(17.20 hodin)
(pokračuje Kochan)

I. doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas s návrhem poslanců Jozefa Kubinyiho, Evy Novákové, Josefa Janečka, Vladimíra Říhy, Taťány Fischerové, Svatopluka Karáska, Lucie Talmanové a Miloše Patery na vydání zákona o právu občana na informace o kvalitě péče ve zdravotnických zařízeních a přijala k tomuto návrhu tyto změny a doplnění:

1. K názvu zákona. Název zákona zní: Zákon o poskytování informací o kvalitě péče ve zdravotnických zařízeních.

2. K § 1. § 1 zní: "Každý má právo na informace o kvalitě péče poskytované ve zdravotnických zařízeních."

II. Zmocňuje zpravodaje výboru, aby se stanoviskem výboru seznámil schůzi Poslanecké sněmovny a ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl příslušné legislativně technické úpravy.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Jozefu Kochanovi za informaci zpravodajskou. Otevírám obecnou rozpravu. Nikdo se nehlásí, obecnou rozpravu končím.

Otevírám podrobnou rozpravu. Také se nikdo nehlásí, končím i podrobnou rozpravu.

Ptám se, chce-li vystoupit pan navrhovatel - nechce. Pan zpravodaj - také ne. Končím tedy druhé čtení. Děkuji panu poslanci Kubinyimu i panu poslanci Kochanovi.

 

Budeme se věnovat bodu

 

41.
Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 19/1993 Sb.,
o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví
a zkoušení drahých kovů, ve znění zákona č. 309/2002Sb.
/sněmovní tisk 1020/ - druhé čtení

 

Návrh odůvodní místopředseda vlády a odborník v puncovnictví Zdeněk Škromach.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, ve stručnosti shrnu nejdůležitější důvody, které vedly k předložení vládního návrhu zákona.

Za prvé je to rozšíření oprávnění Puncovního úřadu směrem k výkonu puncovní inspekce o možnost získávat odpovídající potřebné údaje z informačního systému evidence obyvatel, registru výrobců a obchodníků, které jsou nezbytné pro řádný výkon puncovní inspekce a nebyly tomuto úřadu doposud dostupné. Za druhé ukládá Puncovnímu úřadu za povinnost přidělovat a rušit výrobní značky výrobcům tuzemského zboží, odpovědnostní značky obchodníkům dovážejícím cizí zboží a vydávat osvědčení o zápisu klenotnické slitiny do seznamu registrovaných slitin.

Na závěr chci poděkovat všem těm, kteří na zpřesnění návrhu podíleli pozměňovacími návrhy, se kterými vyslovil souhlas hospodářský výbor. S těmito návrhy se také ztotožňuji a podporuji je a věřím, že je podpoříte i vy v rámci druhého a třetího čtení.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních věcí Zdeňku Škromachovi za úvodní slovo.

Připomenu, že návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru, usnesení výboru máme k dispozici jako sněmovní tisk 1020/1. Prosím nyní pana poslance Miloše Melčáka jakožto zpravodaje hospodářského výboru, aby se ujal slova.

Dovídám se, že pan poslanec Melčák je řádně omluven, děkuji za připomenutí, teď hlasuje ve Štrasburku. Předseda hospodářského výboru je nemocen, prosím tedy některého z místopředsedů hospodářského výboru, aby přednesl zpravodajskou zprávu. Třeba pan poslanec Karel Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Hospodářský výbor projednal předložený návrh zákona, tisk 1020, na svém zasedání 18. ledna 2006. Přijal pozměňovací návrhy, které máte uvedeny v tisku 1020/1 - většinou jde o legislativně technické úpravy. S těmito pozměňovacími návrhy hospodářský výbor vám doporučuje, aby prošel tento návrh zákona do třetího čtení a byl schválen. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Karlu Vymětalovi. Otevírám obecnou rozpravu, nikdo se nehlásí, obecnou rozpravu končím.

Otevírám podrobnou rozpravu. Ani do podrobné rozpravy se nikdo nehlásí, takže končím i podrobnou rozpravu. Končím tím také druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu ministru Škromachovi a panu poslanci Vymětalovi.

 

Přistoupíme k projednání dalšího bodu, kterým je

 

43.
Vládní návrh zákona o některých druzích podpory kultury
a o změně některých souvisejících zákonů
/sněmovní tisk 1055/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády tento návrh uvede ministr kultury Vítězslav Jandák

 

Ministr kultury ČR Vítězslav Jandák: Vážený pane předsedající, děkuji. Vážené dámy a pánové, účelem návrhu zákona o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonů je vytvoření právního základu k zajištění účinnější podpory kultury a doplnění některých nových druhů podpory kultury poskytovaných ze státního rozpočtu, včetně založení komplexního oprávnění pro Ministerstvo kultury zřizovat, měnit, popř. rušit příspěvkové organizace v oblasti jeho působnosti. Vládní návrh zákona vymezuje veřejné kulturní služby, upravuje kulturní politiku, stanoví podmínky, za jakých mohou určité státní příspěvkové organizace, muzea a galerie, případně organizační složky státu pojišťovat umělecké předměty pro výstavní činnost, zakotvuje nový institut náhrady za vypůjčený předmět a stanoví podmínky, za kterých stát hradí eventuální škody vzniklé na uměleckých dílech a dalších kulturních statcích vypůjčovaných státními příspěvkovými organizacemi, muzei i galeriemi pro výstavní činnost. Stávající konkrétní formy státní podpory v oblasti kultury se pak doplňují o nový druh podpory, jímž jsou stipendia poskytovaná k rozvoji uměleckých, vědeckých či jiných odborných znalostí v oblasti kultury a určená mladým umělcům a odborníkům.

Návrh zákona rovněž obsahuje změnu zákona o daních z příjmů, která osvobozuje ocenění v oblasti kultury a dary poskytnuté fyzickým osobám pro poskytování veřejných kulturních služeb, a dále změny sbírkového zákona a památkového zákona rušící větší zmocnění pro Ministerstvo kultury zřizovat, měnit či rušit své příspěvkové organizace, muzea, galerie, památkové ústavy apod.

Veškeré navrhované výše uvedené instituty podpory v oblasti kultury se vztahují pouze ke státnímu rozpočtu.

Návrh zákona byl v rámci druhého čtení přikázán k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, který svým usnesením ze dne 9. listopadu 2005 č. 309 doporučil ke schválení s jedním pozměňovacím návrhem, podle něhož by zákon měl nabýt účinnosti dnem vyhlášení. Ministerstvo kultury s tímto návrhem souhlasí.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministrovi. Usnesení výboru máme k dispozici jako sněmovní tisk 1055/1 a prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu pan poslanec Jaromír Talíř.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Má zpravodajská zpráva bude také k tomuto zákonu velmi jednoduchá. Bylo citováno usnesení výboru, které výbor na svém jednání 9. listopadu přijal, a doporučuje Poslanecké sněmovně vyslovit s tímto návrhem souhlas s jediným pozměňovacím návrhem, který je obsažen v tomto tisku, a mění se tam v části páté § 20, což je účinnost, neboť se navrhuje, aby ten § 20 zněl: "Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení."

Tolik tedy moje zpravodajská zpráva k tomuto zákonu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP