(16.40 hodin)
(pokračuje Opálka)

Například ve stanovisku Ministerstva pro životní prostředí lze pozitivně hodnotit fakt, že ministerstvo o problematice troposférického ozónu ví, připouští jeho nadlimitní koncentrace na převážné většině území České republiky. Je tedy možné předpokládat, že jak toto ministerstvo, tak Ministerstvo zemědělství vyhodnotí rizika poškození biocenzory jako významné, a bude tedy iniciovat výzkumné práce v této oblasti. Domnívám se však, že právě Ministerstvo pro životní prostředí by mělo především iniciovat řádné prošetření případů v dané lokalitě s cílem identifikovat řádné prošetření emitenta prekurzoru přízemního ozónu, aby bylo zamezeno dalšímu poškozování podnikatelského subjektu, a na základě toho řešit náhradu vzniklé ekonomické újmy. Šetření již mělo dávno proběhnout podle standardních pravidel - místní šetření, seznámení se s úplnou dokumentací, měření škodlivin, určení emitenta a vyhodnocení poznatků. Podnikatel má k dispozici více konkrétních poznatků k dané problematice v dané lokalitě, jakož i z jiných oblastí v naší republice, kde se negativní působení troposférického ozónu dosud pouze předpokládá. Je zarážející, že na řadu podnětů a žádostí podnikatele včetně mé interpelace se ani jednou nikdo z ministerstev s podnikatelem nespojil a inkriminovaný objekt nenavštívil. Vše se vyřešilo od psacího stolu.

Závod, který výše zmíněný podnikatel provozuje, je na majetku státu a je spravován Pozemkovým fondem České republiky. V roce 1997 byl zničen povodní. Aby bylo možné tento závod zachránit, přijal podnikatel dvě tzv. popovodňové půjčky od Podpůrného a garančního lesnického a rolnického fondu k obnově tzv. stacionární technologie a obnově výroby v celkové výši 15 mil. korun. Obnova výroby se stabilizovala po třech letech. Závod byl kompletně opraven a zprovozněn. Od roku 2001, kdy měly být zaplaceny první splátky, se však začaly stále intenzivněji projevovat výše zmíněné problémy, které v této doby nenašly identifikátora. Stát byl a je zjevně nečinný při ochraně podnikatelovy investice na státním majetku a podnikatel je ve značném prodlení v úhradě půjček, které mu nemohly být prominuty na základě usnesení vlády č. 1269 ze dne 17. prosince 2003. Myslím si, že by pro takovéto případy, které musí být bezodkladně vyřešeny a prokázány, mělo dojít ke změně usnesení vlády a na základě toho řešení v jiném režimu splácení či prominutí části dluhu.

V závěru zprávy jako podklad pro interpelaci jsou v části Závěr, strana 3, uvedeny body navrhované pro řešení celého problému. Body 1, 2, 3 a 5 byly v tomto materiálu zmíněny včetně mého stanoviska. K bodu 4 - posouzení možnosti úhrady ekonomické újmy z centrálních zdrojů - navrhuji zvážit úhradu tzv. oddlužení firmy tak, aby byla zachována její existence a pracovní místa, a to především z toho důvodu, že se firma, jak vyplývá z předložených materiálů, do problémů dostala nezaviněně bez jakékoli možnosti se účinkům troposférického ozónu bránit. Další úhradu ekonomické újmy řešit např. ve spojení s orgány Evropské unie po řádném - podotýkám řádném - vyšetření, které prokáže, či neprokáže cizí zavinění zmařené investice.

Je třeba ochránit také domácí podnikatele. Ti zahraniční se účinně brání u mezinárodních arbitrážních řízení. Nebo chceme absolvovat i v tomto případě další mezinárodní soudní řízení vůči České republice?

V souvislosti s tímto případem jsem se seznámil s činností firmy, jakož i s osobou podnikatele. Konstatuji, že nejsem ve střetu zájmů, nejedná se ani o mého rodinného příslušníka, ani o člena mé strany. Ing. Prášek je znám jako uznávaný odborník v zahradnictví, což potvrdil dvojím akademickým titulem a vědeckou hodností. Má více než 40 let praxe v oboru při praktické práci na úseku okrasného zahradnictví i v jeho organizaci a řízení. Zabývá se také zejména aplikovaným výzkumem v oboru, přednášel na vysoké škole a byl členem mnoha odborných komisí jak na Vysoké škole zemědělské, Zahradnické fakultě v Lednici, tak na Výzkumném ústavu okrasného zahradnictví v Průhonicích. Byl členem jury na výstavách v Olomouci a v Bratislavě i v zahraničí. Angažoval se jako poradce při zavádění zahradnické výroby v rozvojových zemích, kde získal značné uznání. V současné době je majitelem postižené firmy, která se zabývá zahradnickou výrobou, prodejem květin a malolitrážní chemickou výrobou. Přes problémy, které se vyskytly - povodně v roce 1997 a nyní troposférický ozón - stále pracuje na nových metodách práce. V roce 2005 se svými spolupracovníky přebudoval větší část závodu, asi 15 000 metrů čtverečních zasklené plochy, na nový sortiment, který by neměl být v budoucnu poškozován výše jmenovaným fenoménem a který má zřejmě do budoucna dobrou obchodní perspektivu. Jedná se o produkci lahůdkové zeleniny - polníček, kopr atd. - a léčivých a aromatických rostlin, které se v poslední době stále častěji používají v moderní gastronomii. Tuto reorganizaci provedl na vlastní náklady v době, kdy byl již v důsledku negativního působení troposférického ozónu ve značných potížích. Vezmu-li v úvahu např. poslední kauzu s únikem kyanidu do Labe, musím konstatovat, že šlo u něj o větší škody, ale menší zájem státních institucí i médií.

Očekávám tedy zodpovězení mých otázek v interpelaci s ujištěním, že za prvé případ bude bez dalších průtahů řádně vyřešen a viník odhalen, anebo vyvráceno tvrzení podnikatele, a za druhé, dle výsledků se zváží možnost prominutí popovodňových úvěrů a navrhne se řešení úhrady ekonomické újmy, která je vyčíslena ve velkoobchodních cenách bez DPH.

Chtěl bych vám, vážený pane předsedo vlády, již předem poděkovat za zjednání nápravy v neúčinné a málo iniciativní práci příslušných státních institucí. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane poslanče. Otevírám rozpravu. Hlásí se samozřejmě předseda vlády Jiří Paroubek, takže mu dávám slovo.

 

Předseda vlády ČR Jiří Paroubek: Dámy a pánové, musím říci, že jsem se seznámil s touto záležitostí. Koneckonců před časem jsem byl interpelován, ale přiznám se, že jsem spoléhal spíše na stanovisko odborníků v této oblasti, protože záležitosti typu vysoké imisní koncentrace přízemního ozónu v ovzduší, to skutečně nejsem schopen posuzovat, protože na to prostě odbornost nemám.

Chtěl bych říci, že tady mám k dispozici, a mohl bych ho číst, dopis pana ministra zemědělství, který podává určité doplňující informace. Já z něj udělám jenom velice stručný výtah, kdy pan ministr říká, že z odborného posudku vypracovaného společností Bioenergic group z Opavy vyplývá, že poškození vegetace popisované v dopise podnikatele Ing. Jaroslava Práška, CSc., nájemce předmětného zahradnického závodu, jenž pana poslance požádal o pomoc, je zapříčiněno vysokými imisními koncentracemi přízemního ozónu v ovzduší.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP