(10.30 hodin)

Poslanec Tomáš Kladívko: Dále bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu C16. Stanovisko kladné. (Ministr: souhlas.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 210. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 177 pro návrh 159, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Nyní bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu C17. Stanovisko kladné. (Ministr: souhlas.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 211. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 177 pro návrh 158, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Dále bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích C18 a C19 společně. Stanovisko kladné. (Ministr: souhlas.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 212. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 177 pro návrh 153, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Tím jsme se vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy pod písmenem C a budeme tedy hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem D1 a D2 dohromady. Stanovisko kladné. (Ministr: souhlas.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 213. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 178 pro návrh 163, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Nyní bychom hlasovali o pozměňovací návrzích pod písmenem E - E1 a E2 společně. Stanovisko neutrální. (Ministr souhlas.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 214. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 178 pro návrh 85, proti 2. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Nyní bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pod písmenem F. Stanovisko kladné. (Ministr: souhlas.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 215. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 178 pro návrh 157, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Pane místopředsedo, tímto jsme se vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy a můžeme hlasovat o návrhu zákona jako o celku.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Je někdo, kdo nesdílí tento závěr zpravodaje? Nikoho nevidím.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, podle sněmovního tisku 1107, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 216. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 178 pro návrh 159, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

(Změna v osobě předsedajícího.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dále se budeme věnovat bodu

 

147.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb.,
o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru
znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci),
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 1148/ - třetí čtení

 

Prosím pana ministra Libora Ambrozka i zpravodaje Josefa Víchu, aby zaujali místo u stolku zpravodajů. Připomínám, že pozměňovací návrhy máme rozdány jako sněmovní tisk 1148/2.

Otevírám rozpravu. Hledím, zdali pan ministr nebo pan zpravodaj chtějí vystoupit. Není tomu tak, takže rozpravu končím.

Prosím pana zpravodaje, aby nás seznámil se svým názorem na průběh hlasování.

 

Poslanec Josef Vícha: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, procedura by neměla být složitá.

Za prvé bychom měli hlasovat o pozměňovacích návrzích pana kolegy Vomáčko pod písm. B1 až B3, které se vztahují k bodu A10, což je usnesení výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

Za druhé bychom mohli hlasovat o pozměňovacích návrzích výboru A1 až A12, případně samozřejmě po přijetí B1 a B3 ve znění těchto pozměňovacích návrhů.

Za třetí pozměňovací návrhy pod písm. C1 až C4 pana kolegy Aubrechta, které spolu souvisí.

Za čtvrté pozměňovací návrh pod písmenem D paní kolegyně Šedivé.

Za páté pozměňovací návrhy pod písmeny E1 až E2 kolegy Mencla s tím, že bychom mohli hlasovat odděleně - E1 zvlášť, E2 zvlášť.

A potom o zákonu jako o celku.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře. Dámy a pánové, má někdo jiný názor na způsob hlasování? Pan poslanec Mencl.

 

Poslanec Václav Mencl: Já bych chtěl požádat, jestli by bylo možné, aby A1, 4, 5 byly hlasovány v tom bloku A zvlášť, ale mohou být hlasovány dohromady.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Jako tento blok, tyto tři? (Souhlas.) Dobře. Asi pan zpravodaj nebude mít námitky.

Dámy a pánové, myslím si, že tak, jak pan zpravodaj navrhl postup hlasování, s upřesněním od pana poslance Mencla, můžeme postupovat, nejsou-li námitky. Budeme se řídit návrhem pana poslance Josefa Víchy upřesněným návrhem pana poslance Václava Mencla.

 

Poslanec Josef Vícha: V prvním hlasování bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pana kolegy Vomáčko pod písmeny B1 až B3. Stanovisko - souhlas. (Ministr: souhlas.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování, které má pořadové číslo 217. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo, hlasovalo 177 poslanců, pro bylo 119, proti nikdo v hlasování číslo 217.

 

Poslanec Josef Vícha: Další hlasování by bylo o písm. A1, 4, 5, což je na návrh pana kolegy Mencla, samostatně. Je to usnesení výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Stanovisko kladné. (Ministr: souhlas.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování, které má pořadové číslo 218. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo, hlasovalo 177 poslanců, 135 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Josef Vícha: Další hlasování proběhne o zbytku pod písm. A, to znamená usnesení výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Stanoviska? (Zpravodaj: souhlas. Ministr: souhlas.)

 

Hlasujeme v hlasování pořadové číslo 219. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo, hlasovalo 175 poslanců, 126 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP