(11.00 hodin)
(pokračuje Kasal)

Máme k dispozici sněmovní tisk 1153/3, který obsahuje návrh na zamítnutí a pozměňovací návrhy.

Otevírám v tuto chvíli rozpravu. Písemné přihlášky do rozpravy nemám. Paní poslankyně Vojtilová.

 

Poslankyně Jitka Vojtilová: Vážené kolegyně a vážení kolegové, dovolte mi načíst legislativně technické zpřesnění a odstranění písemných chyb.

K poznámce pod čarou číslo 16 u § 33 odstavec 3. Poznámka pod čarou číslo 16 má správně znít: "16) § 54 zákona číslo 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů."

K pozměňovacímu návrhu výboru pro sociální politiku a zdravotnictví A49, změna § 212 odstavec 1. V pozměňovacím návrhu A49 týkajícím se § 212 odstavec 1 se na konci textu doplňují slova: "a slova "na její poměrnou část" se nahrazují slovy "její poměrná část".".

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Jitce Vojtilové. Další přihlášky do rozpravy nejsou. Rozpravu končím. Táži se, zda hodlá vystoupit se závěrečným slovem pan ministr Škromach. - Zdá se, že to, co chce sdělit, sděluje pouze některým.

Poprosím paní poslankyni Vojtilovou, aby nás seznámila s procedurou.

 

Poslankyně Jitka Vojtilová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, ve druhém čtení byl načten a podán návrh na zamítnutí, což bychom měli hlasovat jako první.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Je tomu tak. V tuto chvíli vás odhlašuji a prosím o registraci.

 

V hlasování, které má pořadové číslo 442, rozhodneme o návrhu na zamítnutí. Hlasování jsem zahájil. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 174 poslanců, 80 pro, 88 proti. Takže tento návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Jitka Vojtilová: Navrhnu proceduru hlasování. Jako první bych navrhovala hlasovat -

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ještě počkáme, než pan poslanec Pleva splní svůj úkol. (Probíhá kontrola hlasování.)

O slovo se přihlásil pan poslanec Nájemník.

 

Poslanec Václav Nájemník: Dámy a pánové, nevím proč, ale mám na sjetině křížek. Byl jsem zde evidentně přítomen, hlasoval jsem. Prosím o revokaci hlasování.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zpochybňujete hlasování? Ano, přes rozdíl osmi nezbývá než v hlasování pořadové číslo 443 dát hlasovat o námitce. Kdo s námitkou souhlasí, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 179 poslanců, 150 bylo pro, jediný proti. Takže námitce bylo vyhověno a budeme opakovat hlasování o návrhu na zamítnutí předlohy.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 444. Kdo souhlasí se zamítnutím, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 179 bylo pro 74, proti 99. Takže o tomto přesvědčivém výsledku mohu konstatovat, že návrh není přijat.

 

Paní poslankyně Vojtilová nás seznámí se svou představou o způsobu hlasování ve třetím čtení.

 

Poslankyně Jitka Vojtilová: Jako první navrhuji hlasovat o legislativně technických návrzích, které jsem přednesla. Druhé hlasování by bylo na přání pana kolegy Vymětala hlasování zvlášť tři body o usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví pod bodem A. Jsou to body A2, A63 a A69 - každý zvlášť.

Další hlasování by bylo na žádost paní kolegyně Páralové také pod body A, a to v komplexu body A6, A7, A11, A12, A15, A16, A25, bod 1, A32, A33, A34, A45, A47, A48, A53, A57, A58, A59, A60, A63, A71 a A73. Jako další by bylo hlasováno o zbývajících pozměňovacích návrzích pod body A.

Další hlasování by byla pod body B paní poslankyně Páralové, kde by bylo 11 hlasování, z nichž některá budou nehlasovatelná. Další hlasování jsou pod bodem C paní poslankyně Fischerové, které bychom hlasovali ve dvou hlasováních. Další je písmeno D - pan poslanec Krajíček, 12 hlasování o písmenech D. Následuje písmeno E - pan poslanec Janeček, v jednom hlasování. Písmeno F - poslankyně Vojtilová, ve čtyřech hlasováních, písmeno G - poslanec Vondruška. Pokud bude přijato A10, stane se tento návrh nehlasovatelný. Písmeno H - poslanec Grospič, ve dvou hlasováních, písmeno I - poslanec Vrbík, v jednom hlasování, písmeno J - poslanec Říha, v jednom hlasování, písmeno K - poslanec Strnad, dvě hlasování, písmeno L - poslanec Říman, ve 13 hlasování, písmeno M - poslanec Koudelka, jedno hlasování, písmeno N - poslanec Hovorka, jedno hlasování.

Následně bychom mohli hlasovat o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. O slovo se přihlásila paní poslankyně Páralová.

 

Poslankyně Alena Páralová: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, žádám, aby se o mých návrzích hlasovalo o každém zvlášť, stejně tak jako o návrzích pana kolegy Krajíčka a pana kolegy Římana. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Paní poslankyně Nováková se hlásí, ale s přednostním právem pan místopředseda vlády Škromach, chce-li. - Pokud nechce využít svého přednostního práva, bude hovořit paní poslankyně Nováková.

 

Poslankyně Eva Nováková: Vážené kolegyně a kolegové, já nezpochybňuji hlasování 444, ale chtěla bych jenom říci, že jsem hlasovala ne, a na sjetině mám ano. Děkuji. To pro zápis.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkujeme vám za tuto informaci.

 

Poslankyně Jitka Vojtilová: Samozřejmě akceptuji požadavek paní poslankyně Páralové. Domnívala jsem se, že v blocích to bude rychlejší; takto budeme hlasovat o jednotlivých bodech zvlášť, samozřejmě o to se prodlouží čas. Bude to přesně tak, jak to požadujete.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pan místopředseda vlády Škromach.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP