(9.20 hodin)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Otevírám rozpravu, ve které jako první vystoupí paní senátorka Soňa Paukrtová. Prosím, paní senátorko, máte slovo.

 

Senátorka Soňa Paukrtová: Paní předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámila s důvody, které Senát vedly k tomu, že tento tisk vrátil Poslanecké sněmovně.

Návrh zákona byl v Senátu projednán ve výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, výboru hospodářském a výboru pro záležitosti Evropské unie a ve stálé komisi Senátu pro sdělovací prostředky.

(Hluk v sále. Předsedající zvoní zvoncem.)

Ve výborech a v komisi jsme diskutovali především dvě pasáže návrhu. A to regulaci reklamního sdělení při takzvané zvláštní nabídce, kde se obchodníkovi ukládá zvolit jen takovou reklamu, která vyvolá zájem zhruba odpovídající nabídce. Reaguje se tak na zneužití reklamy ve vztahu ke spotřebiteli, kdy byl lákán na mimořádně výhodné zboží do provozovny, ale reálně zboží již nemohl koupit, protože ho obchodník nabízel jen v minimálním množství. Ve směrnici se tomu říká vábivá reklama. V Senátu převážil názor, že ta úprava je poměrně neuchopitelná, a kritizovali jsme také nadbytečnost této regulace. Druhým diskutovaným bodem bylo uložení hlásné povinnosti obchodním zástupcům v oblasti léčivých přípravků - mají vytvářet zpětnou vazbu a předávat dodavateli informaci o nežádoucích účincích distribuovaných léčiv. Výhrada k této úpravě je spíše legislativně systémové povahy. Senát upozorňuje, že takový typ uložení povinnosti nepatří do projednávaného zákona o regulaci reklamy, ale do zákona o léčivech, navíc zavádí nepřiměřenou ingerenci do vztahu mezi obchodním zástupcem a držitelem licence. Z toho důvodu v závěrečném projednávání byly oba tyto typy pozměňovacích návrhů přijaty.

Já vás velmi prosím o podporu senátní verze návrhu zákona o regulaci reklamy. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se, zda se někdo další hlásí do rozpravy. Ministr práce a sociálních věcí pan Zdeněk Škromach.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, přestože si myslím, že Senát má v mnoha věcech mnohdy pravdu, tak v tomto případě musím tlumočit stanovisko pana ministra průmyslu Urbana v tom smyslu, že lepší je tady verze, kterou schválila Poslanecká sněmovna, a doporučuje tuto ke schválení.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se, zda se někdo další hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím, rozpravu tedy končím.

Přistoupíme k hlasování, nejprve podle paragrafu 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 132/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 957/3, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 957/4."

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 1189 z přítomných 135 pro hlasovalo 46, proti 26. Konstatuji, že tento návrh nebyl přijat.

 

Nyní tedy budeme hlasovat znovu, a to podle § 97 odst. 5 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, a k přijetí tohoto usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy souhlasu 101 poslance. Prosím o nastavení potřebného kvora a mezitím přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 132/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu, podle sněmovního tisku 957/3."

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 1190 ze 137 pro hlasovalo 103, proti 28. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme návrh zákona přijali, a to podle sněmovního tisku 957/3.

 

Děkuji paní senátorce i panu ministru Škromachovi a končím projednávání bodu 238.

 

A nyní, kolegyně a kolegové, podle našeho schváleného pořadu jednání se budeme zabývat bodem 143, kterým je

 

143.
Vládní návrh zákona o sociálních službách
/sněmovní tisk 1102/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí pan Zdeněk Škromach a zpravodajka výboru pro sociální politiku a zdravotnictví paní poslankyně Jitka Vojtilová. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 1102/2.

Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku, a ptám se, zda se někdo hlásí z místa. Není tomu tak, rozpravu tedy končím. Je mojí povinností se zeptat na případná závěrečná slova jak pana ministra, tak paní zpravodajky. Nemají zájem.

Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích a já poprosím paní zpravodajku, aby nám oznámila postup při hlasování. Prosím.

 

Poslankyně Jitka Vojtilová: Vážené kolegyně a kolegové, procedura hlasování k tisku 1102 bude trošku složitější. Já jsem rozdala alespoň garantům za jednotlivé poslanecké kluby proceduru hlasování a v tuto chvíli ji v takové zjednodušené podobě načtu.

Hlasování 1. Je to pořadí hlasování k pozměňujícím návrhům k usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Za prvé bychom hlasovali E12, následně společně A6, A7, A13, A14, v případě přijetí A14 jsou nehlasovatelné C5 a E8, C6, společně A18, A25, E13, A24/3, J II/1, A8, v případě přijetí A8 je nehlasovatelný bod G/2. Za další: společně J2.II, J2.III, J1.III. V případě přijetí těchto bodů jsou nehlasovatelné body A15/1 a A16.

Druhé hlasování by bylo o pozměňujících návrzích, které spolu souvisejí. Jsou to body A/3, A/23/2. Za další: A/20, A/1. Za další: B/3, B/4. Za další B6, B7, B8, B10, B11, B12 a B5, C7, C8, C9 a C10, také společně. Společně body G4 a G5, body I4 a I5.

Třetí hlasování je hlasování společné o zbytku pozměňujících návrhů obsažených v usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, které zbývají pod písmenem A; jsou to body A1, 2, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 17, 19, 21, 22, 24/1, 24/2, 26 a 27.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP