(13.10 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Měli bychom přistoupit k projednávání bodu 170, který navazuje na bod 169, a je to

 

170.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím koncesního zákona
/sněmovní tisk 1079/ - třetí čtení

 

Pozměňovací návrhy máme uvedeny ve sněmovním tisku 1079/3.

Otevírám rozpravu k tomuto návrhu. Kdo se hlásí do rozpravy ve třetím čtení? Nikdo se nehlásí, rozpravu můžeme ukončit. Myslím, že mohu požádat zpravodaje, aby nám sdělil, jak budeme postupovat.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, na rozdíl od předcházejícího bodu budeme mít tentokrát proceduru velmi jednoduchou. Navrhuji, abychom nejprve hlasovali o písmenu A jako o celku, bude-li přijato, pak písmeno B je nehlasovatelné a může následovat hlasování o zákonu. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji vám za návrh. Ptám se, jestli někdo nechce postupovat jinak. Ne-li, myslím, že můžeme začít hlasovat tak, jak navrhujete - rovnou. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Hlasovat bychom nyní měli o písmenu A jako o celku. (Ministr i zpravodaj - souhlas.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Toto hlasování má pořadové číslo 988, přítomno je zde 125 poslanců, pro hlasovalo 117, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Já si dovolím pouze konstatovat, že písmeno B je tím pádem nehlasovatelné a následovat by mělo hlasování o zákonu.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Budeme hlasovat o závěrečném návrhu usnesení, které zní takto: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím koncesního zákona, podle sněmovního tisku 1079, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro přijmout tento text, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 989, přítomno 125 poslanců, pro hlasovalo 90, proti 1. Návrh byl přijat. Konstatuji, že i s návrhem tohoto zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi i zpravodaji a končím projednávání bodu číslo 170.

 

Vzhledem k času, který máme k dispozici, pokračoval bych projednáváním bodu číslo 140, který můžeme projednávat dnes po 13. hodině. Je to

 

140.
Vládní návrh zákona o životním a existenčním minimu
/sněmovní tisk 1062/ - třetí čtení

 

Prosím pana ministra a místopředsedu vlády Zdeňka Škromacha a zpravodajku výboru Alenu Páralovou. Vy jste obdrželi sněmovní tisk 1062/2, který obsahuje návrh na zamítnutí a pozměňovací návrhy.

V této chvíli otevírám rozpravu ve třetím čtení. Nehlásí se do rozpravy nikdo? V tom případě, pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Eventuálně by mohla vystoupit paní zpravodajka nebo pan ministr, pokud by měli zájem. Pokud ne, měli bychom nejdříve hlasovat o návrhu na zamítnutí.

Prosím, aby všichni, kdo mají zájem hlasovat, se dostavili opět do jednací síně, a budeme hlasovat nejdřív o návrhu - doufám, že všichni, kdo chtějí, jsou tady - na zamítnutí tohoto návrhu zákona. Můžeme hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, zamítnout tento návrh zákona, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti zamítnutí?

Hlasování má pořadové číslo 990, přítomno 119, pro 56, proti 47. Návrh na zamítnutí přijat nebyl.

 

Ještě chcete zkontrolovat hlasování. Prosím, vyčkejme kontroly hlasování. (Krátká pauza.) Jak jsme na tom? Můžeme pokračovat, takže návrh na zamítnutí schválen nebyl a mohu poprosit paní zpravodajku, aby navrhla, jak budeme postupovat při dalším hlasování.

 

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, členové vlády, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vám navrhla hlasovací proceduru k tisku, který jste obdrželi pod číslem 1062/2. Navrhuji, abychom nejprve hlasovali o pozměňovacích návrzích označených B1 až B8 Aleny Páralové, dále abychom hlasovali o návrhu C, o vložení druhé části pana poslance Pavla Severy. Budeme hlasovat nejprve o variantě I, pokud bude přijata, jsou další varianty II a III nehlasovatelné. Dále navrhuji hlasovat o návrhu C, vložení třetí části ve variantách, opět pana poslance Pavla Severy. Dále navrhuji hlasovat o návrhu C, o vložení části čtvrté. Nejprve budeme hlasovat společně o bodech 1 až 5, jestliže pan kolega nemá námitky, a pak o bodu označeném číslicí 2. Za páté budeme hlasovat o návrzích označených písmeny D1 až D7 poslance Tomáše Kvapila. Pokud bude tento návrh přijat, bude návrh B9 nehlasovatelný. Následuje hlasování o bodu D8 ve variantách. Nakonec budeme hlasovat o bodech E1, E2 a E3 samostatně.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře. Ptám se, jestli má někdo jiný návrh. Vy jste mluvila o hlasování o variantách, ty budete předkládat postupně?

 

Poslankyně Alena Páralová: Ano, jestli s tím pan poslanec Severa souhlasí.

 

Poslanec Pavel Severa: Ano, dámy a pánové, souhlasím s tím, aby to šlo ve variantách, tak jak to bylo načteno, vždycky od té nejvyšší k té nejnižší. Zároveň souhlasím s tím, že ta poznámka o účinnosti se skutečně týká v té části třetí a čtvrté stejného zákona, takže je to logické. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže to budete dávat hlasovat jednu po druhé od té nejvyšší. Má někdo jiný návrh na postup? Přece jen - pan poslanec Zralý.

 

Poslanec Antonín Zralý: Děkuji, pane předsedo. Já mám jen takovou prosbu k paní zpravodajce, jestli bychom mohli hlasovat o mém návrhu E1 dříve než o návrhu pana poslance Kvapila D1. Děkuji.

 

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji. Abychom na to nezapomněli, jestli s tím, kolegyně a kolegové, souhlasíte, hlasovali bychom nejprve o návrhu E1, E2 a E3 pana poslance Antonína Zralého a pak bychom hlasovali o ostatních návrzích. Může být? (Ano.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP