(14.30 hodin)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane senátore. Kdo dál do rozpravy? Nikdo se nehlásí, rozpravu končím.

Zazvoníme a přistoupíme k hlasování podle paragrafu 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu naší Sněmovny. K přijetí usnesení, které vám přečtu, je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

Slyšte návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, podle sněmovního tisku 949/5, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 949/6."

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout tento text usnesení, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 1035, přítomno 175, pro hlasovalo 122, proti jediný. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme návrh zákona ve znění schváleném Senátem přijali.

 

Já děkuji panu senátorovi Hálkovi za návštěvu ve Sněmovně a končím projednávání bodu číslo 249.

 

Máme další bod - bod 164. Ke slovu se dostává ministr pro místní rozvoj Radko Martínek, protože budeme projednávat

 

164.
Vládní návrh zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
/sněmovní tisk 998/ - třetí čtení

 

Zpravodajem je Pavel Hrnčíř. Pozměňovací návrhy jsou ve sněmovním tisku 998/2. Já myslím, že můžu rovnou otevřít rozpravu. Do této rozpravy ve třetím čtení nemám písemné přihlášky, ale hlásí se do ní pan poslanec Pavel Hrnčíř. Prosím, pane poslanče, máte v rozpravě slovo jako první.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Děkuji, vážený pane předsedo. Paní poslankyně, páni poslanci, myslím si, že se jedná o velmi důležitý zákon, který ovlivní dění našich občanů velmi výrazně, a to v každodenním životě, a proto si dovoluji v rámci třetího čtení se vyjádřit k některým stěžejním pozměňovacím návrhům, provést krátké shrnutí a učinit tři kratičké výzvy.

Ve třetím čtení bylo předneseno pozměňovacích návrhů, jako je dnů v roce, z nichž některé jdou proti sobě, navzájem se vylučují, podporují anebo jsou variantami buď k vládnímu návrhu, nebo k usnesení výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

Chtěl bych říci, které pozměňovací návrhy Občanská demokratická strana podpoří. Občanská demokratická strana podpoří všechny návrhy, které snižují byrokratickou náročnost procesů, Občanská demokratická strana podpoří návrhy, které posilují rozhodování samospráv v územním plánování na úkor státních zásahů, a podpoří ty návrhy, které omezují rozsah vyvlastňování majetku občanů České republiky. Naopak nepodpoříme ty návrhy, které komplikují život stavebníkům a investorům, nepodpoříme návrhy, které zavádějí nové byrokratické úkony, v jejichž důsledku se pak navyšuje počet pracovníků na všech stupních státní správy, a nepodpoříme ty návrhy, které rozšiřují možnosti státu vyvlastňovat majetek občanů naší republiky.

Nyní, dámy a pánové, k těm třem výzvám. Nejprve bych vyzval pana ministra, aby podpořil pozměňovací návrh pod písmenem M3, který vypouští nově navrženou pravomoc Ministerstva pro místní rozvoj, a tou je zjišťování havárií na stavbách, které budou zjišťovány prostřednictvím formulářů, které budou zasílány na ministerstvo. Podle mého názoru se jedná o nárůst pracovníků a má jediný význam - uzákonit jakési perpetuum mobile, na které jsme si zvykli už ve všech zprávách státního závěrečného účtu. Nejprve se napíše, že se splní vládní usnesení o snižování počtu úředníků, dejme tomu o dvacet lidí, ale v důsledku nové legislativy týchž dvacet lidí musíme přijmout, a to je v tom lepším případě, pokud jich ještě nepřibude.

Jsem přesvědčen o tom, že kompetence Ministerstva pro místní rozvoj uvedené v paragrafu 12 nikdo nepotřebuje - a pane ministře, myslíte-li to vážně s šetřením výdajů státního rozpočtu na vnitřní správu, podpoříte pozměňovací návrh pod písmenem M3.

Druhá výzva, dámy a pánové, je určena vám, poslancům, neboť soubor pozměňovacích návrhů obsahuje pozměňovací návrh pana poslance Kaly, který zahrnuje vyvlastňování majetku občanů pro průmyslové zóny. Dámy a pánové, poslední vývoj například při vyjednávání o průmyslové zóně v Nošovicích ukázal, že když se chce, tak jednat jde, jde dohodnout cokoliv s občany jako s rovnoprávnými subjekty, pokud ovšem jednají politici důsledně, zodpovědně a cílevědomě a neposílají za sebe například důstojníky zpravodajských služeb.

Výzva tedy je: Dámy a pánové, odmítněte pozměňovací návrh pod písmenem C, který umožňuje jednat státním orgánům z pozice síly vůči vlastním občanům ve prospěch soukromých investorů jenom proto, že jsou mocní, bohatí a ve většině případů také ze zahraničí.

Dámy a pánové, poslední výzva je určena našim spoluobčanům.

Vážení stavebníci, až bude tento návrh zákona za hodinu nebo za dvě schválen, předstoupí před tento pultík zcela určitě pan ministr s ujištěním, že zákon přinese zjednodušení stavebních procesů a předloží vám jakýsi vánoční dárek v pozlacené krabici. Ale až jej po 1. 1. 2007 rozbalíte, zjistíte, že se jedná o second hand s prošlou záruční lhůtou.

Vážení stavebníci, až si půjdete pro stavební povolení po lednu 2007, zjistíte, že budete pro toto povolení obíhat stále stejné úřady, budete potřebovat stále stejný počet vyjádření jako doposud, jenom možná nadpis bude jiný. Jediný efekt bude snad v tom, že tam, kde jste doposud potkávali v kanceláři dva úředníky, budete potkávat tři. Náš návrh, který přednesl pan architekt Mencl, ať obíhá papír, a ne občan, pravděpodobně nebude přijat. Vše zůstane při starém, starý krám s novým lakem.

Vážení občané, mám tedy na vás tuto výzvu: Nebuďte zklamáni, až toto zjistíte. Jenom na ty sliby o zjednodušování zákonů a úbytku byrokracie nezapomeňte a podle toho jednejte! (Potlesk poslanců ODS.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan ministr vystoupí jako další a vidím pana poslance Hovorku. Upozorňuji, že ještě v rozpravě.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek Dámy a pánové, já nebudu příliš komentovat to, co řekl můj předřečník, protože mám přesně opačný názor. Myslím si, že 1. 1. 2007 to rozhodně nebude žádný second hand, protože tento návrh zákona je skutečně zbrusu nový a mění zažité stavy, které tady v oblasti stavebnictví jsou. Jsem přesvědčen, že je mění k lepšímu, určitě minimálně v tom smyslu slova, že řada věcí, které musel dělat každý stavebník individuálně, budou dělány v rámci územního řízení, a tudíž stavebníkovi ubude spousta práce, spousta shánění, různých problémů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP