouto transformaci, viz dnes v rozpravě citované výroky.

Domníváme se, že tento rozpor je možné vyřešit jediným způsobem, a tím je zopakovat projednávání ve výboru, nechat přijmout výbor usnesení k této předloze, neboť i z hlediska procesního je k tomuto návrhu zákona odpovídající projednávat usnesení výboru, nikoliv komplexní pozměňovací návrh několika poslanců. Po zdůvodnění, které jsem řekl, navrhuji, aby tento návrh byl vrácen výborům k novému projednání, a to v jakékoliv lhůtě, aby bylo jasné, že není cílem projednání této věci jakkoliv odkládat, a aby poté, po odstranění pochybnosti, kterou jsem tady popsal, pokračovalo jednání o této předloze.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu předsedovi Tlustému a slovo má pan předseda Kováčik.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP