(17.20 hodin)

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Paní předsedající, kolegyně a kolegové, omezím se na velmi stručné úvodní slovo, protože to není zdaleka poprvé, co předkládáme tuto novelu ústavního zákona.

Předkladatelé se domnívají, že ústavní ochrana imunity má své důvody a opodstatnění, ale důvody a opodstatnění končí s koncem výkonu mandátu, protože v tomto případě by podle našeho názoru měla být ústavní ochrana proti trestnímu stíhání poskytována Parlamentu jako takovému, nikoliv doživotní ochrana jeho jednotlivých členů. Proto náš návrh omezuje imunitu proti trestnímu stíhání do konce poslaneckého mandátu. Po jeho ukončení žádná další privilegia nikomu z těch, kteří seděli v lavicích ať už Poslanecké sněmovny či Senátu, podle našeho názoru nepřísluší.

Proto si dovolujeme požádat o podporu tohoto návrhu. Dovoluji si připomenout, že vláda ve svém stanovisku vyjádřila s návrhem souhlas. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Zdeněk Jičínský.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, i moje zpravodajská zpráva bude velmi stručná. Potvrzuji, že jde o návrh, který jsme v této nebo poněkud modifikované podobě projednávali na půdě této Sněmovny již nejednou. Když říkám "my projednávali", tak mluvím i jménem poslanců, kteří tu byli v předchozích obdobích, protože jde o opakující se návrh.

I já doporučuji Sněmovně, aby tento návrh postoupila do druhého čtení. Má-li mít ale šanci na praktické projednání, bude třeba navrhnout po mém soudu zkrácení lhůty, což hodlám udělat v obecné rozpravě, až bude zahájena. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Poprosím pana místopředsedu Jana Kasala, aby mě na chvíli vystřídal.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Otevírám rozpravu. V rozpravě jako první vystoupí místopředsedkyně Sněmovny Jitka Kupčová.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Kolegyně a kolegové, též bych chtěla připomenout, že tento návrh zákona, resp. obdobný a v něčem někdy i totožný jsme projednávali již několikrát. Naposledy si jistě vzpomínáte, že jsme v listopadu či prosinci 2004 zamítli vládní návrh zákona změn ústavy, který obsahoval kromě této navrhované změny ještě dvě další, a to byl návrh změn kompetencí Nejvyššího kontrolního úřadu a také zánik mandátu. Ale to nebylo tak důležité.

Vystupuji proto, že jsme tento návrh zákona projednávali poměrně důkladně - mluvím o vládním návrhu - v dočasné komisi Poslanecké sněmovny pro otázky ústavy. V této komisi se všichni zástupci všech politických klubů shodli na tom, že na třech okruzích, které jsme vyňali jako neproblémové, se všichni shodli a nikdo neavizoval nějaký problém. Tudíž pro mne, ale i další kolegy bylo jistě velké překvapení, když tento návrh ústavních změn, který byl poměrně úzký a takto přepracovaný, zde neprošel.

Za sebe tvrdím, že návrh, který máme nyní před sebou, je potřebný. Jsem ráda, že byl předložen, byť také vnímám to, že je poměrně už krátká doba do konce volebního období. Pokud budeme chtít tento návrh ústavy projednat, domnívám se, že i při zkrácení lhůty to nebude tak jednoduché. Je tam ještě Senát atd. Nicméně návrh vítám a vystupuji hlavně proto, že navrhuji, aby tento návrh zákona byl také přikázán k projednání dočasné komisi Poslanecké sněmovny pro otázky ústavy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní místopředsedkyni Sněmovny Jitce Kupčové. Nyní vystoupí pan poslanec Zdeněk Jičínský, pak se připraví pan poslanec Pospíšil.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Vážení kolegové, k doplnění mé stručné zpravodajské zprávy chci uvést, že historie projednávání tohoto návrhu měla svá úskalí. Když byl původně, nevím už ani kolikrát, předložen tento izolovaný návrh změny ústavy, byl jsem proti. Ne proto, že bych byl proti omezení imunity na dobu trvání mandátu, ale protože jsem tedy měl přece jen jiné představy o tom, jak se má přistupovat ke změně ústavy. Změna ústavy má být záležitostí určitého koncepčního projednávání, nemá se dělat per partes, po jednotlivých větách nebo dílčích institutech tohoto základního zákona. Ale zkušenost z toho, jak to funguje, a nyní o tom hovořila paní místopředsedkyně, mě vedla k tomu, že jsem musel korigovat tento svůj názor, který se ukázal jako příliš optimistický, příliš koncepční či systémový, chcete-li. Proto podporuji tento jednotlivý dílčí návrh změn ústavy, protože si myslím, že to je třeba.

Jinak chci připomenout, protože určité věci se zapomínají, že v rámci změny ústavy, kterou Poslanecká sněmovna schválila v letech 1998 až 2002, bylo to, pokud se nemýlím, v roce 1999, tato změna schválena byla, ale nebyla schválena, protože ji nepřijal Senát. Máme nyní jistou šanci to zkusit opět znovu. Doufám, že po všech zkušenostech a všech mediálních kritikách, ačkoliv si o nich můžeme myslet cokoli, o jejich - váhám, zda mám užít slovo upřímnosti, protože je jistým způsobem zdiskreditováno v našich politických kruzích, ale dejme tomu o pozadí různých mediálních kritik si mohu myslet cokoli, ale není pochyb o tom, že občané mají pocit, že poslanci a senátoři mají v některých ohledech zbytečně privilegované postavení a že bychom na tyto kritiky a názory reagovat měli tím, že bychom tuto změnu akceptovali.

Jak se k této věci postaví Senát, který v posledních možná dá se říci letech odmítal jakoukoli změnu ústavy, pokud není spojena s jistým rozšířením jeho pravomocí, to zůstává samozřejmě otázkou. Ale nyní se po mém soudu nemůžeme vázat ohledem na to, jak se bude chovat Senát. My se musíme především starat o to, abychom se my postavili k této věci odpovědně, což po mém soudu znamená vyslovit se pro tento návrh.

Vážená paní předsedající, nevím, zda mohu podat návrh na zkrácení už v této části.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Ano, probíhá obecná rozprava. Je tomu tak.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Takže dávám návrh, aby lhůta pro projednání byla zkrácena o 40 dnů na 20 dnů, aby jednání bylo svěřeno ústavněprávnímu výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Dále se do rozpravy přihlásil pan poslanec Jiří Pospíšil.

 

Poslanec Jiří Pospíšil: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych se stručně vyjádřil ke stručné, leč pro voliče asi důležité novele našeho ústavního pořádku, Ústavy České republiky, která má upravit otázky imunity, a to tak, že imunita bude v zásadě vázána pouze na dobu výkonu mandátu.

Moji předřečníci již o tomto diskutovali jak v rovině procesní, to znamená, zda je, či není vhodné takovýto návrh odděleně podávat, tak v rovině věcné, to znamená, zda obsahově takovýto návrh má, či nemá být přijat. Dovolte mi, abych se vyjádřil k oběma otázkám v obdobné struktuře svého vystoupení.

K první věci. Sám jsem, víte to dobře, velký odpůrce dílčích úprav právních předpisů. Tuto tzv. salámovou metodu považuji za jeden z hlavních problémů českého legislativního procesu, za jeden z hlavních problémů, který vede k nepřehlednosti, nekvalitě a obtížné aplikovatelnosti a vymáhatelnosti českého práva. Leč na druhou stranu musím říci jako člen ústavní komise, která více než dva roky diskutovala nad otázkami případných změn našeho ústavního pořádku, že politická praxe a realita je asi taková, že v tuto chvíli není politická vůle k tomu, aby byla přijata komplexní úprava našeho ústavního pořádku - byla přijata oběma komorami, Poslaneckou sněmovnou a též Senátem.

Neříkám, že je to dobře, nebo špatně. Osobně si myslím, že to je spíše dobře, protože jsem odpůrcem výrazných větších změn ústavního pořádku a podporuji jeho rigiditu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP