(20.10 hodin)
(pokračuje Exner)

Domnívám se, že pouhé vyslovení takového názoru, že může dojít k provádění odposlechů s pochybami o pořizování způsobem stanoveným zákonem, jsou velmi závažná věc, a navrhuji, aby Poslanecká sněmovna také požádala skutečně o prověření tohoto případu stálou komisí pro kontrolu použití odposlechů Policií České republiky a aby také pro tuto věc stanovila lhůtu do 24. ledna, kdy se má sejít další řádná schůze Poslanecké sněmovny.

(V sále je stále velký hluk.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí nyní do všeobecné rozpravy. Paní předsedkyně výboru, poslankyně Eva Dundáčková.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Děkuji vám. Já bych jen chtěla znovu podotknout, že to, co jsem zde předčítala, nebyla má otázka směřující k předsedovi Poslanecké sněmovny, bylo to v podstatě obvinění, které bylo vzneseno z řad Policie České republiky, Útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality, Služby kriminální policie a vyšetřování, expozitury Praha, oddělení korupce, ze dne 7. prosince 2005, kdy nás žádají, a to přímo pana předsedu Poslanecké sněmovny, aby byla prošetřena a vysvětlena skutečnost, na kterou jsem upozorňovala. Čili nebyla to moje otázka, nebyla to otázka k zodpovězení na plénu Poslanecké sněmovny, ale otázka odpovědi předsedy Poslanecké sněmovny Policii České republiky. Pod touto žádostí je podepsán major magistr inženýr Ondřej Starý, policejní komisař. Tato žádost byla oficiálně předána mandátovým a imunitním výborem předsedovi Poslanecké sněmovny a já doufám, že předseda Poslanecké sněmovny se s touto žádostí vyrovná.

Zároveň vás prosím, abyste ještě jednou věnovali pozornost tomu, co zde četl pan poslanec Exner, protože - (V sále je čím dále tím větší hluk, předsedající vyzývá ke klidu.) - v šumu Sněmovny se mi zdálo, že zaniklo usnesení, které vám bylo rozdáno na stůl, a omlouvám se paní zpravodajce, pokud ho četla a já jsem to nevyrozuměla. Domnívám se, že právě ono může být důvodem - ale je to prosím jen můj pocit - návštěvy oněch pánů a následných kroků pana ministra vnitra, které nám zde celkem korektně popsal, že prostě zasahoval do toho průběhu projednávání. Já už to nebudu dále komentovat.

Mandátový a imunitní výbor kromě původního usnesení tedy opravdu konstatoval po seznámení se s tím torzem spisu, které dostal k dispozici, že způsob provádění odposlechů orgány Policie České republiky vzbuzuje pochyby o jejich pořizování způsobem stanoveným zákonem. Z toho důvodu mandátový a imunitní výbor Poslanecké sněmovny požádal Poslaneckou sněmovnu o to, aby tento konkrétní případ prověřila a přešetřila stálá komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití odposlechů Policie České republiky. Prosím proto, aby i o tomto usnesení a žádosti mandátového a imunitního výboru bylo dnes hlasováno.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano, paní zpravodajka nás posléze provede všemi návrhy, které zde zazněly.

Ještě zde byla přihláška k faktické poznámce pana poslance Klase. Pak se hlásil pan ministr vnitra, poté místopředseda Sněmovny.

 

Poslanec Jan Klas: Děkuji vám, paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, od roku 1992 jsem svědkem již asi desáté diskuse o tom, jestli vydáme kolegy z některé politické strany. Nebyly to samozřejmě jen případy Ivana Kočárníka, byly to případy týkající se exministrů z České strany sociálně demokratické, popřípadě z jiných koaličních stran.

Chtěl bych říci jednu zásadní věc. Jsme svědky poprvé od roku 1992 zcela bezprecedentního okamžiku, kdy ministr vnitra přímo zasahuje do průběhu vyšetřování. Myslím si, že bez rozdílu politické orientace to musíme potvrdit všichni, kteří jsme prožili nějaké to vydávání v této Sněmovně.

Chtěl bych podpořit návrh pana kolegy Exnera a prostřednictvím paní předsedající bych se chtěl obrátit na pana předsedu Filipa, že on jako erudovaný advokát ví dobře, že za třináct hodin není v lidských silách solidně prošetřit všechna fakta, která tady padla, včetně podezření, a že je to holý nesmysl. Proto se osobně stavím za to, abychom podpořili jediný rozumný návrh, který tady padl za hodinu diskuse, a to je návrh, aby se touto materií zabýval mandátový a imunitní výbor v lednu 2006. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Nyní se hlásil o slovo ministr vnitra František Bublan.

 

Ministr vnitra ČR František Bublan: Děkuji. Já vás chci ubezpečit o jedné věci. Už jsem to myslím říkal, ale chci to zopakovat. Já přivítám, když bude mandátový a imunitní výbor o této kauze jednat znovu, a mám ústní příslib, že státní zástupkyně uvolní veškeré materiály, které jsou v této kauze shromážděny. Bude na to dostatek prostoru, dostatek času. Já budu klidnější, když potom od tohoto výboru zazní, že veškeré policejní úkony, které tam byly prováděny, byly prováděny v souladu se zákonem.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane ministře. Prosím nyní místopředsedu Sněmovny Vojtěcha Filipa. Prosím mezitím paní zpravodajku, aby si připravila souhrn návrhů, o nichž budeme vzápětí hlasovat.

Prosím o klid v jednací síni! Poslouchejte místopředsedu Sněmovny, který se řádně přihlásil o slovo!

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážená paní předsedající, paní a pánové, já bych mohl dlouho komentovat, co se tady stalo. Za prvé, podal jsem návrh, velmi regulérně, ještě předtím, než jsme se tady celou hodinu zdržovali debatou, která patřila úplně někam jinam. Když jsem viděl, že debata nikam nevede, podal jsem další návrh, procedurální, abychom rozhodli bez rozpravy - já jsem si totiž myslel, že po tom návrhu je jasné, že je třeba věci řešit jiným způsobem a že je třeba se vrátit k tomu, co udělal mandátový a imunitní výbor.

Nezlobte se na mě, jestliže mandátový a imunitní výbor napíše věc o vydání poslance tak, že sice nevydává, ale ve skutečnosti tam napíše, že to spáchal, tak si myslím, že to je velmi nekvalitní práce mandátového a imunitního výboru. A nebudu ji ničím omlouvat a hlavně ji, prosím vás, nesvádějte na tajemníka. Ono opravené usnesení, jakoby náprava písemných chyb, mi tedy opravdu nestačí.

Druhá věc je - když navrhnu, aby se hlasovalo bez rozpravy, tak vycházím z platného jednacího řádu. Že jste to, paní předsedající, neudělala, to je samozřejmě vaše neznalost jednacího řádu. Já jsem vás upozornil nejméně na dvě ustanovení jednacího řádu, a to na § 54 odst. 8, který vy vykládáte možná jinak. Tak si prosím přečtěte § 65 odst. 2 a zjistíte, že tento návrh je hlasovatelný a měl být podroben hlasování. Vy jste extendovala tuto debatu způsobem, u kterého mi nezbývá říci nic jiného, než že doufám, že rozhodneme o vrácení mandátovému a imunitnímu výboru k novému projednání, výbor se seznámí se spisem a předloží sem materiál nikoliv do ledna, ale do zítřka do 9 hodin ráno, protože jinak tu ostudu nechci nést za vás! (Potlesk části poslanců.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Kdo se dále hlásí? Paní poslankyně Eva Dundáčková má slovo.

(Velký hluk, bušení do lavic, výkřiky "odvolat!".)

Je zde námitka - (Další slova zanikají v hluku.)

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Já vás nechci zdržovat dalšími projevy týkajícími se projednávání tohoto případu. Mám jen pochybnosti, zda v intencích § 12 můžeme o takovém návrhu na vrácení k projednání hlasovat. Náš jednací řád na nic takového nepamatuje. Já se tomu hlasování prosím nebráním, jen na to poukazuji. Paragraf 12 říká, že žádost příslušného orgánu o vyslovení souhlasu Sněmovny k trestnímu stíhání poslance, jakož i oznámení atd. má obsahovat nějaké náležitosti, co má učinit předseda Poslanecké sněmovny, a následně konstatuje, že o takové žádosti nebo oznámení rozhodne Sněmovna na své první následující schůzi usnesením, které zašle příslušnému orgánu do pěti dnů od jeho přijetí.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP