(18.10 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Krajíčkovi. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Gongol. Dále vystoupí paní poslankyně Vojtilová.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Děkuji za slovo. Pane předsedající, dámy a pánové, budu šetřit váš drahocenný čas a nebudu tady předčítat dlouhé pozměňovací návrhy. Tímto se chci jenom přihlásit k pozměňovacímu návrhu k tisku 1154, to je zákonu, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce. Tento pozměňovací návrh předložili dva poslanci, a sice Gongol a Petr. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Gongolovi. Hovořit bude poslankyně Vojtilová. Připraví se pan poslanec Grospič.

 

Poslankyně Jitka Vojtilová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, mám dva pozměňovací návrhy k tisku 1154.

První zní: "K části čtyřicáté osmé čl. XLIX:

1. Za bod 2 se vkládá nový bod 3, který zní: "3. V § 41 odst. 3 písm. f) se za slovo "jde-li" vkládá slovo "o".".

Ostatní body se přečíslují.

2. Za nově označený bod 5 (stávající bod 4) se vkládá nový bod 6, který zní:

"6. V § 113 odst. 5 se za slova "na sociální zabezpečení a" vkládají slova "příspěvku na".".

Ostatní body se přečíslují.

3. Za nově označený bod 7 (stávající bod 5) se vkládají nové body 8, 9, 10 a 11, které znějí:

"8. V § 139 odst. 2 písm. a) se slova "tyto osoby" nahrazují slovy "osoby se zdravotním postižením".

9. V § 139 odst. 2 písm. b) a v § 140 odst. 2 písm. b) se slovo "nebo" zrušuje.

(pokračuje Vojtilová)

10. V § 139 odst. 2 písm. c) a v § 140 odst. 2 písm. c) se za slovo "zákonů," doplňuje slovo "nebo".

11. V § 139 odst. 5 písm. a) se za slovo "pokutu" vkládá slovo "do".".

Ostatní body se přečíslují.

Krátké zdůvodnění. Navrhuje se v § 41 doplnit chybějící předložku "o", v § 113 chybějící slova "příspěvku na" a v § 139 a 140 spojku "nebo".

Vypuštěním slov "nepřizpůsobí pracovní podmínky a pracovní prostředí zaměstnávání osob se zdravotním postižením" v § 139 odst. 2 písm. a) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, došlo k tomu, že z tohoto ustanovení není po jeho novele provedené zákonem č. 253/2005 Sb. (tzv. doprovodný zákon k zákonu o inspekci práce) zcela zřejmé, že se zaměstnavatel dopustí přestupku v případě, že neinformuje úřad práce o volných pracovních místech pro osoby se zdravotním postižením.

Další legislativně technickou úpravou se navrhuje doplnit předložku "do" v § 139 odst. 5 písm. a) zákona o zaměstnanosti (zákon č. 435/2004 Sb.). Nedopatřením došlo k tomu, že v zákoně č. 253/2005 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce, nebyla tato předložka uvedena.

4. K části padesáté páté.

Část padesátá pátá zní: "Část padesátá pátá, Účinnost, čl. LXIII. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007, s výjimkou čl. XLIX bodů 3, 6 a 8 až 11, které nabývají účinnosti dnem vyhlášením tohoto zákona, a s výjimkou čl. XLIII bodů 1 až 3, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2008."

Krátké zdůvodnění. Navrhuje se stejně jako u zákoníku práce stanovit účinnost zákona dnem 1. ledna 2007. U legislativně technických úprav zákona o zaměstnanosti se navrhuje stanovit účinnost dnem vyhlášení doprovodného zákona k zákoníku práce, tisk 1154. Dále se navrhuje odložit účinnost úpravy odpovědnosti za škodu v některých zvláštních případech v občanském zákoníku shodně s navrhovanou účinností zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců. Do doby nabytí účinnosti zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců se bude odpovědnost za škodu v některých zvláštních případech, například žáků, studentů, fyzických osob vykonávajících veřejné funkce, řídit § 364 až 392 zákoníku práce, tisk 1153. Odložením účinnosti se reaguje na pozměňovací návrh přijatý výborem pro sociální politiku a zdravotnictví k vládnímu návrhu zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců, sněmovní tisk 1156/1, který se týká odložení účinnosti zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců.

Pozměňovací návrh druhý je pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, tisk 1154/1.

K bodu 9. k části padesáté osmé. V čl. LXVI se za slova "1. ledna 2007" doplňují slova " , s výjimkou čl. XLIII bodů 1 až 3, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2008".

Odůvodnění. Navrhuje se odložit účinnost úpravy odpovědnosti za škodu v některých zvláštních případech v občanském zákoníku shodně s účinností zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců. Do doby nabytí účinnosti zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců se bude odpovědnost za škodu v některých zvláštních případech, například žáků, studentů, fyzických osob vykonávající veřejné funkce, řídit § 364 až 392 zákoníku práce. Zpřesněním se reaguje na pozměňovací návrh uplatněný ve výboru pro sociální politiku a zdravotnictví k vládnímu návrhu zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců, tisk č. 1156, který se týká odložení účinnosti zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Vojtilové. Nyní prosím, aby se slova ujal pan poslanec Grospič. Připraví se pan poslanec Straka. (Veselost v sále.) Pardon, Strnad.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane předsedající. Dovolte, abych se tímto přihlásil k pozměňovacímu návrhu, který jste obdrželi písemně do lavic. Jenom krátce zdůvodním. Týká se avizované změny, kterou jsem přednášel již k předchozímu tisku, to znamená drobné novely zákona o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých dalších zákonů u vedoucích úředníků a pracovního poměru, který vzniká jmenováním. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Grospičovi. Hovořit bude pan poslanec František Strnad. Připraví se pan poslanec Miloslav Kala.

 

Poslanec František Strnad: Pane předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové, od první třídy obecné se pletla jména Strnad, Straka, Stehlík, takže nic nového.

Nyní k věci. Minulý týden jste obdrželi na stoly pozměňovací návrh k zákonu souvisejícímu s přijetím zákoníku práce, tisk 1154, ke kterému se přihlašuji. Týká se změny zákona o inspekci práce, změny občanského zákoníku, změny občanského soudního řádu a změny služebního zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Strnadovi. Nyní vystoupí pan poslanec Kala. Připraví se pan poslanec Zgarba.

 

Poslanec Miloslav Kala: Děkuji, pane místopředsedo. Dovolte mi, abych také přispěl jedním krátkým pozměňovacím návrhem k tisku 1154.

A) Za část padesátou čtvrtou se vkládá nová část 55, která zní: "Část padesátá pátá, článek LXIII, Změna zákona o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Zákon č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 187/1999 Sb., zákona č. 359/2004 Sb. a zákona č. 626/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 9 se spojka "a" nahrazuje čárkou a za slovo "plnění" se vkládají slova "a nezůstane-li zaměstnancem Úřadu i na odchodné".

2. V § 1 se vkládá nový odst. 10, který zní: "(10) Předsedu zastupují dva místopředsedové, které jmenuje a odvolává předseda, přičemž určí pořadí jejich zastupování. Místopředsedové dále plní úkoly podle rozhodnutí předsedy. Místopředseda má nárok na plat, náhradu výdajů, naturální plnění, a nezůstane-li zaměstnancem Úřadu, i na odchodné jako viceprezident Nejvyššího kontrolního úřadu.".

Další části a články se přečíslují.

B) V dosavadní části 55 či přečíslované dle usnesení výboru, to znamená v části Účinnost, se doplňuje čárka a slova "s výjimkou části padesáté páté, která nabývá účinnosti dnem vyhlášení".

Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP