(15.30 hodin)

Poslanec Zdeněk Koudelka: Nyní bychom mohli hlasovat o písmenu C s výjimkou C1, které je nehlasovatelné. Souhlas. (Ministr: Souhlas.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování 1396. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 1396 z přítomných 104 pro hlasovalo 83, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Nyní bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pod písmenem D. Souhlas. (Ministr: Souhlas.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování 1397. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 1397 z přítomných 104 pro hlasovalo 82, proti 11. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Nyní bychom hlasovali E4. Souhlas. (Ministr: Nedoporučuji.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 1398. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 1398 z přítomných 105 pro hlasovalo 65, proti 31. Návrh přijat.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Nyní bychom hlasovali o zbytku E. Nesouhlas. (Ministr: Nesouhlas.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 1399. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 1399 z přítomných 105 pro hlasovalo 4, proti 88. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Nyní je pozměňovací návrh kolegy Vávry F.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanoviska asi páni kolegové neřeknou.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 144. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 144 z přítomných 104 pro hlasovalo 5, proti 15. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Nyní G. Nesouhlas. (Ministr: Nesouhlas.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 1401. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 1401 z přítomných 105 pro hlasovalo 13, proti 71. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Nyní H1. Souhlas. (Ministr: Souhlas.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 1402. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 1402 z přítomných 105 pro hlasovalo 97, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Nyní H2. Nesouhlas. (Ministr: Souhlas.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 1403. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 1403 z přítomných 105 pro hlasovalo 86, proti 9. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Nyní I. Souhlas. (Ministr: Souhlas.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 1404. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 1404 z přítomných 104 pro hlasovalo 69, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Nyní J. Souhlas. (Ministr: Souhlas.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 1405. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 1405 z přítomných 103 pro hlasovalo 82, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Tím jsou všechny pozměňovací návrhy vyčerpány. Můžeme hlasovat o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Má někdo výhradu proti tomuto konstatování zpravodaje? Není tomu tak. O všech návrzích tedy bylo hlasováno a přikročíme k hlasování o návrhu jako o celku.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 975, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 1406. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 1406 z přítomných 105 pro hlasovalo 98, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Končím bod číslo 157. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji.

 

Pokračujeme bodem

 

159.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb.,
o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 995/ - třetí čtení

 

Požádám, aby místo u stolku zpravodajů zaujali svá místa místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach a zpravodajka výboru pro sociální politiku a zdravotnictví paní poslankyně Soňa Marková. Pozměňovací návrhy jsou ve sněmovním tisku 995/3.

Otevírám obecnou rozpravu a konstatuji, že do nemám žádnou přihlášku. Vidím přihlášku zpravodaje a další. Nejdříve paní zpravodajka s právem přednosti, pak pan kolega Říha.

 

Poslankyně Soňa Marková: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, dovolte mi, abych načetla legislativně technickou opravu v rámci třetího čtení.

V druhé části tisku 995/3 jsou uvedeny pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení. Poslanec Václav Grüner má být označen písmenem B - je uvedeno písmeno A. Vlastní pozměňovací návrhy jsou pak již označeny dobře.

Stejně tak je tomu i u návrhů přednesených poslancem Michalem Doktorem, který má být označen písmenem C, nikoliv B. Vlastní pozměňovací návrhy jsou již označeny dobře.

Návrh přednesený jako B4 v textu písmene B má být uvedeno "si opatří vyjádření dítěte". Je uvedeno "si opatření".

To je všechno.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan poslanec Říha, poté pan poslanec Janeček.

 

Poslanec Vladimír Říha: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, chtěl bych načíst legislativně technické opravy podle § 95 odstavec 2 našeho jednacího řádu.

Za prvé - v tisku 995/3 na straně 29, kde je uveden můj pozměňovací návrh pod písmenem G, v bodě 2, kde je uveden § 42g, v odstavci 3 ve druhém řádku pod písmenem A je uvedeno "podle zákona o životním minimu". Za tím je číslo 39i. Toto číslo má být odkaz na poznámku pod čarou za slovem "minimu". Stejně tak je tomu v odstavci 5 ve druhém řádku za stejnými slovy "podle zákona o životním minimu". To číslo 39i je odkaz na poznámku pod čarou.

Na straně 30 v § 42j při přepisu došlo k chybnému řazení textu. Já bych přečetl, jak správně text odstavce 3 má být řazen:

***
Přihlásit/registrovat se do ISP