(18.50 hodin)
(pokračuje Škromach)

Jedná se zejména o stanovení maximálního věku pro vznik nároku na důchodové dávky, o možnost převodu důchodových práv a o vrácení příspěvků zaplacených účastníky. Účast zaměstnavatelů sídlících v České republice i jejich zaměstnanců na zaměstnaneckém penzijním pojištění provozovaném zahraničními institucemi bude přitom pouze dobrovolná. Další požadavky se týkají činnosti institucí, které musí před zahájením provozování penzijních plánů v České republice doložit, že jejich činnost byla povolena v domovském členském státě, a které musí mít technické rezervy pro penzijní plány provozované v České republice plně finančně pokryté. Povolení vykonávat přeshraniční činnost, tj. provozovat penzijní plány v jiném státě, přitom podle směrnice vydávají jen orgány domovského státu, nikoliv orgány hostitelského státu. Orgány hostitelského státu pouze před vydáním tohoto povolení domovským státem sdělují požadavky hostitelského státu na penzijní plány stanovené právními předpisy hostitelského státu. Instituce musí dále plnit stanovené informační povinnosti vůči účastníkům z České republiky.

Pro činnost zahraničních institucí se nenavrhuje žádné daňové zvýhodnění v České republice. Proto též návrh zákona nebude mít finanční dopady na státní rozpočet.

Zahraniční instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění bude podléhat dohledu domovského státu, tj. státu, v němž má své sídlo. Vedle toho bude podléhat dohledu i v České republice v rozsahu, v jakém to směrnice umožňuje. Dohled nad těmito institucemi se v České republice směřuje k Ministerstvu financí, které vyvíjí dohled nad penzijními fondy podle zákona č. 42/1994 Sb. K výkonu tohoto dohledu se zakládají příslušná oprávnění a pro instituce se stanoví odpovídající povinnosti. Orgán dohledu bude též oprávněn při zjištění, že instituce nedodržuje povinnosti stanovené navrhovaným zákonem, požádat příslušný orgán domovského státu o zásah a bude oprávněn omezit nebo zakázat činnost instituce na území České republiky, pokud zásah orgánů domovského státu nebude účinný. Orgán dohledu České republiky bude vedle dohledu vyvíjet i činnost informační ve vztahu k příslušným dohledovým orgánům ostatních států.

Vzhledem k tomu, že návrh zákona je čistě transpoziční, co do obsahu není složitý a z hlediska počtu stanovení není rozsáhlý, neboť provádí transpozice jen těch ustanovení směrnice, která připadají u nás, kde není zaměstnanecký systém zaveden, v úvahu, proto bylo původně navrženo vládou projednat tento návrh zákona v režimu § 90 odst. 2 zákona o jednacím řádu. Vzhledem k tomu, že část poslanců zablokovala toto projednání, bude asi potřeba zvážit v průběhu rozpravy návrh na zkrácení druhého čtení na pět dnů, případně na jinou kratší lhůtu, protože si myslím, že tento zákon je skutečně velmi jednoduchý a je potřebné, aby Česká republika transponovala tímto způsobem směrnici, kterou jsme vázáni. Schválení návrhu zákona v tomto režimu by bylo účelné. Doufejme, že se podaří schválit alespoň ve zkrácené proceduře, kterou určitě z pozice ministra a vlády podpořím.

Věřím, vážené paní poslankyně a páni poslanci, že se podaří tento zákon ve zkrácených lhůtách schválit ještě na tomto jednání Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane ministře. Hlásí se pan poslanec Mencl.

 

Poslanec Václav Mencl: Pane předsedo, dovolte mi, abych v zastoupení předsedy poslaneckého klubu požádal o přestávku na poslanecký klub do 21 hodin. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane zastupující předsedo klubu ODS, vyhovuji vám. Přerušuji jednání Poslanecké sněmovny pro jednání klubu ODS. Sejdeme se zítra v 9 hodin dopoledne. Budeme projednávat to, co se projednávat má. Budeme projednávat zákon o obcích, o střetu zájmů. Přeji vám hezký večer.

 

(Jednání skončilo v 18.55 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP