(16.20 hodin)
(pokračuje Vlček)

2. datum narození,
3. pohlaví a jeho změna,
4. místo a stát, kde se cizinec narodil,
5. rodné číslo,
6. státní občanství,
7. druh a adresa místa pobytu,
8. číslo a platnost povolení k pobytu,
9. začátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,
10. zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
11. správní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky,
12. vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky,
13. rodinný stav, datum a místo jeho změny, jméno, popřípadě jména, příjmení manžela, rodné číslo nebo datum narození,
14. jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, rodné číslo, pokud je dítě obyvatelem, v případě, že rodné číslo nebylo přiděleno, datum narození,
15. jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce, jejich rodné číslo, pokud jsou obyvateli, v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo, jeho jména, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
16. datum, místo a okres úmrtí, jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
17. den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí.

Odstavec 4. Poskytovanými údaji podle odstavce 2 jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení,
b) rodné číslo,
c) v případě změny rodného čísla původní rodné číslo,
d) den, měsíc a rok narození,
e) místo a okres narození, u fyzické osoby narozené v cizině stát, na jehož území se narodila.

Odstavec 5. Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkonu.

Pak jsou tady odkazy. Odkaz 42, zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a o rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, odkaz 43, § 1 zákona 133/2000 Sb., odkaz 44, § 13b zákona č. 133/2000 Sb. a dosavadní část 17 se označuje jako část 18.

Pak zde mám ještě jeden krátký pozměňovací návrh, a to v příloze číslo 2 k zákonu č. 235/2004 Sb., seznam služeb podléhajících snížené sazbě, za slova "domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany, zařazené v SKP 85.3, nebo 95.0" doplnit text: "respitní péče".

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Vlčkovi. Slovo má pan poslanec Rafaj.

 

Poslanec Petr Rafaj: Vážení kolegové, dovolte mi, abych přečetl svůj pozměňovací návrh, a to změna zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění zákona č. 337/1992 Sb., zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 325/1993 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 311/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 218/2000 Sb., zákona č. 253/2000 Sb., zákona č. 58/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb.

V § 6 odst. 2 zákona č. 531/90 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění zákona č. 311/99 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 501/2004 Sb. a zákona č. 444/2000 Sb. (?-řekl 2000) se písmeno b) zrušuje.

Dále změna zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů. Do tohoto zákona se doplňuje nový § 75b: "Ministerstvo vede centrální evidenci, v níž zpracovává údaje o dotacích, návratných finančních výpomocích a dalších obdobných transferech poskytovaných ze státního rozpočtu, státních fondů, státních finančních aktiv a národního fondu (dále jen centrální evidence dotací). Jejich poskytovatelé jsou povinni do centrální evidence dotací zaznamenávat údaje o nich a jejich příjemcích, případně tyto údaje do ní přenášet z jiných evidencí, pokud obsahuji stanovené údaje. Obsah a rozsah údajů zaznamenávaných nebo přenášených do centrální evidence dotací a postupy a lhůty, které se přitom zaznamenávají a přenášejí, poskytovatelé plní, stanoví ministerstvo vyhláškou."

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Rafajovi. Hovořit bude pan poslanec Koudelka. Další přihlášky do podrobné rozpravy nemám.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Vážená Sněmovno, mám krátký pozměňovací návrh. V části třetí se vkládá nový bod 1, který zní: 1. V § 2e odst. 2 se slova "nezpracované rostlinné a živočišné výrobky" nahrazují slovy "rostlinné výrobky a nezpracované živočišné výrobky". Ostatní body se přečíslují.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Koudelkovi. Pokud se nikdo do podrobné rozpravy nehlásí, je mojí povinností podrobnou rozpravu ukončit.

Chce pan navrhovatel nebo pan zpravodaj vystoupit? Nechce. Končím druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu ministru Škromachovi i panu zpravodaji Máčemu.

 

Pokročíme dále k projednání bodu

 

19.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb.,
o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1097/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr průmyslu a obchodu Milan Urban a zpravodajství se ujme pan poslanec Tomáš Teplík.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban: Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, k projednávanému návrhu se vyjádřím jen krátce, neboť vše podstatné už bylo řečeno v prvním čtení a také na jednání hospodářského výboru.

V nedávné době jsme měli možnost být svědky situace, kdy problémy s dodávkami zemního plynu vyvolaly diskuse o přílišné závislosti Evropské unie, resp. Evropy, na dovozu energetických surovin. Jednou z mála reálných možností, jak se také vypořádat s těmito riziky, je tuto závislost snižovat cestou úspor energií. Novela zákona 406/2000 Sb., o hospodaření energií, kterou nyní máte před sebou, se snaží systematicky řešit zvyšování účinnosti využití energie v budovách, tedy sektoru, ve kterém nejen my, tedy Česká republika, ale i velká část zemí Evropské unie spotřebovává zhruba o 20 % energie více, než je při dnešních technických možnostech nutné.

Když se zamyslíme nad budoucností, jsou úspory energie jednou z cest, jak při stoupající poptávce po energii a ekonomickém růstu efektivně snižovat naši závislost na dovozu energetických komodit a prodloužit zásoby cenných domácích zdrojů. Tento zákon jde tímto směrem. Já věřím, že sdílíte tento věcný názor spolu se mnou a navrhovanou novelu propustíte do třetího čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane ministře, za vaše úvodní slovo. Předpokládám, že zaznělo i za pana ministra Ambrozka, který je spolupředkladatelem.

Protože jsme návrh přikázali k projednání hospodářskému výboru, mám za úkol vám připomenout, že usnesení výboru máme k dispozici jako sněmovní tisk 1097/1. Prosím pana poslance Tomáše Teplíka, aby jako zpravodaj tohoto výboru nás seznámil s projednáváním ve výboru.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP