(18.30 hodin)
(pokračuje Páralová)

V § 8 odst. 5 stávajícího číslování se vypouštějí slova "a její rozsah".

Odůvodnění: Podmínka sjednání rozsahu případné změny kolektivní smlouvy již předem se napříště jeví jako nepotřebná a v praxi si sami účastníci dojednávají v kolektivní smlouvě, kdy mohou přistoupit k jednání o změně smlouvy.

V § 13 odst. 5 se vkládá na konci věta: Rozhodce spor rozhodne v mezích návrhů smluvních stran a v souladu se zákonem.

Odůvodnění: Jeví se jako potřebné zakotvit vázanost rozhodce návrhy smluvních stran, neboť tato otázka dělá v současné praxi problémy.

V § 13 odst. 6 se na konci vkládá čárka a slova: "a to v rozsahu obsaženém v rozhodnutí rozhodce a v rozsahu závazků mezi smluvními stranami prokazatelně dohodnutých v průběhu kolektivního vyjednávání."

Odůvodnění: Je nutné upřesnit, co vše obsahuje kolektivní smlouva uzavřená rozhodnutím rozhodce, neboť ten v řízení neřeší celý obsah této kolektivní smlouvy. Při uzavření kolektivní smlouvy rozhodnutím rozhodce tak někdy vznikají nejasnosti mezi smluvními stranami, co vše takto uzavřená kolektivní smlouva obsahuje.

Za § 14 se vkládá nový § 14a, který včetně nadpisu zní: Společné ustanovení o řízení před zprostředkovatelem a rozhodcem. § 14a.

(1) Fyzická osoba nebo právnická osoba zapsaná do seznamu zprostředkovatelů nebo fyzická osoba zapsaná do seznamu rozhodců může odmítnout určení Ministerstva práce a sociálních věcí k výkonu činnosti zprostředkovatele nebo rozhodce v konkrétním sporu v případě, že namítne z vážných důvodů do sedmi dnů svoji podjatost. V takovém případě ministerstvo určí bez zbytečného odkladu jiného zprostředkovatele nebo rozhodce. Jinak mohou osoby uvedené v předchozí větě určení ministerstva odmítnout, jen pokud předmět sporu podle návrhu obou smluvních stran odporuje zákonu nebo jej obchází nebo se příčí dobrým mravům.

(2) Žádost o řešení sporu zprostředkovatelem nebo rozhodcem se předkládá písemně. V žádosti musí být přesně vymezen předmět sporu a uveden předchozí postup při jeho řešení, doložený písemnými dokumenty; k žádosti musí být též připojeno písemné stanovisko druhé smluvní strany.

(3) Smluvní strany jsou povinny si poskytovat při zprostředkování nebo rozhodování sporu potřebnou součinnost.

(4) Seznámení zprostředkovatele nebo rozhodce s předmětem sporu zahrnuje převzetí písemných podkladů potřebných pro řešení tohoto sporu.

(5) O seznámení s předmětem sporu nebo o přijetí žádosti o rozhodnutí ve sporu vyhotoví zprostředkovatel nebo rozhodce protokol a smluvním stranám předá po jednom jeho vyhotovení; v protokolu označí písemné dokumenty, které mu smluvní strany předaly.

(6) Zprostředkovatel a rozhodce je povinen navrhnout smluvním stranám ústní jednání.

(7) Návrh zprostředkovatele na řešení sporu a rozhodnutí rozhodce musí obsahovat:

a) přesné označení smluvních stran,

b) skutečnosti, o kterých se nemohou smluvní strany dohodnout,

c) názor zprostředkovatele nebo výrok rozhodce,

d) odůvodnění,

e) datum,

f) jméno a podpis.

Odůvodnění: Navrhuje se přenést do nového § 14a s určitými úpravami podrobnosti o řízení před zprostředkovatelem a rozhodcem, stanovené nyní v prováděcí vyhlášce č. 16/1991 Sb. Její neznalost smluvními stranami totiž činí v praxi potíže. Pro zpřesnění a zrychlení řízení před zprostředkovatelem a rozhodcem se oproti nynějšímu stavu navrhuje, aby jim byla uložena povinnost k sepsání protokolu o seznámení s předmětem sporu, přičemž by byly též uvedeny všechny písemné dokumenty předané smluvními stranami zprostředkovateli. Nově se též zprostředkovatelům a rozhodcům ukládá, aby provedli se smluvními stranami ústní jednání, jestliže to bude smluvním stranám vyhovovat. Vychází se tak z praktických poznatků, že návrhy zprostředkovatelů a rozhodnutí rozhodců učiněná takzvaně od stolu zpravidla věc řádně neřeší a míjí se proto účinkem.

Poslední pozměňovací návrh k tomuto bodu: Článek 60 se zrušuje.

Odůvodnění. Vydat úplné znění zákona o kolektivním vyjednávání by bylo velmi předčasné. Zákon obsahuje řadu právních nepřesností v právní úpravě práva na stávku a výluku - § 16 až 31. Nebyla aktualizována právní úprava ustanovení, která jsou poplatná terminologii používané v roce 1991, například je stále používáno označení "prokurátor". Zákon také vyžaduje další novelu v oblasti práva na stávku. Teprve poté by mělo být vydáno úplné znění.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Páralové a ptám se, zdali se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy. Pokud ne, podrobnou rozpravu končím. Pokud nechce vystoupit pan ministr nebo zpravodaj, končím také druhé čtení tohoto návrhu zákona.

 

Nyní se budeme věnovat bodu

 

32.
Vládní návrh zákona, kterým se upravují další požadavky
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy
/sněmovní tisk 1155/ - druhé čtení

 

Prosím pana místopředsedu vlády a ministra práce a sociálních věcí Zdeňka Škromacha, aby se ujal slova.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně a páni poslanci, podrobně jsem tento návrh zdůvodnil již v prvním čtení. Proběhlo projednání ve výboru. Výbor doporučil tento návrh s pozměňovacími návrhy. Pro urychlení projednání budu případně reagovat na připomínky v proběhlé diskusi.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane ministře. Návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Usnesení tohoto výboru máme k dispozici jako sněmovní tisk 1155/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Miroslav Krajíček.

 

Poslanec Miroslav Krajíček: Děkuji. Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví projednal tento návrh zákona na své 44. schůzi 18. ledna 2006 a přijal k němu usnesení č. 304, ve kterém praví:

Po odůvodnění náměstka ministra práce a sociálních věcí pana Šimerky, zpravodajské zprávě poslance Krajíčka a po rozpravě výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

I. doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, sněmovní tisk 1155, a doporučuje dále, aby přijala k tomuto návrhu změny a doplnění, které jsou uvedeny v usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví pod body 1 až 13;

II. zmocňuje zpravodaje výboru, aby se stanoviskem výboru seznámil schůzi Poslanecké sněmovny.

Tolik moje zpravodajská zpráva.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP