(19.30 hodin)
(pokračuje Marková)

Druhý pozměňovací návrh. V § 43 odst. 2 vypustit v poslední větě za slovem "věty" slovo "pouze" a doplnit větu za slova nebo "uzavřou smlouvu na základě výběrového řízení podle zvláštního předpisu". Poznámka pod čarou - zákon č. 48/1997 Sb.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní Soně Markové. Nyní pan poslanec Josef Šenfeld. Připraví se pan poslance Václav Votava.

 

Poslanec Josef Šenfeld: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážení kolegové, navrhuji pozměňovací návrh zařadit do přílohy k zákonu o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních novou položku, která zní: Vita, s.r.o., Nemocniční 264, 419 01 Duchcov. IČO 61537713.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Šenfeldovi. Nyní pan poslanec Votava. Připraví se pan poslanec Vladimír Říha.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, jenom bych odkázal na svůj pozměňovací návrh k projednávanému tisku 810, který vám byl předložen do lavic. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Votavovi. Nyní pan poslanec Vladimír Říha. Pane kolego, vím, že jste to předložil písemně. Poslední písemně přihlášený do podrobné rozpravy.

 

Poslanec Vladimír Říha: Pane místopředsedo, dámy a pánové, uplatňuji svůj za prvé komplexní pozměňovací návrh, který byl rozdán v písemné formě na lavice.

Jako podmíněný v případě, že ctěná Sněmovna bude trvat na původní předloze, tak uplatňuji pozměňovací návrh, který je označen ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu Jaroslava Krákory a Vojtěcha Filipa. Chtěl bych zdůraznit, že tento návrh se týká tisku 810/7. Je to pozměňovací návrh k tisku 810/7.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Říhovi. Omlouvám se panu poslanci Josefu Smýkalovi, který je ještě písemně přihlášen. Pak eviduji ústní přihlášku z místa pana poslance Patery. Prosím, pan poslanec Smýkal.

 

Poslanec Josef Smýkal: Děkuji, pane předsedající za slovo. Budu velmi stručný. Dovolte, abych přednesl pozměňovací návrh ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu poslance Jaroslava Krákory a dalších na vydání zákona o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o některých zákonech, sněmovní tisk 810.

Do přílohy se doplňuje text: "Městská nemocnice Slavičín, Komenského 1. IČO 62181378, 763 21 Slavičín."

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Patera, potom pan poslanec Krákora, pan poslanec Mikuta a pan poslanec Frank. To jsou z místa přihlášení poslanci v tuto chvíli. Prosím, pan poslanec Patera.

 

Poslanec Miloš Patera: Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, pane místopředsedo vlády, pouze si osvojuji pozměňovací návrh, který vám byl písemně rozdán na lavice. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan poslanec Krákora.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Pane místopředsedo, vážené kolegyně, kolegové, mám jenom procedurální otázku, a to sice, aby za základ projednávání byl brán tisk, který byl schválen na výboru, to znamená tisk 810/7. To je komplexní pozměňovací návrh poslance Krákory a Filipa, aby to bylo jasné a nebylo to zpochybňováno.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Zatím všichni v podrobné rozpravě předkládali k tomuto tisku. Pan kolega Říha předložil alternativní tisk. To jsme všichni zatím vnímali.

Nyní pan poslanec Mikuta. Potom pan poslanec Frank, Hašek, Hovorka a paní poslankyně Šojdrová.

 

Poslanec Josef Mikuta: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, kolegové, můj pozměňovací návrh by se dal nazvat spíše legislativně technickou připomínkou, avšak abych legislativní čistotě učinil zadost, domnívám se, že bude lepší načíst standardní pozměňovací návrh, a tak činím.

V podstatě tak činím k tisku 810/7 k části příloha, kde v mezidobí při dlouhé přípravě této normy došlo ke změně právní formy u Nemocnice Karlovy Vary. Vše v příloze uvedené platí kromě textu "Nemocnice Karlovy Vary, s.r.o." Tam avizuji změnu a tímto ji načítám: "Nemocnice Karlovy Vary, a.s., Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary." IČO 26365804 zůstává v platnosti tak jako dříve.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan poslanec Frank. Připraví se pan poslanec Hašek.

 

Poslanec Václav Frank: Pane místopředsedo, děkuji. Členové vlády, kolegyně, kolegové, pouze chci upozornit na to, že v dopoledních hodinách jsem rozdal svůj písemný pozměňovací návrh, který se týká tisku 810/7. Rovněž tedy to navrhuji doplnit o položku příloha, která se týká Nemocnice Městec Králové. Ve druhém odstavci doporučuji doplnit položku PP Klinika Kladno, s.r.o., sídlo Huťská 211, 272 80 Kladno. IČO 47539771. DIČ CZ 47539771.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan poslanec Hašek. Připraví se pan poslanec Hovorka.

 

Poslanec Michal Hašek: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, odkazuji pouze v podrobné rozpravě na písemný pozměňovací návrh, který byl rozmnožen a rozdán na lavice s mým jménem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan poslanec Hovorka, paní poslankyně Šojdrová.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolím si načíst krátký pozměňovací návrh. V příloze komplexního pozměňovacího návrhu pana poslance Krákory k návrhu poslanců na vydání zákona o veřejných neziskových zdravotnických zařízeních navrhuji doplnit nový text, který zní: "Městská nemocnice s poliklinikou Uherský Brod, s.r.o., Partyzánů 2174, 688 01 Uherský Brod. IČO 25583905. Dále Nemocnice Atlas, a.s., třída Tomáše Bati 5135, 760 01 Zlín. IČO 60726636."

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Hovorkovi. Paní poslankyně Šojdrová.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Vážený pane místopředsedo, mám před sebou návrh na doplnění seznamu nemocnic, které mají být zařazeny mezi veřejné neziskové zdravotnické zařízení. Jejich předložení bylo právě podmíněno odpovědí pana ministra na to, v jakém rozsahu během následujících dvou let po nabytí účinnosti zákona budou si tito zřizovatelé moci požádat o zařazení do této sítě. Já jsem odpověď od pana ministra nevyžadovala kvůli sobě, ale kvůli zřizovatelům, kteří chtěli vědět, zda tento prostor ještě bude, nebo ne. Protože jsem tuto odpověď nedostala a protože se obávám, zřizovatelé to zatím nemohou vědět, že zákon toto jasně neříká, a protože pan ministr na moji odpověď jasně neodpověděl a protože se o budoucnost těchto zařízení skutečně obávám, tak navrhuji doplnit tento seznam o tato dvě zařízení.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP