(Jednání pokračovalo v 17.15 hodin.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně a kolegové, uplynula doba, kterou si vyžádal na poradu poslanecký klub Občanské demokratické strany. Budeme pokračovat v přerušeném jednání. Prosím pana zpravodaje, aby zaujal své místo.

Kolegyně a kolegové, prosím, abyste zaujali svá místa v lavicích. Budeme pokračovat projednáváním sněmovního tisku 999, tedy bodem 165. Podle informace pana ministra a pana zpravodaje probíhá rozprava v rámci třetího čtení tohoto návrhu zákona. Prosím, aby se mi přihlásil ten z vás, kdo má zájem vystoupit v rozpravě k tomuto bodu. Pokud se nikdo hlásit nebude, rozpravu ukončím a dám slovo panu ministrovi a panu zpravodajovi. Nevidím žádnou přihlášku, rozpravu končím.

Možnost má pan ministr, pokud chce vystoupit se závěrečným slovem.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek Dámy a pánové, já bych chtěl využít této příležitosti jenom k tomu, abych znovu poděkoval všem, kteří se podíleli na práci na tomto zákoně, a zároveň bych chtěl upozornit, že změny, které byly přijaty ve stavebním zákoně, jsou promítnuty do pozměňovacích návrhů, které budou přednášeny. Takže nemusí být obava o nekompatibilnosti obou zákonů.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Nyní má slovo pan zpravodaj k závěrečnému slovu a také k návrhu procedury, podle které budeme postupovat při hlasování.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Vážený pane místopředsedo, paní poslankyně, páni poslanci, k tomuto sněmovnímu tisku, který řeší změnu souvisejících zákonů v souvislosti s přijetím zákona stavebního, který jsme už odsouhlasili, ale také v souvislosti s navrženým zákonem o vyvlastnění, který jsme ještě nepřijali a budeme o něm hlasovat až posléze, je navržena řada pozměňovacích návrhů přednesených jak na jednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, tedy ve sněmovním tisku 999/2, tak také v rámci třetího čtení. Těch pozměňovacích návrhů je podstatně méně, takže si myslím, že hlasování bude o hodně jednodušší.

Všem byl do lavic rozdán návrh procedury hlasování k sněmovnímu tisku 999/2. Všichni poslanci tedy jej měli. K tomuto návrhu procedury by se mohla vést eventuální rozprava. V každém případě bychom nejprve v rámci navržené procedury museli hlasovat o stažení bodů G1 a G2, o které nás požádal pan poslanec Hovorka. Za druhé bychom hlasovali o legislativně technických úpravách, o které nás požádal pan poslanec Aubrecht. A pak bychom mohli hlasovat podle navržené procedury, která byla rozdána poslancům na lavice.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Prosím, paní kolegyně.

 

Poslankyně Iva Šedivá: Já mám protinávrh k navržené proceduře, protože se domnívám, že by bylo dobré vzhledem ke kompromisnosti mého pozměňovacího návrhu pod písmenem F hlasovat nejprve o něm, a pak teprve o bodu B1. To znamená F předřadit před B1.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano. Pan zpravodaj se posléze vyjádří. Kdo má další připomínku? Nevidím. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Je to pozměňovací návrh, který je v kolizi s pozměňovacím návrhem pana poslance Aubrechta. Pane místopředsedo, tady máme dvě varianty. Buďto s tím pan poslanec Aubrecht bude souhlasit, anebo bychom museli hlasovat o změně procedury nebo o návrhu k proceduře předneseném paní poslankyní Šedivou.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Takže prosím pana kolegu Aubrechta - ten souhlasí. Jinými slovy, tento spor je vyřešen.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: V tom případě já jako zpravodaj nemám žádného důvodu, abych dělal rozhodčího mezi dvěma poslanci klubu ČSSD.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Takže tento spor byl vyřešen dohodou. V každém případě pro jistotu nechám hlasováním schválit proceduru s touto úpravou.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 1123. Kdo souhlasí s navrženou procedurou? Kdo je proti?

Z přítomných 168, pro návrh 148, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Prosím vás, tedy pane zpravodaji, abyste předložil první návrh.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP