(14.40 hodin)
(pokračuje Škromach)

Myslím si, že to je základní informace, a považoval bych za vstřícné a jasně deklarováno, že poslanci, kteří budou navrhovat další úpravy zákoníku práce, uvedou také, zda jsou připraveni v případě, že jejich pozměňovací návrhy budou touto Poslaneckou sněmovnou schváleny, připraveni podpořit i celý zákoník práce. Jinak to totiž samozřejmě mohu vnímat jen jako snahu o to, dílčími návrhy vytvořit takové podmínky, aby nebylo možné tuto zásadní změnu v rámci pracovněprávní úpravy schválit. Proto také chci dopředu říci, že podle této zásady budu při stupovat k návrhům, které budou předloženy v rámci jednotlivých pozměňovacích návrhů ve druhém čtení.

Věřím, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, že umožníte projednat tento i následující tisk zákoníku práce s návaznými předpisy tak, abychom je mohli ve třetím čtení schválit co možná v nejkratší době a také aby byly co nejprospěšnější pro ty, kterým má sloužit, to je zaměstnancům a zaměstnavatelům.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak, to bylo úvodní slovo ministra. My jsme návrh v prvém čtení přikázali výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, usnesení máte jako tisk 1153/1. Iniciativně také projednal tento tisk výbor ústavněprávní, jeho usnesení máte jako tisk 1153/2.

Nejdříve bych požádal zástupce výboru pro sociální politiku a zdravotnictví - nevím, kdo byl určen jako zpravodaj místo pana poslance Koníčka, který přestal být poslancem. Prosím tedy nyní dalšího zpravodaje, jímž je paní poslankyně Vojtilová, jak se dovídám. Prosím paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jitka Vojtilová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, výbor pro sociální politiku a zdravotnictví projednal na své 43. schůzi tuto normu a přijal usnesení č. 300. Po odůvodnění ministra práce a sociálních věcí Zdeňka Škromacha, zpravodajské zprávě poslance Františka Koníčka a po rozpravě výbor pro sociální politiku a zdravotnictví doporučuje Poslanecké sněmovně, aby zákon č. tisku 1153 byl přijat ve znění pozměňovacích návrhů.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, děkuji. Ještě sděluji, že pan poslanec Grega má náhradní kartu č. 9.

Nyní bych požádal zpravodaje výboru ústavněprávního, kterým je pan poslance Marek Benda, aby nám řekl, jak proběhlo jednání ústavněprávního výboru. Prosím.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedo, vážené dámy a vážení pánové, jak proběhlo jednání ústavněprávního výboru teď nebudu komentovat, sdělím vám jeho výsledek.

Usnesení k vládnímu návrhu zákoníku práce ze 78. schůze dne 19. ledna 2006. Po úvodním slově prvního náměstka ministra práce a sociálních věcí JUDr. Petra Šimerky, zpravodajské zprávě poslance Bendy a po rozpravě ústavněprávní výbor doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh zákona schválila, pověřuje předsedkyni výboru, aby usnesení předložila předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu, a zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona ve schůzi ústavněprávního výboru. Tolik usnesení ústavněprávního výboru.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji za zprávy a otevírám obecnou rozpravu. Do této obecné rozpravy mám písemnou přihlášku jedinou. Vy chcete (k posl. Janečkovi) reagovat na vystoupení pana ministra Škromacha? (Ano.) Prosím, dostanete slovo v rámci faktické poznámky.

 

Poslanec Josef Janeček: Moje reakce se bude týkat argumentace, která se mi zdá velmi zásadní a v podstatě v rozporu se zvyklostmi demokratického státu. Totiž skutečnost, že pan ministr prohlásil, že návrhy budou hodnoceny nikoli podle obsahu, ale podle toho, zda navrhující nebo hlasující se zaváže, že posléze podpoří celý návrh zákona, se domnívám že je něco, co by nám nemělo ujít, protože je to právě tento mechanismus, který vlastně je příčinou oné špatné kvality navrhované normy. My jsme pro to, aby takováto norma vznikla jako průnik toho nejlepšího, jako průnik toho, na čem se shodnou všichni partneři, kteří mají posléze toto právo konzumovat. Toto silové řešení je něco, co je v rozporu s pracovněprávními vztahy. Chtěl bych na to proto upozornit.

Já sám budu v podrobné rozpravě určitý pozměňovací návrh navrhovat, ale to neznamená, že jestliže dojdu k názoru, že celý ten návrh zákona jako celek nevyhovuje představě kvalitní pracovněprávní normy, že ho v důsledku toho podpořím.

Děkuji vám.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Nejdřív tedy dám slovo paní poslankyni Vojtilové, a pak nechám reagovat pana ministra. Nebo prosím, ujměte se slova hned.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já jsem nerozuměl tomu, co tady momentálně pan poslanec Janeček prezentoval, protože samozřejmě si musí být vědom, že každý zákon má být ve chvíli schvalování schvalován jako celek, nikoli jako jednotlivé návrhy, které se skládají z různých koalic poslanců. Chtěl jsem tedy upozornit na to, že ne pouze z tohoto důvodu, ale že samozřejmě je nutné přihlížet k tomu, aby zákoník práce byl schválen jako celek. Není to jeden pozměňovací návrh. A z toho hlediska samozřejmě je nutno posuzovat jednotlivé návrhy, jak budou předkládány, i z hlediska toho, zda tu jde o dobrou vůli. A z toho hlediska, pane poslanče, prostřednictvím řídícího je potřeba, aby si poslanec vyjasnil svůj vztah k tomu. Když podává pozměňovací návrh v dobré víře, aby ten zákon zlepšil, pak předpokládám, že ten zákon podpoří. Nic více, nic méně. Demokracie je v onom konečném hlasování.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím nyní paní zpravodajku paní poslankyni Vojtilovou.

 

Poslankyně Jitka Vojtilová: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, chtěla bych předložit jeden procedurální návrh, a to je, aby byla sloučena obecná rozprava k tisku 1153, což je zákoník práce, a 1154, což jsou zákony s ním související.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže je tu návrh sloučit obecnou rozpravu u obou dvou návrhů 30 a 31. Snad to můžeme ještě v této fázi provést. Pokud není námitek nechám tedy hlasovat o návrhu sloučit obecnou rozpravu k zákoníku práce i k zákonům souvisejícím.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro sloučení rozpravy k oběma těmto bodům 30 a 31, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 160. Přítomno je 155 poslanců, pro hlasovalo 81, proti 14, takže tento návrh byl přijat.

 

Můžeme tedy sloučit rozpravu a konstatuji, že od této chvíle bude probíhat sloučená obecná rozprava k bodům 30 a 31. (31. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce, sněmovní tisk 1154, druhé čtení.)

 

Mám tady písemnou přihlášku do obecné rozpravy paní poslankyně Páralové, ostatní se hlásí do rozpravy podrobné.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP