(17.10 hodin)
(pokračuje Jandák)

Protože s podrobným obsahem tohoto návrhu jste již byli seznámeni v rámci prvního čtení, které proběhlo dne 23. března na 42. schůzi, zopakuji pouze ty nejdůležitější změny, které s sebou přináší.

Návrh nově vymezuje některé pojmy, které jsou v dosavadní právní úpravě buď definovány nedostatečně, nebo nejsou definovány vůbec. Především byla upravena definice výrobce audiovizuálního díla, definice českého audiovizuálního díla byla doplněna o minimální podíl účasti českého výrobce na výrobě audiovizuálního díla v případě tzv. koprodukce, a jde o 20 procent. Dále: Návrh upravuje evidenci podnikatelů v oblasti audiovize. Nově zavádí evidenci českých audiovizuálních děl a evidenci jiných než českých audiovizuálních děl, kterou bude vést Ministerstvo kultury na základě takzvaných evidenčních listů zasílaných výrobci a distributory; odstraní se překážky, které České republice brání řádně plnit požadavky evropských organizací v oblasti sběru statistických dat. Za další: Upřesňují se také povinnosti výrobců a distributorů při označování audiovizuálních děl a při stanovování věkové hranice jejich přístupnosti. Za další: Na základě připomínek Národního filmového archivu i požadavků některých profesních organizací došlo k úpravě práv a povinností Národního filmového archivu.

Organizační výbor návrh přikázal k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a určil pana poslance Talíře zpravodajem. Výbor návrh zákona projednal a přijal 1. června 2005 usnesení č. 272, ve kterém doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona, a to ve znění v usnesení uvedeného pozměňovacího návrhu.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane ministře. Musím ovšem konstatovat, že jste vzal na část břímě předsedajícího a téměř celý úkol zpravodaje už jste řekl dopředu, takže jsem teď zvědav na pana poslance Talíře, s čím nás překvapí jako zpravodaj. (Veselost v sále. Ministr mimo mikrofon: Když tu nebyl, tak jsem mu pomohl.)

 

Poslanec Jaromír Talíř: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, já vás nebudu překvapovat, já jenom potvrdím, že výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu se uvedeným tiskem zabýval na své schůzi 1. června loňského roku, přijal k tomu usnesení 272, které vám bylo rozdáno jako tisk 855/1, ve kterém doporučil Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas s tímto vládním návrhem zákona ve znění příslušného tisku, který jsem citoval.

Zároveň bych vás, pane předsedající, požádal o přihlášení se do podrobné rozpravy, neboť bych rád předložil některé legislativně technické úpravy.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Nikdo se nehlásí, takže otevírám podrobnou rozpravu a vyzývám pana poslance Jaromíra Talíře, aby přednesl to, co má v úmyslu.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Jak jsem avizoval ve svém zpravodajském vystoupení, dovolím si předložit pozměňovací návrhy, které jsou legislativně technického charakteru.

První pozměňovací návrh zní: V novelizačním bodě č. 5 nadpis pod § 4 zní Hranice přístupnosti. - Krátké odůvodnění: V § 2b odst. 3 písm. h) byla pro slova "věková hranice přístupnosti audiovizuálního díla" zavedena legislativní zkratka "hranice přístupnosti", a proto je třeba ji v celém textu zákona důsledně užívat.

Za druhé: V novelizačním bodě 5 v § 4 odst. 4 za slova stanovené "hranice přístupnosti" slova "audiovizuálního díla" zrušit. - Odůvodnění: Odkazuji na zavedenou legislativní zkratku hranice přístupnosti.

Za třetí: Na konci novelizačního bodu 7 doplnit větu: Dosavadní poznámky pod čarou č. 10 a 11 se zrušují. - Odůvodnění: V souladu s legislativními pravidly je třeba zrušit původní text poznámek pod čarou 10 a 11 samostatnou legislativní větou.

Za čtvrté: Na konci novelizačního bodu 8 doplnit větu: Dosavadní poznámka pod čarou č. 12 se zrušuje. - Odůvodnění je stejné, v souladu s legislativními pravidly je třeba zrušit původní text poznámky pod čarou č. 12 samostatnou legislativní větou.

Za páté: V novelizačním bodu 9 v § 7 odst. 3 doplnit na konci text: Poznámka pod čarou 13, § 9 odst. 1 zákona č. 241/1992 Sb. - Odůvodnění: V návětí novelizačního bodu 9 je uveden text "včetně poznámky pod čarou č. 13", přičemž text samotné poznámky pod čarou chybí.

Za šesté: V novelizačním bodě 13 v § 9a za slovy "dodržování povinností podle §" vložit chybějící číslo 4. - Odůvodnění je zřejmé, toto číslo tam chybí.

Za sedmé: V novelizačním bodě 13 v § 10 odst. 1 písm. e) slovo "nabídkovou" zrušit. - Odůvodnění: V § 7 odst. 3, na který je v textu odkazováno, výrobce českého audiovizuálního díla nemá nabídkovou povinnost, nýbrž povinnost poskytnout archivu vzorovou kopii českého audiovizuálního díla nebo jeho rozmnoženinu do šedesáti dnů od jeho zveřejnění bez dalšího. Nabídková povinnost je řešena v ustanovení § 7 odst. 1.

Za poslední - za osmé: V novelizačním bodě 13 v § 10 odst. 1 písm. a) slova "audiovizuálního díla" zrušit. - Odůvodnění: V § 2b odst. 3 písm. h) byla zavedena legislativní zkratka "hranice přístupnosti".

To je celý pozměňovací návrh legislativních připomínek.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkujeme za tuto osvěžující smršť a ptám se, kdo chce vystoupit ještě v podrobné rozpravě. Pokud nikdo, tak podrobnou rozpravu končím.

Pokud nechce vystoupit pan ministr, pan zpravodaj - a jak se zdá, ne - tak také končím druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu ministrovi Vítězslavu Jandákovi. Ještě chcete vystoupit? (Nikoli.) Nemusíte. Takže pro tuto chvíli děkuji.

 

(pokračuje Kasal)

Přistoupíme k projednávání dalšího bodu, což je

 

40.
Návrh poslanců Jozefa Kubinyiho, Evy Novákové, Josefa Janečka,
Vladimíra Říhy, Taťány Fischerové, Svatopluka Karáska,
Lucie Talmanové a Miloše Patery na vydání zákona o právu občana
na informace o kvalitě péče ve zdravotnických zařízeních
/sněmovní tisk 989/ - druhé čtení

 

Já prosím pana poslance Kubinyiho, aby se ujal slova.

 

Poslanec Jozef Kubinyi: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, myslím, že tento bod v prvním čtení byl uveden celkem dostatečným způsobem. Chtěl bych jenom říci, že my jsme na výboru pro sociální politiku a zdravotnictví poměrně obšírně diskutovali, a nechci předbíhat tak jako pan ministr Jandák a říkat věci za zpravodaje, on to asi řekne sám. Chtěl bych jenom říci, že jsem velice rád, že bylo vysloveno kladné stanovisko výboru. Musím konstatovat, že od té doby se stalo několik věcí, že se nějaké údaje o kvalitě péče poskytují, ale poskytují se celkem dosti nesystematicky, a myslím si, že je to ke škodě věci. Proto bych na Sněmovnu velice apeloval, jestli by byla tak laskava a pustila ve druhém čtení tento zákon dál do čtení třetího. Všechno zatím. Děkuji pěkně.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Jozefu Kubinyimu a připomenu, že jsme předložený návrh v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Usnesení výboru je rozdáno jako sněmovní tisk 989/2. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Jozef Kochan, který je zpravodajem tohoto výboru.

 

Poslanec Jozef Kochan: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně a vážení kolegové, výbor pro sociální politiku a zdravotnictví přijal usnesení č. 306 ze 44. schůze 18. ledna 2006 k návrhu poslanců Jozefa Kubinyiho, Evy Novákové, Josefa Janečka, Vladimíra Říhy, Taťány Fischerové, Svatopluka Karáska, Lucie Talmanové a Miloše Patery na vydání zákona o právu občana na informace o kvalitě péče ve zdravotnických zařízeních. Po odůvodnění zástupce skupiny předkladatelů pana poslance Jozefa Kubinyiho a zpravodajské zprávě poslance Kochana a po rozpravě výbor pro sociální politiku a zdravotnictví:

***
Přihlásit/registrovat se do ISP