(9.20 hodin)

Poslanec Ladislav Šustr: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovoluji si pouze poznamenat, že nejen data a čísla jsou v tom pravdivá, je to tak, jak říká pan ministr, ale také reálná potřeba hlavně na venkově řešit tuto věc, a to ze dvou pozic. Jedna je ekologická, všem nám jasně známá, a druhá je taky komfort na venkově.

Velmi bych vás žádal, abyste podpořili tento zákon v prvním čtení. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu zpravodaji Ladislavu Šustrovi. Otevírám obecnou rozpravu. Protože se nikdo nehlásí, tak obecnou rozpravu končím. Předpokládám, že pan ministr nepřednese závěrečné slovo, protože vše důležité zaznělo. Stejně tak z úst pana zpravodaje jsme slyšeli všechno, co bylo třeba.

Nyní bychom, protože nebyla podána námitka, rozhodli podle § 90 odst. 5 o pokračování projednávání tohoto návrhu. Tedy přednesu návrh na usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 1232 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 305. Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 131 poslanců, 111 pro, nikdo proti. Toto usnesení bylo schváleno.

 

Ještě pánové vaše úloha nekončí, protože mou povinností je zahájit podrobnou rozpravu. Nikdo se do podrobné rozpravy nehlásí, takže i podrobnou rozpravu končím.

Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Přečtu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o přijetí úvěru Českou republikou od mezinárodní finanční instituce na financování investičních potřeb souvisejících s prováděním programu Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací, podle sněmovního tisku 1232."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 306. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 134 poslanců, 113 bylo pro, 2 proti. Tento návrh zákona byl schválen.

 

Až teď mohu poděkovat panu ministru zemědělství a panu zpravodaji za jejich výkon a pogratulovat jim k úspěchu.

 

Nyní budeme projednávat bod 118, což je druhé (první) čtení.

 

118.
Návrh poslanců Ladislava Skopala, Petra Rafaje a Michala Haška
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb.,
o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů
(zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1214/ - prvé čtení

 

Stanovisko vlády máme k dispozici jako sněmovní tisk 1214/1. Prosím pana poslance Ladislava Skopala, aby návrh za navrhovatele uvedl.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vás ve stručnosti seznámil s návrhem zákona č. 143/2001 Sb., samozřejmě je to novela o ochraně hospodářské soutěže. Tuto záležitost jsme již zde kdysi projednávali a po jednání a dohodě se Svazem obchodního a cestovního ruchu jsme udělali v něm dost značné změny.

Vzhledem k tomu, že to, co jsme předpokládali, že dojde k zlepšení vztahů mezi odběrateli a dodavateli v rámci hospodářské soutěže a hlavně v rámci ekonomické závislosti, se nestalo skutečností, proto na základě potřeb našich podniků předkládáme tento návrh znova s tím, že počítáme s tím, že bude velice intenzivně projednáván ve výboru zemědělském a samozřejmě že toho jednání se zúčastní jak Úřad pro hospodářskou soutěž, který v podstatě se podílel na zpracování této novely, tak samozřejmě všechny zainteresované skupiny, ať už je to Potravinářská komora, Hospodářská komora a další.

Vážení kolegové, já bych vás chtěl jenom požádat o propuštění této novely do druhého čtení a zároveň upozorňuji, že budu žádat o zkrácení projednání o 40 dnů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Skopalovi. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro první čtení. Tímto zpravodajem je poslanec Jaroslav Plachý.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážený pane předsedající, vážení páni ministři, dámy a pánové, doposud jsem se domníval, že třikrát opakovaný vtip přestává být vtipem. Hluboce jsem se mýlil. V této Sněmovně i počtvrté opakovaný vtip v podobě návrhu poslance Skopala a spol. na doplnění takzvané ekonomické závislosti do zákona o ochraně hospodářské soutěže, kam mimochodem zoufale nepatří, zůstává být i nadále smutným vtipem.

Třikrát se Špidlova vláda, předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, hospodářský výbor a všichni, kteří něco málo vědí o soutěžní legislativě, snažili vysvětlit zemědělské lobby zastoupené poslancem Skopalem, že tento způsob řešení bezesporu nerovného postavení našich zemědělců v rámci jednotného trhu Evropské unie není systémově správný, ale navíc je i kontraproduktivní. Třikrát se zdálo, že to pan poslance Skopal pochopil, ale bohužel není tomu tak. Počtvrté se nám na stole objevil v podstatě stejný, typicky lobbistický návrh zákona, který se díky důkladné mediální dělostřelecké přípravě tváří, že spasí naše zemědělce. Samozřejmě že nespasí nic a nikoho, snad kromě kolegy Skopala, který tímto tupým kopím po vzoru Dona Quijota bojuje proti větrným mlýnům ve snaze získat politické body. Je dokonce možné, že je i získá, protože škodlivost jeho návrhu se projeví až po volbách a s tím se zjevně kalkuluje.

Dámy a pánové, předložená novela zemědělské lobby je typickým příkladem kontraproduktivního zákona, který v důsledku přílišné ochrany českých dodavatelů zničí české dodavatele. Čeští dodavatelé budou nahrazeni dodavateli zahraničními, kteří se ve smluvním vztahu k odběratelům nebudou řídit českým právním řádem, a nebudou tedy zdrojem potíží. To je samozřejmě umožněno po vstupu České republiky do Evropské unie díky volnému pohybu zboží a služeb na společném evropském trhu. Zákon tak zcela určitě ohrozí konkurenceschopnost našich dodavatelů oproti dodavatelům z jiných členských zemí Evropské unie, které podobnou stupidní legislativní úpravu nemají. Kolega Skopal si asi nevšiml, že jsme předloni vstoupili do Evropské unie.

Stupiditu předložené právní úpravy dokumentuje také to, že autoři mezi řádky předpokládají, že existuje možnost zcela rovného postavení smluvních stran v dodavatelsko-odběratelských vztazích a že chudák je vždy dodavatel, darebák odběratel.

Vážený pane navrhovateli, chci vás prostřednictvím pana předsedajícího ujistit, že na našem trhu zboží a služeb neexistují dva zcela rovné subjekty, a dále, že existují i dodavatelé, jejichž postavení je mnohem silnější než jejich odběratelů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP