(16.50 hodin)
(pokračuje Páralová)

Odůvodnění. Vládní návrh zachovává nynější právní úpravu obsaženou v § 17 odst. 9 zákona o mzdě, která je zaměstnavatelům dosti nejasná a vede zbytečně k rozdílným a chybným postupům. Je proto vhodné stanovit přesný postup prostřednictvím hodinové hodnoty, příslušné mzdové složky či platu, poskytnuté zaměstnanci za delší období, než je kalendářní čtvrtletí.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji vám za pozornost a doufám, že jsem i pana profesora Jičínského přesvědčila, že tyto mé pozměňovací návrhy v žádném případě nenarušují integritu vládního návrhu zákoníku práce. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Páralové. Nyní vystoupí paní poslankyně Táňa Fischerová a připraví se pan poslanec Krajíček.

 

Poslankyně Taťána Fischerová: Vážený pane předsedající, pane ministře, kolegyně a kolegové, já budu velmi stručná. Přihlašuji se k pozměňovacím návrhům, které máte rozdané ve svých lavicích.

Jenom velmi stručné odůvodnění. Všechny návrhy směřují k tomu, aby rodiče pečující o děti požívali zvýšené ochrany v pracovněprávních vztazích. Potřebnost takovéto ochrany je odůvodněna jejich oslabeným postavením na trhu práce. Protože zdůvodnění máte rozdané na lavicích i s pozměňovacími návrhy, vyberu pouze několik krátkých odstavců.

Návrh nového zákoníku práce poskytuje ochranu pouze zaměstnankyni nebo zaměstnanci, kteří se vracejí do práce po mateřské. Rodič, který se vrací do práce po skončení rodičovské dovolené, není chráněn vůbec. Navrhuje se zavést ochranu také těchto zaměstnanců s tím, že standard ochrany bude nižší, než je tomu u návratu z mateřské dovolené.

Návrhy rozšiřují dále také okruh chráněných osob na ty, kteří pečují o dítě mladší tří let a nevyužívají institutu mateřské a rodičovské dovolené. Výdělečná činnost by neměla být důvodem ke snížení jejich ochrany.

Navrhuje se také rozšířit okruh osob, se kterými nelze okamžitě zrušit pracovní poměr, stejně jako u předchozích dvou návrhů. Zaměstnancům, u kterých jsou dány důvody pro okamžité zrušení pracovního poměru, však nelze poskytovat absolutní ochranu, a proto se navrhuje do tohoto ustanovení výslovně zakotvit možnost v těchto případech rozvázat pracovní poměr výpovědí v souladu se stávající úpravou zákoníku práce.

Navrhuje se také doplnit definici těhotné a kojící zaměstnankyně v souladu s příslušnými směrnicemi. Tyto definice, které nenalezneme ani ve stávajícím zákoníku práce, jsou důležité z hlediska ochrany těchto zaměstnankyň a posuzování nároků, které s jejich stavem souvisí.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Táně Fischerové. Nyní bude hovořit pan poslanec Miroslav Krajíček a připraví se pan poslanec Josef Janeček.

 

Poslanec Miroslav Krajíček: Děkuji, pane místopředsedo. Dovolte mi přednést několik pozměňovacích návrhů k vládnímu návrhu zákoníku práce, sněmovní tisk 1153.

Pozměňovací návrh první. V § 13 odst. 2 písm. h) zní: Může dočasně přidělit zaměstnance k výkonu práce k jiné právnické nebo fyzické osobě.

Odůvodnění. Změna souvisí s vloženým § 43a.

Pozměňovací návrh druhý. Paragraf 24 odst. 1 zní: (1) Odborová organizace uzavírá kolektivní smlouvu pouze za zaměstnance, kteří jsou odborově organizováni.

Pozměňovací návrh třetí. V § 24 odst. 2 se za slova "s právními důsledky pro všechny" vkládají slova "odborově organizované".

Pozměňovací návrh čtvrtý. V § 41 odst. 2 písm. c) se vypouštějí slova "avšak v tomto případě nejdéle celkem na 30 pracovních dnů v kalendářním roce".

Odůvodnění. Převedení na jinou práci - jde o nedůvodně převzetí současného omezení, které ve svém důsledku směřuje i proti zaměstnanci. Zaměstnavatel by byl nucen se zaměstnance "zbavit", i když by ho mohl bez takové úpravy nadále zaměstnávat.

Pozměňovací návrh pátý. V § 41 odst. 4 se za slova "bezprostředních následků" vkládají slova "nebo nemůže-li zaměstnanec konat práci pro prostoj nebo přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy".

Pozměňovací návrh šestý. V § 41 se odstavec 5 vypouští.

Odůvodnění. Je nedůvodné, aby režim při prostojích a překážkách v práci způsobených nepříznivými povětrnostními vlivy byl odlišný od případů uvedených v odstavci 4 návrhu. Pro zaměstnavatele by nemožnost byť i krátkodobého převedení zaměstnance z uvedených důvodů bez jeho výslovného souhlasu znamenala další problémy.

Pozměňovací návrh sedmý. V 42 odst. 1 ve větě druhé se slova "jestliže s tím zaměstnanec souhlasí, není-li v tomto zákoně dále stanoveno jinak (§ 240)" nahrazují slovy "je-li tato podmínka dohodnuta v pracovní smlouvě, nebo jestliže s tím zaměstnanec souhlasí".

Odůvodnění. Je nelogické, aby zaměstnavatel požadoval absolutně ke každému vyslání zaměstnance na pracovní cestu jeho souhlas. Jsou pracovní místa a činnosti, kde pracovní cesty jsou běžnou součástí výkonu práce. Potom by měly být dohodnuty v pracovní smlouvě, teprve v ostatních případech přistoupit k požadavku souhlasu zaměstnance.

Pozměňovací návrh osmý. Paragraf 43 se vypouští.

Odůvodnění. Úprava je nadbytečná. Jde o změnu místa výkonu práce, které lze řešit změnou pracovní smlouvy, jak vyplývá z ustanovení § 40 návrhu. Jde o zjednodušení právní úpravy.

Pozměňovací návrh devátý. Za § 43 se vkládá nový § 43a, který zní: § 43a. Dočasné přidělení zaměstnance k jiné právnické nebo fyzické osobě.

(1) Zaměstnavatel, u něhož je zaměstnanec v pracovním poměru alespoň tři měsíce, může s ním sjednat v písemné dohodě, že ho dočasně přidělí k výkonu práce k jiné právnické nebo fyzické osobě. V dohodě musí být uveden název právnické, nebo jméno a příjmení fyzické osoby, k níž se zaměstnanec přiděluje, den, kdy dočasné přidělení vznikne, druh a místo výkonu práce a doba, na kterou se dočasné přidělení sjednává.

(2) Po dobu dočasného přidělení ukládá zaměstnanci jménem zaměstnavatele, který zaměstnance dočasně přidělil, pracovní úkoly, organizuje, řídí a kontroluje jeho práci, dává mu pro tento účel pokyny, vytváří příznivé pracovní podmínky a zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci stejně jako ostatním zaměstnancům zaměstnavatel, ke kterému byl zaměstnanec dočasně přidělen. Vedoucí zaměstnanci zaměstnavatele, ke kterému byl zaměstnanec dočasně přidělený, nemohou vůči dočasně přidělenému zaměstnanci činit právní úkony jménem zaměstnavatele, který zaměstnance dočasně přidělil.

(3) Po dobu dočasného přidělení poskytuje zaměstnanci mzdu nebo i cestovní náhrady zaměstnavatel, který zaměstnance dočasně přidělil. Zaměstnavatel dočasně přiděleného zaměstnance má povinnost zabezpečit, aby pracovní a mzdové podmínky dočasně přiděleného zaměstnance nebyly horší, než jsou podmínky srovnatelného zaměstnance zaměstnavatele, ke kterému byl zaměstnanec dočasně přidělen.

(4) Jestliže zaměstnavatel, který zaměstnance dočasně přidělil, uhradil zaměstnanci škodu, která mu vznikla při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním u zaměstnavatele, ke kterému byl zaměstnanec dočasně přidělený, má nárok na náhradu vůči tomuto zaměstnavateli, pokud se zaměstnavatelé nedohodnou jinak.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP