(16.30 hodin)

Poslanec Tomáš Teplík: Pane místopředsedo, já vám děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, já rozhodně nehodlám suplovat úvodní slovo pana ministra. Myslím si, že bylo dostatečné, a proto bych se ve své zprávě omezil pouze čistě na věci formální.

Hospodářský výbor projednal toto předlohu, tedy sněmovní tisk 1097, na své 51. schůzi, která se konala 18. ledna letošního roku. Hospodářský výbor ovšem shledal určité drobné závady na této předložené materii a odstranění těchto závad promítl do svého usnesení, které jsme obdrželi, jak již uvedl pan místopředseda, pod číslem sněmovního tisku 1097/1. A proto mně nezbývá nic jiného, než na základě tohoto usnesení doporučit Poslanecké sněmovně, aby propustila do dalšího čtení tento návrh zákona, a sice ve znění přijatých pozměňovacích návrhů hospodářského výboru a případně dalších, které budou přijaty. Zároveň dopředu avizuji svoji přihlášku do podrobné rozpravy.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Tomáši Teplíkovi. Otevírám obecnou rozpravu. Nikdo se nehlásí, takže obecnou rozpravu končím.

Otevírám podrobnou rozpravu, do které se hlásí jako první pan poslanec Teplík, potom pan poslanec František Beneš.

 

Poslanec Tomáš Teplík: Opět vám děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vidím, že jsem od mikrofonu ani odcházet nemusel.

Můj pozměňovací návrh bude velmi krátký, a sice aby bylo usnesení hospodářského výboru kompletní, je třeba ještě doplnit jeden drobný pozměňovací návrh, a sice ve znění § 6 odst. A se na konci písm. c) doplňují slova "v případech, kdy pro tyto budovy nastala povinnost zpracovat průkaz podle písmene a) nebo b)". Konec věty.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám. Nyní vystoupí pan poslanec František Beneš.

 

Poslanec František Beneš: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Můj pozměňovací návrh bude také velmi jednoduchý, a proto si ho dovolím přímo načíst.

V § 6a v odstavci 11 první věta zní: "Vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek se musí řídit pravidly pro vytápění a chlazení a dodávku teplé vody a pro regulaci ústředního vytápění prováděcím právním předpisem." Odkaz na poznámku pod čarou 6b zůstává.

Krátké zdůvodnění. Ponecháváme text tak, jak jej Poslanecká sněmovna i Senát schválily před pouhým rokem. Myslím si, že není potřeba na tom vůbec nic měnit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Benešovi. Další přihlášky nejsou, takže podrobnou rozpravu končím. Chci se zeptat, zdali chce někdo vystoupit z hlavních protagonistů. Není tomu tak. Končím podrobnou rozpravu, končím druhé čtení této vládní předlohy.

 

Dalším bodem, kterému se budeme věnovat, je

 

20.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1099/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr dopravy Milan Šimonovský. Pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský: Pane místopředsedo, dámy a pánové, tento zákon o dráhách je harmonizační novelou, která má zavést některé další instituty do našeho práva. Zejména je třeba rozšířit působnost drážního úřadu o ukládání ochranných opatření souvisejících s ochranou trhu před nebezpečnými výrobky v oblasti součástí drah. Tento návrh také zavádí institut osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy celostátní a regionální. Upravuje se také institut osvědčení dopravce. Nově se stanoví povinnosti provozovatele dráhy celostátní a regionální a zavádí se systém kontroly zajišťování bezpečnosti při provozování dráhy a drážní dopravy. Určují se vlastně nově povinnosti drážního úřadu jako orgánu regulačního a bezpečnostního, tak jak to vyžaduje evropská legislativa.

Shrnu. Drážní úřad by měl působit jako orgán dozoru nad výrobky určenými pro provozování dráhy a drážní dopravy, nad určenými technickými zařízeními a nad provozními subsystémy na dráhách, které jsou zařazeny do evropského železničního systému. Upravují se úkoly drážní inspekce jako nezávislého inspekčního orgánu dle směrnice o bezpečnosti železnic a doplňuje se úprava postupů při zajišťování příčin a okolností vzniku mimořádných událostí na dráze.

Dámy a pánové, doufám, že tato norma přejde přes druhé čtení do čtení třetího, že tato norma bude brzy také fungovat, protože tím splníme další povinnost v harmonizaci evropského práva.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Milanu Šimonovskému. Návrh jsme přikázali v prvém čtení k projednání hospodářskému výboru. Usnesení výboru máme rozdáno jako sněmovní tisk 1099/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Miroslav Kapoun.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, budu velmi krátký, protože tato novela skutečně harmonizuje a vlastně připravuje evropskou železnici a liberalizaci, to znamená hlavně bezpečnostní prvky, které tady byly zdůrazněny. Pan ministr tady o tom hovořil, tedy budu velmi krátký.

Hospodářský výbor projednal a po diskusi doporučil Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky projednat a schválit tisk 1099 ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Chci upozornit, že pozměňovací návrhy byly jenom dva a velmi krátké. Je to prakticky legislativní doplnění. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Miroslavu Kapounovi. Otevírám obecnou rozpravu. Nikdo se nehlásí, takže obecnou rozpravu končím.

Otevírám rozpravu podrobnou. Ani do té se nikdo nehlásí, takže končím i podrobnou rozpravu, a není-li zájem ze strany pana ministra nebo pana zpravodaje o vystoupení, tak končím také druhé čtení této vládní předlohy.

Dalším bodem, kterému bychom se měli věnovat, je vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právo soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 1104. Jsme ve druhém čtení.

Z pověření vlády by návrh měl odůvodnit místopředseda vlády a ministr spravedlnosti Pavel Němec. Bohužel není zde ani on, ani nikdo z jeho poslaneckého klubu. Apeluji na všechny, kteří v kuloárech vidí pana ministra Němce, aby ho informovali o tom, že přišel jeho čas, že se na něj všichni těšíme. (Předsedající je upozorněn, že bod je přeložen na jindy.)

Pokud je to přeloženo na středu, tak musím konstatovat, že došlo k nedorozumění, které se vyskytuje v této Sněmovně maximálně jednou za čtyři roky. (Smích v sále.) Byl jsem uveden v omyl těmi, kdo rovnali tento materiál, takže se omlouvám nejen panu ministrovi, ale i kolegům z klubu Unie svobody.

 

Dalším bodem, kterému bychom se snad měli věnovat podle schváleného pořadu, je

 

22.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb.,
o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 1107/ - druhé čtení

 

Návrh zákona uvede ministr vnitra pan František Bublan.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP