(16.20 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 1118. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 166 poslanců, pro bylo 35, proti 102. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Z bodu M7 je hlasovatelná pouze část A. Stanovisko souhlasné. (Ministr: Nesouhlasné.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování, které má pořadové číslo 1119. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 166 poslanců, 34 pro, 100 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: M8 - souhlas. (Ministr: Nesouhlas.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 1120. Kdo je pro, stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 167 poslanců, pro bylo 33, proti 101. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Tedy z pozměňovacích návrhů poslance Hrnčíře nebyl přijat ani jeden.

A poslední návrh, který je zde uveden a který byl přednesen, je návrh pana poslance a předsedy výboru pana Evžena Snítilého pod písmenem N. Stanovisko neutrální. (Ministr: Souhlasné.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování, které má pořadové číslo 1121. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 167 poslanců. Pro bylo 110, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Z uspokojeného výrazu tváře našeho pana ministra soudím, že bylo hlasováno o všech pozměňovacích návrzích. V tom případě, pane místopředsedo, můžete podle mého názoru dát hlasovat o usnesení k tomuto bodu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. Je téhož mínění většina Sněmovny nebo všichni poslanci? Hlasovali jsme tedy o všem, co bylo možno hlasování podrobit.

Přečtu usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), podle sněmovního tisku 998, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 1122. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 165 poslanců, 111 bylo pro, 39 proti. Návrh byl přijat.

 

Já děkuji panu ministrovi a panu zpravodaji za kus práce, který tady společně odvedli.

Dámy a pánové, nyní se o slovo přihlásil pan ministr Radko Martínek, potom předseda klubu KDU-ČSL Jaromír Talíř.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek Vážené kolegyně, kolegové, já bych chtěl využít této příležitosti a poděkovat vám všem, kteří jste přispěli k projednání a schválení nového stavebního zákona. Myslím si, že je to norma, která opravdu je moderní a která přispěje k zlepšení v téhle oblasti. Chtěl bych vám všem poděkovat, speciálně bych chtěl poděkovat zpravodaji, protože odvedl, jak jste teď viděli, opravdu dobrou práci. A doufám, že tato přijatá norma bude sloužit nejen nám všem, ale samozřejmě všem občanům této země.

Děkuji vám mnohokrát. (Mírný potlesk.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkujeme, pane ministře. A nyní se o slovo přihlásil předseda klubu KDU-ČSL pan poslanec Jaromír Talíř.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych za poslanecký klub KDU-ČSL zareagoval na dnešní vydání Mladé fronty, které přineslo inzerát, ke kterému si vás dovolím seznámit se stanoviskem poslaneckého klubu KDU-ČSL.

Poslanecký klub KDU-ČSL se důrazně distancuje od inzerátu Ministerstva zdravotnictví uveřejněného v dnešní Mladé frontě Dnes, který propaguje komplexní pozměňovací návrh poslance Krákory k zákonu o veřejných neziskových organizacích.

Poslanecký klub KDU-ČSL označuje tento inzerát za lživý a zavádějící, protože předkladatelé původního návrhu doktor Vladimír Říha a inženýrka Šojdrová své podpisy již v červnu tohoto roku vzali zpět z důvodu výrazné deformace výchozí představy KDU-ČSL o tomto zákoně.

Komplexní pozměňovací návrh poslance Krákory pokládá náš klub za iniciativu, která poškozuje zájmy pacientů a je v rozporu s ústavním pořádkem České republiky.

Poslanecký klub KDU-ČSL žádá ministra financí, aby prověřil, zda zadáním komerční propagace poslaneckého návrhu ze strany Ministerstva zdravotnictví nedošlo ke zneužití rozpočtových prostředků. Tuto informaci ministra financí očekává náš poslanecký klub na příští schůzi Poslanecké sněmovny.

(Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkujeme panu poslanci Talířovi. Pan ministr financí si bedlivě poznamenal, co od něj poslanecký klub KDU-ČSL požaduje na příští schůzi.

 

A my můžeme pokročit k projednávání dalšího bodu, což je

 

165.
Vládní návrh zákona o změně některých zákonů
souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění
/sněmovní tisk 999/ - třetí čtení

 

U stolku zpravodajů zaujal místo ministr pro místní rozvoj Radko Martínek a zpravodaj výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostřední Pavel Hrnčíř. Pozměňovací návrhy máme uvedeny ve sněmovním tisku 999/2.

Otevírám rozpravu. Přihlášky v tuto chvíli nemám. Hlásí se pan poslanec Aubrecht. Prosím.

 

Poslanec Vlastimil Aubrecht: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, přihlašuji se k legislativně technickým návrhům, které vám byly předloženy na stůl.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Pan poslanec Ludvík Hovorka se hlásí.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, vážní kolegové, já bych chtěl požádat o stažení svých pozměňovacích návrhů označených jako G1 a G2. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Ludvíkovi Hovorkovi. Hlásí se pan ministr životního prostředí a poslanec Libor Ambrozek.

 

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, já bych si dovolil se vyjádřit ve třetím čtení jako spolupředkladatel tohoto zákona k některým pozměňovacím návrhům. Jedná se konkrétně o návrhy pana poslance Aubrechta pod body B1 a B2.

Tento návrh, který se týká novely zákona o ochraně přírody a krajiny, znamená zásadní omezení účasti občanských sdružení v řízeních vedených nejenom podle stavebního zákona, ale i podle zákonů dalších. Znamená svým dopadem vyřazení takových zákonů, jako je zákon o lesích, o vodách, o rybářství, zákon CITES, který se velmi výrazně vztahuje k ochraně přírody a krajiny, znamená vyloučení účasti občanských sdružení z řízení stavebních, z řízení k odstranění stavby. Takovéto řízení není v souladu s předmětem a obsahem Aarhuské úmluvy a já bych chtěl říct, že je také v rozporu s programovým prohlášením vlády, která se opakovaně ve všech třech případech od roku 2002 vyslovila pro zachování stávajícího rozsahu účasti veřejnosti ve správních řízeních. Ke stejným závěrům došel i Parlamentní institut ve svém informačním podkladu k pozměňovacím návrhům.

Co se týká pozměňovacího návrhu B2, podle našeho názoru je v rozporu se stávající legislativou v ochraně přírody, a tím je v rozporu se závazky vůči Evropské unii.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministrovi životního prostředí. O slovo se přihlásil pan poslanec a předseda klubu ODS Vlastimil Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedající, žádám o udělení pauzy v délce 45 minut na svolání klubu ODS.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, sejdeme se v 17.15 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 16.30 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP